کاغذسازی

کاغذسازی

کاغذ بیش از دوهزارسال پیش اختراع شد۔

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

papermaking, paper, manufacture, cellulose, fibre, tree, recycling, wood production, forest destroying, environmental pollution, paper goods, beta-D-glucose, glucose, water, polysaccharide, energy, environment, technology

موارد مربوط

سلولز n ( C₆H₁₀O₅ )

مواد ساختمانی دیواره سلولی و فیبرهای گیاهان۔

بتا دی گلوکز ( C₆H₁₂O₆ )

یکی از ایزومرهای فضایی دی گلوکز

جنگل زدایی

جنگل زدایی تاثیر منفی روی محیط زیست دارد۔

یون هیدروکسید ( OH⁻ )

یونی مرکب که وقتی یک مولکول آب پروتون آزاد می کند، تشکیل می شود۔

سلوبیوز ( C₁₂H₂₂O₁₁ )

سلولوبیوز واحد ساختاری اساسی سلولز است۔

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Gutenberg's press (Mainz, 15th century)

Life magazine picked Gutenberg's invention of mechanical movable type printing as the most important event of the second millennium.

آسیاب آبی

دستگاه هاي تبدیل انرژی آب جاری یا ریزش آب به اشکال مفید قدرت قبلاً در قرون وسطی مورد استفاده قرار می گرفتند۔

خودکار چگونه کار می کند؟

اختراع خودکار نوشتن را بسیار آسانتر کرد۔

Added to your cart.