Οπτική ισομέρεια

Οπτική ισομέρεια

Τα ζεύγη των ασύμμετρων μορίων είναι κατοπτρικά είδωλα, το ένα του άλλου, και δεν ταυτίζονται αν τοποθετηθούν σε υπερκάλυψη.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

οπτική ισομέρεια, στερεοισομερεία, εναντιομερές, ρακεμικό μείγμα, χειρικότητα, χειρόμορφα, κέντρο chirality, καθρέφτης εικόνα, αλανίνης, γλυκόζη, θαλιδομίδη, λιμονένιο, isobuthane, L-αλανίνη, D-αλανίνη, D-γλυκόζη, L-γλυκόζης, D-λιμονένιο, L-λιμονένιο, οπτικά, συνδέτη, διαμόρφωση, δεξιόστροφα, αριστερόστροφα, ισομερές, πολωσίμετρο, μεθάνιο, οργανικός, χημεία

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Σχετικά έξτρα

Βρωμοφθοροχλωρομεθάνιο (CHClBrF)

Το μόριο έχει δύο στερεοχημικά εναντιομερή (κατοπτρικά είδωλα μεταξύ τους).

Το δωμάτιο του ´Αμες

Οπτική ψευδαίσθηση λόγω επίδρασης στην αίσθηση της απόστασης.

Το καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων

Παρουσίαση και ασκήσεις εμπέδωσης στο σύστημα συντεταγμένων στον χώρο.

Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί - ανάκλαση

Τα γραφικά παρουσιάζουν την ανάκλαση σε ευθεία και την ανάκλαση σε επιφάνεια.

Βήτα-D-γλυκόζη (C₆H₁₂O₆)

Ένα στερεοϊσομερές της D-γλυκόζης.

Άλφα-D-γλυκόζη (C₆H₁₂O₆)

Η άλφα-D-γλυκόζη είναι ένα στερεοχημικό ισότοπο των γλυκόζων και ανήκει στην σειρά D...

Ζ-πεντένιο-2

Ένα ισομερές του πεντένιου.

2-Ε-βουτένιο (C₄H₈)

Στερεοϊσομές του 2-Ζ-βουτένιου, άχρωμο αέριο, πυκνότερο του αέρα.

2-Ζ-βουτένιο (C₄H₈)

Στερεοϊσομές του 2-Ε-βουτένιου, άχρωμο αέριο, πυκνότερο του αέρα.

Αμινοξέα

Τα αμινοξέα είναι δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών.

Αλανίνη (C₃H₇NO₂)

Ένα μη πολικό αμινοξύ. Τα μόρια της σειράς L και της σειράς D είναι εναντιομερή...

Οπτικά όργανα

Χρησιμοποιούμε σήμερα πολλά και διάφορα οπτικά όργανα, από το μικροσκόπιο ως το τηλεσκόπιο.

Added to your cart.