Πεντάνιο (C₅H₁₂)

Το πέμπτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκανίων. Άχρωμο, εύφλεκτο υγρό.

Σχετικά έξτρα

Φαινόλη (C₆H₅OH)

Η απλούστερη αρωματική χημική ένωση υδροξυλίου.

Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη) (CH₃OH)

Η απλούστερη αλειφατική αλκοόλη. Είναι πολύ τοξική, αλλά, κατά τα...

Γρήγορη και αργή καύση

Ένα βίντεο για τα χαρακτηριστικά και διαφορές μεταξύ ταχείας και...

Χημικοί στην Αρκτική

Η επιστήμη της χημείας προσφέρει πολλές δυνατότητες σε όσους...

Μαλτόζη (C₁₂H₂₂O₁₁)

Δισακχαρίτης που προκύπτει από την ένωση δύο μορίων άλφα-D-γλυκόζης.

Βρωμοφθοροχλωρομεθάνιο (CHClBrF)

Το μόριο έχει δύο στερεοχημικά εναντιομερή (κατοπτρικά είδωλα...

2-Ζ-βουτένιο (C₄H₈)

Στερεοϊσομές του 2-Ε-βουτένιου, άχρωμο αέριο, πυκνότερο του αέρα.

Άλφα-D-γλυκόζη (C₆H₁₂O₆)

Η άλφα-D-γλυκόζη είναι ένα στερεοχημικό ισότοπο των γλυκόζων και...

Added to your cart.