Řetězová reakce

Energie uvolněná při štěpení jádra může být použita pro mírové a vojenské účely.

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná...

Struktura molekul dusíku

Animace zobrazuje strukturu molekul dusíku, jedna sigma a dvě pí vazby držící atom dohromady.

Kovalentní vazba v molekule benzenu

V benzenu najdeme sigma vazby a delokalizované pi vazby mezi atomy uhlíku.

Vývoj modelu atomu

Hlavní fáze v historii o teorií a názorech o struktuře atomu.

Automobily šetrné k životnímu prostředí

Kombinací benzínového a elektrického pohonu lze snížit emise.

Elektronová konfigurace vápníku

Tato animace představuje elektronovou konfiguraci atomu vápníku.

Tavení hliníku

Tavení hliníku je proces získávání hliníku z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Fázový přechod

Fázový přechod je přeměna látky z jednoho skupenství do druhého.

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do...

Globální cirkulace atmosféry

Rozdíl mezi teplotou v polárních a rovníkových oblastech způsobuje cirkulace atmosféry,...

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Reakce vodíku s kyslíkem

Směsí vodíku a kyslíku vzniká peroxid vodíku. Při zapálení exploduje.

Rozpuštění NaCl

Kuchyňská sůl se rozpouští ve vodě: polární molekuly vody tvoří plášť kolem iontů.

Rozpouštění chlorovodíku (HCl) ve vodě

Roztok chlorovodíku ve vodě se nazývá kyselina chlorovodíková.

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

Tání a tuhnutí

Během zmrazování vznikají mezi molekulami vody vodíkové vazby, což vede ke krystalické...

Oxid fosforečný (P₂O₅)

Vzniká jako bílý dým během spalování fosforu.

Kyselina siřičitá (H₂SO₃)

Je bezbarvá, středně silná anorganická kyselina. Je přítomna pouze v roztocích.

Prostorově centrovaná mřížka

Prostorově centrovaná mřížka je nejméně těsná kovová mřížka.

Added to your cart.