جنگ های ناپلئونی

جنگ های ناپلئونی

ناپلئون اول، کسی که خودش تاج امپراتوری را بر سر گذاشت، یکی از برجسته ترین فرماندهان نظامی تاریخ بود۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Napoleon, Napoleonic Wars, war, Bonaparte, military history, battle, France, military campaign, emperor, general, conquest, modern history, Europe, empire, strategy, atlas, countries

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • عجیب ترین لحظه در هنگام تاجگذاری ناپلئون کدام بود؟
 • نام مجموعه قوانینی که توسط ناپلئون به تصویب رسید چه بود؟
 • کدام یک از نبردهای زیر زودتر به وقوع پیوست؟
 • درچه سالی ناپلئون امپراتور فرانسه شد؟
 • ناپلئون در سال ۱۸۱۴ به کجا تبعید شد؟
 • ناپلئون در سال ۱۸۱۵ به کجا تبعید شد؟
 • ناپلئون با کدام یک از کشورهای زیر هرگز نجنگید؟
 • ناپلئون اولین موفقیت نظامی خود را در کجا بدست آورد؟
 • هوراشیو نلسون در کدام نبرد درگذشت؟
 • ناپلئون در کجا درگذشت؟
 • ناپلئون در کجا به دنیا آمد؟
 • ناپلئون در چه سالی درگذشت؟
 • ملیت ناپلئون چه بود؟
 • کدام یک از موارد زیر عامل شکست ناپلئون در روسیه نبود؟
 • کدام فرمانده نظامی یکی از دشمنان ناپلئون بود؟
 • کدام فرمانده نظامی از دشمنان ناپلئون نبود؟
 • ارتش افسانه ای ناپلئون بین سال های ۱۸۰۵ و ۱۸۱۵ چه نام داشت؟
 • ناپلئون در چه سالی به دنیا آمد؟
 • ناپلئون در خلال کدام سال ها به عنوان امپراتور بر فرانسه حکمرانی می کرد؟
 • کدام کشور در زمان سلطنت ناپلئون جزو دولت های اقماری فرانسه نبود؟
 • کدام کشور در زمان سلطنت ناپلئون جزو دولت های اقماری فرانسه بود؟
 • کدام یک از مقامات زیربه ناپلئون تعلق نداشت؟
 • کدام یک نام مستعار ناپلئون نبود؟
 • نام مستعار ناپلئون کدام است؟
 • کدام نبرد به عنوان نبرد ملت ها هم شناخته می شود؟
 • به کدام نبرد، نبرد سه امپراتور گفته می شود؟
 • ناپلئون در کدام یک از نبردهای زیر شکست خورد؟
 • ناپلئون درکدام یک از نبردهای زیر شکست خورد؟
 • ناپلئون در کدام نبرد به پیروزی رسید؟
 • ناپلئون در کدام نبرد پیروز شد؟
 • کدام یک از نبردهای زیر زودتر اتفاق افتاد؟
 • کدام یک از نبردهای زیر دیرتر اتفاق افتاد؟

نماها

موارد مربوط

Battle of Trafalgar (1805)

The British Royal Fleet led by Admiral Lord Nelson defeated the combined Franco-Spanish fleet in the naval battle during the Napoleonic Wars.

Napoleon´s soldier (19th century)

Napoleon Bonaparte´s Grande Armée was considered invincible.

طاق پیروزی - پاریس، ۱۸۳۶

ساخت طاق پیروزی پس از سقوط ناپلئون، در سال ۱۸۳۶ به پایان رسید۔

توپوگرافی تاریخی- نبردها، تاریخ جهان-

کار Blind Map مجموعه ای از مهمترین نبردها در تاریخ جهانی است۔

Mir Castle Complex (17th century)

The Mir Castle Complex, situated in the town of Mir, Belarus was built in the Gothic-Renaissance style.

Bastille (Paris, 18th century)

The Parisian prison became legendary after the Revolution of 1789.

Cannon operation (18th century)

The cannon was an important type of firearms at the beginning of modern history, widespread both on land and water.

English battleship (18th century)

English sailing ships were among the best ships in the 17th-19th centuries.

Guillotine

The device designed to carry out executions more humanely than before was named after a French doctor.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Naval cannon (17th century)

Cannons also appeared in naval warfare.

Panthéon (Paris, 18th century)

The most important Neoclassicist building in France, completed in 1791, became the final resting place of many of France´s greats.

The Macedonian Empire

The legendary ruler and military leader, Alexander the Great, established a vast empire.

Added to your cart.