Fázový přechod

Fázový přechod je přeměna látky z jednoho skupenství do druhého.

Řetězová reakce

Energie uvolněná při štěpení jádra může být použita pro mírové a vojenské účely.

Vývoj modelu atomu

Hlavní fáze v historii o teorií a názorech o struktuře atomu.

Struktura molekul dusíku

Animace zobrazuje strukturu molekul dusíku, jedna sigma a dvě pí vazby držící atom dohromady.

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do atmosféry.

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Globální cirkulace atmosféry

Rozdíl mezi teplotou v polárních a rovníkových oblastech způsobuje cirkulace atmosféry, která je ovlivněna řadou faktorů, včetně rotace Země.

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná pro život na Zemi.

Kovalentní vazba v molekule benzenu

V benzenu najdeme sigma vazby a delokalizované pi vazby mezi atomy uhlíku.

Elektronová konfigurace vápníku

Tato animace představuje elektronovou konfiguraci atomu vápníku.

Automobily šetrné k životnímu prostředí

Kombinací benzínového a elektrického pohonu lze snížit emise.

Tavení hliníku

Tavení hliníku je proces získávání hliníku z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Kyselina dusitá (HNO₂)

Jedním z kyslíkatých kyselin dusíku. Je bezbarvá kyselina, má štiplavý zápach, existuje pouze ve vodném roztoku.

Reakce vodíku s kyslíkem

Směsí vodíku a kyslíku vzniká peroxid vodíku. Při zapálení exploduje.

Rozpuštění NaCl

Kuchyňská sůl se rozpouští ve vodě: polární molekuly vody tvoří plášť kolem iontů.

Znečištění půdy

Tato animace nám představí hlavní zdroje znečištění půdy.

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

Tání a tuhnutí

Během zmrazování vznikají mezi molekulami vody vodíkové vazby, což vede ke krystalické struktuře.

Rozpouštění chlorovodíku (HCl) ve vodě

Roztok chlorovodíku ve vodě se nazývá kyselina chlorovodíková.

Added to your cart.