Γλυκόλη (1,2-αιθανοδιόλη) (C₂H₆O₂)

Γλυκόλη (1,2-αιθανοδιόλη) (C₂H₆O₂)

Η απλούστερη δισθενής αλκοόλη.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

γλυκόλη, αιθυλενογλυκόλη, αιθανοδιόλη, αντιψυκτικό, alkanole, αλκοόλ, διόλη, οξυγόνο που περιέχουν οργανικές ενώσεις, υδροξυ ένωση, ομάδα υδροξυλίου, κατοικίδιο ζώο, δηλητηριώδης, οργανικός, χημεία

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Σφαίρες και ράβδοι

Χωροπληρωτικό

Αφήγηση

Σχετικά έξτρα

Αιθανόλη (αιθυλική αλκοόλη) (C₂H₅OH)

Το γνωστό κοινό οινόπνευμα, που έχει και πολλές χρήσεις στην βιομηχανία τροφίμων.

Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη) (CH₃OH)

Η απλούστερη αλειφατική αλκοόλη. Είναι πολύ τοξική, αλλά, κατά τα άλλα, ομοιάζει με την...

Γλυκερίνη (προπανοτριόλη) (C₃H₈O₃)

Μια τρισθενής αλκοόλη που χρησιμοποιείται ευρέως στην παραγωγή κρεμών και αλοιφών.

1-βουτανόλη (C₄H₁₀O)

Αλκοόλη με τέσσερα άτομα άνθρακα που χρησιμοποιείται ως καύσιμο, ως διαλύτης, και ως...

Οξικό οξύ (αιθανικό οξύ) (CH₃COOH)

Είναι το προϊόν του δεύτερου κύκλου οξείδωσης της αιθανόλης.

Φορμαμίδη (μεθαναμίδη) (HCONH₂)

Υγρό άχρωμο, ελαφρώς ιξώδες, υγροσκοπικό, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μυρμηκικού...

Οξικός αιθυλεστέρας (C₄H₈O₂)

Ένας από τους σημαντικότερους εστέρες, προκύπτει από την αντίδραση αιθυλικής αλκοόλης και...

Μοριακές ασκήσεις 5. (Οργανικές ενώσεις οξυγόνου)

Ασκήσεις για τις οργανικές ενώσεις που περιέχουν οξυγόνο.

Γλυκεριναλδεΰδη (C₃H₆O₃)

Η γλυκεριναλδεΰδη είναι μία οπτικά ενεργή ένωση, και η απλούστερη αλδόζη.

Αιθάνιο (C₂H₆)

Το δεύτερο μέλος της ομόλογης σειράς των κανονικών (γραμμικής αλυσίδας) αλκανίων.

Added to your cart.