بخش هایی از بدن انسان

بخش هایی از بدن انسان

این انیمیشن بخش هایی از سر، نیم تنه و اندام ها را نشان می دهد۔

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

body parts, body, head, tribe, limb, neck, leg, arm, shoulder, upper arm, forearm, hand, thigh, lower leg, foot, chest, abdomen, basin, back, eye, nose, mouth, ear, forehead, scalp, nape, wrist, elbow, fingers, ankle, knee, navel, human, biology

موارد مربوط

بدن انسان (زن)

این انیمیشن مهم ترین سیستم های بدن انسان را معرفی می کند۔

قسمت های بدن

این انیمیشن قسمت های بدن را در یک مدل آناتومی مرد معرفی می کند۔

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند۔

سیستم عصبی

سیستم عصبی مرکزی از مغز و نخاع تشکیل شده است، سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب و گانگلیون ها است۔

لایه های پوست؛ حواس پوستی

پوست پوشش نرم بیرونی بدن ماست، سه لایه آن اپیدرم، پوست حقیقی و هیپودرم است۔

ماهیچه های انسان

ماهیچه های اسکلتی قسمت فعال سیستم حرکتی را تشکیل می دهند: استخوان هایی را که به آن ها متصل هستند حرکت می دهند۔

سیستم گردش خون

گردش خون سیستمیک خون اکسیژن دار را از قلب به بدن منتقل می کند، در حالی که گردش خون ریوی خون اکسیژن دار را از ریه ها به قلب منتقل می کند۔

اسکلت انسان

ساختار پشتیبانی داخلی بدن ما که ماهیچه های اسكلتی به آن متصل است۔

بدن انسان - برای کودکان

این صحنه خلاصه اندام های اصلی بدن انسان است۔

Flat feet

Flat feet, or fallen arches, may cause a number of health problems.

Added to your cart.