فرایندهای انتقال

فرایندهای انتقال

این انیمیشن فرآیندهای انتقال فعال و غیرفعال از طریق غشای سلولی را توضیح می دهد

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

membrane transport, transport, cell membrane, passive transport, active transport, diffusion, channel protein, carrier molecule, symport, antiport, uniport, concentration gradient, آدنوزین دی فسفات, ATP, cytology, biology

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • در مورد حامل سدیم - گلوکز کدام صدق می کند؟
 • کدام ذر مورد پمپ سدیم - پتاسیم صحیح است؟
 • چه نوع فرایند انتقالی در انیمیشن نشان داده نمی شود؟
 • چه نوع فرایند انتقالی در انیمیشن نشان داده شده است؟
 • چه نوع حاملی در انیمیشن نشان داده شده است؟
 • چه نوع حاملی در انیمیشن نشان داده نمی شود؟
 • چه چیزی در مورد این سیستم انتقال درست است؟
 • چه چیزی در مورد این سیستم انتقال درست است؟
 • این سیستم انتقال ۔۔۔ را تضمین می کند
 • این سیستم انتقال ۔۔۔ را تضمین می کند
 • چگونه K+ در این سیستم انتقال حمل می شود؟
 • این سیستم انتقال ۔۔۔ را تضمین می کند
 • جذب گلوکز ۔۔۔

نماها

موارد مربوط

انتقال سیناپسی

نورون ها سیگنال های الکتریکی را از طریق سیناپس های شیمیایی و الکتریکی منتقل می کنند۔

Animal and plant cells, cellular organelles

Eukaryotic cells contain a number of organelles.

Enzymes

Enzymes are protein molecules catalysing biochemical reactions. Their activity can be regulated.

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Photosynthesis (basic)

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

سیستم هدایت الکتریکی قلب

قلب تکانه های الکتریکی لازم برای عملکرد خود را تولید می کند۔ نمایش گرافیکی فعالیت الکتریکی قلب، الکتروکاردیوگرام است۔

مولکول روغن

تری گلیسریدهای حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع در دمای اتاق، مایع هستند۔

مولکول چربی

سه مولکول اسید چرب اشباع شده به یک مولکول گلیسرول متصل است۔

ساختار پروتئین ها

ساختار و ترتیب زنجیره های پلی پپتیدی بر ساختار فضایی پروتئین تاثیر می گذارد۔

آناتومی روده کوچک

طولانی ترین قسمت دستگاه گوارش، جایی که بیشتر هضم و جذب در آن صورت می گیرد۔

ADP ، ATP

ATP منبع اصلی انرژی سلول ها است۔

Added to your cart.