1-βουτανόλη (C₄H₁₀O)

Αλκοόλη με τέσσερα άτομα άνθρακα που χρησιμοποιείται ως καύσιμο, ως διαλύτης, και ως συστατικό στην παραγωγή καλλυντικών.

Σχετικά έξτρα

Παραγωγή αερίου υδρογόνου

Ας παράγουμε αέριο υδρογόνο από σκόνη ψευδαργύρου και υδροχλωρικό...

Φιβροΐνη

Η φιβροΐνη είναι μια ινώδης πρωτεΐνη που εκκρίνεται στην βλέννα...

Ακετόνη (προπανόλη) (C₃H₆O)

Ο απλούστερος εκπρόσωπος των κετόνων.

Φορμαμίδη (μεθαναμίδη) (HCONH₂)

Υγρό άχρωμο, ελαφρώς ιξώδες, υγροσκοπικό, που χρησιμοποιείται για...

Μεθανικός (ή μυρμηκικός) μεθυλεστέρας (C₂H₄O₂)

Εστέρας του μεθανικού οξέος και της μεθυλικής αλκοόλης, απαντάται...

Πυρόλη (C₄H₅N)

Αζωτούχα, ετεροκυκλική, οργανική ένωση.

Καταλυτική διάσπαση

Οι αυξανόμενες ανάγκες σε καύσιμους υδρογονάνθρακες καλύπτονται...

Ακεταλδεϋδη (αιθανάλη) (CH₃CHO)

Είναι μια αλδεϋδη που έχει σημαντικό ρόλο στην βιομηχανία, ως...

Added to your cart.