Πουρίνη (C₅H₄N₄)

Πουρίνη (C₅H₄N₄)

Αζωτούχα, ετεροκυκλική, αρωματική ένωση, παράγωγα της οποίας είναι η γουανίνη και η αδενίνη.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

πουρίνης, άζωτο containingcompound, ετεροκυκλική ένωση, ετεροάτομο, πουρίνης σκελετό, γουανίνη, αδενίνη, DNA, νουκλεϊκό οξύ, νουκλεοτιδίων, RNA, ζεύγος βάσεων, καφεΐνη, θεοφυλλίνη, ουρικό οξύ, πυριμιδίνης, ιμιδαζολίου, οργανικός, χημεία, βιολογία, βιοχημεία

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Σχετικά έξτρα

Το γενετικό υλικό

Τα ανθρώπινα κύτταρα, που έχουν πυρήνες με διάμετρο μερικά εκατομμυριοστά του μέτρου,...

ADP, ATP

Η ATP είναι η κύρια πηγή ενέργειας για τα κύτταρα.

DNA

Φορέας του γενετικού κώδικα των κυττάρων.

NAD, NADP, NADPH

Το NAD είναι συνένζυμο χρήσιμο κυρίως στην βιοαποδόμηση (καταβολικός μεταβολισμός), ενώ...

RNA

Πολυνουκλεοτίδιο που συντίθεται από φωσφορικό οξύ, ριβόζη και αζωτούχες βάσεις (κυτοσίνη,...

Βραδύπορο

Τα βραδύπορα μπορούν να επιζήσουν σε αντίξοα περιβάλλοντα, ακόμα και στο διάστημα.

2-δεοξύ-βήτα-D-ριβόζη (C₅H₁₀O₄)

Συστατικό στοιχείο του DNA, που περιέχει μια ομάδα υδροξυλίου λιγότερο, σε σχέση με την...

Τρυπτοφάνη

Ένα από τα αμινοξέα που συνθέτουν τις ζωικές πρωτεϊνες. Περιέχει δακτύλιο στην αλυσίδα του.

Συνένζυμο Α

Ένα συνένζυμο που προμηθεύει ακετυλομάδες σε ορισμένες βιοχημικές αντιδράσεις.

Πυριμιδίνη (C₄H₄N₂)

Αζωτούχα ετεροκυκλική οργανική ένωση που συμμετέχει στην δημιουργία θυμίνης, κυτοσίνης...

Ιμιδαζόλη (C₃H₄N₂)

Μια αζωτούχος χημική ουσία που έχει πολλές πρακτικές και βιολογικές εφαρμογές.

Πυρόλη (C₄H₅N)

Αζωτούχα, ετεροκυκλική, οργανική ένωση.

Βήτα-D-ριβόζη (C₅H₁₀O₅)

Μιά κρυσταλλική ουσία που απαντάται ως συστατικό των νουκλεϊκών οξέων, των νουκλεοτιδίων,...

Μοριακές ασκήσεις 7. (Οργανικές ενώσεις αζώτου)

Ασκήσεις για τις οργανικές ενώσεις που περιέχουν άζωτο.

Added to your cart.