بالابان

بالابان

بالابان پرنده ای بزرگ شکارچی است که در اروپا و آسیا پراکنده است۔

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

falcon, tearing beak, grasping foot, claw, tomial tooth, nidicolous, turul, animal, vertebrates, bird, predator, biology

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

Marsh harrier

Marsh harriers are birds of prey found almost worldwide.

Mallard

This animation demonstrates the anatomy of birds through the example of mallards.

Types of feathers

The animation demonstrates the most important types of feathers and their fine structure.

پنگوئن امپراطور

پنگوئن ها پرندگانی هستند که در قطب جنوب زندگی می کنند و با سرما و شنا سازگار هستند۔

Arctic tern

The Arctic tern is famous for its long migration route: it flies from the Arctic to the Antarctic and back again each year.

Common blackbird

This animation demonstrates birds' bones and eggs through the example of the common blackbird.

Common kingfisher

The characteristic colours of the common kingfisher aid the bird in catching its prey.

Western jackdaw

Groups of western jackdaws are frequently found in cities. Konrad Lorenz analysed the complex social behaviour of these animals.

Archaeopteryx

The archaeopteryx shows characteristics of both birds and reptiles. It is probably the ancestor of birds.

ساختمان دندان های پستانداران

ساختمان دندان های گونه های مختلف پستانداران منعکس کننده عادات تغذیه ای آنهاست۔

Added to your cart.