Αντίδραση υποκατάστασης: χλωρίωση του μεθανίου

Αντίδραση υποκατάστασης: χλωρίωση του μεθανίου

Κατά την αντίδραση της υποκατάστασης, τα άτομα υδρογόνου του μεθανίου υποκαθίστανται με άτομα χλωρίου, και παράγεται υδροχλώριο, ως υποπροϊόν.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

μεθάνιο, υποκατάσταση, αντίδραση υποκατάστασης, μόριο χλωρίου, χημική αντίδραση, αλκανίων, υδρογονάνθραξ, χλωρομεθάνιο, διχλωρομεθάνιο, τριχλωρομεθάνιον, τετραχλωράνθρακα, μόριο του μεθανίου, μόριο χλωρομεθάνιο, μόριο υδροχλωρίου, μόριο διχλωρομεθάνιο, τριχλωρομεθάνιον μόριο, τετραχλωρομεθανίου μόριο, χλώριο ριζική, χλωροφόρμιο, αλκυλαλογονίδιο, τύπου αντίδρασης, υπεριώδη ακτινοβολία, αποσύνθεση, ρήξη ομολυτικού ομολόγων, απόδοση θερμότητας, υποπροϊόν, μηχανισμό αντίδρασης, ριζικό, οργανικός, χημεία

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Σχετικά έξτρα

Μεθάνιο (CH₄)

Το πρώτο μέλος της ομόλογης σειράς των κανονικών αλκανίων (αλκάνια γραμμικής αλυσίδας).

Τριχλωρομεθάνιο (χλωροφόρμιο) (CHCl₃)

Το χρησιμοποιούν ως διαλύτη στα χημικά εργαστήρια, και παλαιότερα, ως αναισθητικό στην...

Τετραχλωριούχος άνθρακας (CCl₄)

Άχρωμο, τοξικό υγρό γλυκερής οσμής. Καλός διαλύτης των λιπών και ελαίων.

Διχλωρομεθάνιο (CH₂Cl₂)

Παράγεται με την χλωρίωση του μεθανίου (αντίδραση υποκατάστασης) και χρησιμοποιείται ως...

Μεθανικός (ή μυρμηκικός) μεθυλεστέρας (C₂H₄O₂)

Εστέρας του μεθανικού οξέος και της μεθυλικής αλκοόλης, απαντάται στο άρωμα ορισμένων...

Χλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθύλιο) (CH₃Cl)

Προκύπτει με την χλωρίωση του μεθανίου υπό την επίδραση θερμότητας ή φωτός.

Υδροχλώριο (υδροχλωρίδιο) (HCl)

Άχρωμο αέριο με οξεία οσμή. Το υδατικό διάλυμά του είναι το υδροχλωρικό οξύ.

Βρωμοφθοροχλωρομεθάνιο (CHClBrF)

Το μόριο έχει δύο στερεοχημικά εναντιομερή (κατοπτρικά είδωλα μεταξύ τους).

Χλώριο (Cl₂)

Ένα από τα αλογόνα. Είναι τοξικό αέριο με οξεία καυστική ορμή και κιτρινοπράσινο χρώμα.

Οργανική αντίδραση προσθήκης

Αντίδραση προσθήκης είναι η αντίδραση κατά την οποία δύο ή περισσότερα μόρια συνενώνονται...

Αντίδραση ψευδαργύρου και υδροχλωρικού οξέος

Ο ψευδάργυρος διαλύεται στο υδροχλωρικό οξύ και απελευθερώνεται αέριο υδρογόνο.

Added to your cart.