Živočišné a rostlinné buňky, buněčné organely

Živočišné a rostlinné buňky, buněčné organely

Eukaryotické buňky obsahují mnoho organel.

Biologie

Klíčová slova

Buňka, buněčná organela, buněčné organely, eukaryotní, cytoplazmatická membrána, buněčná stěna, buněčné jádro, cytoplazma, Golgiho aparát, chloroplast, endoplazmatické, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, cytoskelet, vakuola, DNK, thylakoidních, rostlinné buněčné stěny, vezikul, Granum, extracelulární matrix, sclerocyte, chromatin, histone proteiny, lipidové membrány, jaderná membrána, hladké endoplazmatické retikulum, drsné endoplazmatické retikulum, ribozom, Organismus, cytologie, rostlina, zvíře, biologie, _javasolt

Související doplňky

Otázky

 • Která níže uvedená skupina nepatří mezi eukaryoty?
 • Která organela se nazývá elektrárnou buňky?
 • Která organela NENÍ přítomna v živočišné buňce?
 • Která organela NENÍ přítomna v živočišné buňce?
 • Která organela NENÍ přítomna v živočišné buňce?
 • Která organela představuje v buňce složitý membránový systém, kde probíhá hlavně syntéza bílkovin?
 • Ve které organely probíhá fotosyntéza?
 • Ve které organely probíhá rozklad nepotřebných látek?
 • Která organela obsahuje chromatin?
 • Ve které organely probíhají katabolické procesy?
 • Je pravdivé následující tvrzení? Buněčnou membránu tvoří jednovrstvá membrána tvořena škrobovými molekulami.
 • Je pravdivé následující tvrzení? Chloroplasty ohraničuje dvojitá membrána.
 • Je pravdivé následující tvrzení? Na povrchu drsného endoplazmatického retikula se nacházejí ribozomy.
 • Je pravdivé následující tvrzení? Prokaryotické buňky mají opravdové buněčné jádro.
 • Je pravdivé následující tvrzení? Každá živočišná buňka je obklopena buněčnou stěnou z celulózy.
 • Je pravdivé následující tvrzení? Vakuola hraje důležitou roli při regulaci turgoru v rostlinné buňce.
 • Je pravdivé následující tvrzení? Cytoskelet odpovídá za umístění a pohyb organel v buňce.
 • Je pravdivé následující tvrzení? Mitochondrie se podílejí na anabolických procesech?
 • Jaká látka tvoří buněčnou stěnu rostlin?
 • Jaké molekuly tvoří dvojitou lipidovou vrstvu buněčné membrány?

Scénky

Buňky

Živočišná buňka

Rostlinná buňka

Buněčná membrána

Buněčné jádro

Jaderná membrána

Endoplazmatické retikulum

Golgiho aparát

Plastid

Mitochondrie

Chromatin

Animace

Vyprávění

Existují dva důležité typy eukaryotických buněk: živočišné a rostlinné buňky.
Pletivové rostliny se skládají z orgánů, takovým orgánem je například i list. Orgány tvoří pletiva, pletiva zas buňky s podobnou strukturou a funkcemi. Animace představuje stavbu buňky mezofylu. Tyto buňky se vyskytují v listech a intenzivně fotosyntetizují.

Eumetazoa je skupina živočichů, do které patří i i člověk. Animace nám ukazuje stavbu jaterní buňky.

Porovnáme-li typickou živočišnou buňku, najdeme podobnost i rozdíly. Oba typy buněk mají buněčné jádro, nitrobuněčný membránový systém, tedy endoplazmatické retikulum a Golgiho aparát. Najdeme v nich cytoskelet (kostru). Buňky vyplňuje cytoplazma a ohraničuje je buněčná membrána. Rostlinné buňky obsahují vakuoly vyplněné buněčnou šťávou a fotosyntetizující chloroplasty. Buněčná membrána je pokryta buněčnou stěnou s obsahem celulózy.

Buněčné jádro ohraničuje jaderná membrána, uvnitř se nachází jadérko, ve kterém se produkují ribozomy. Obsah jádra je tvořen hlavně chromatinem.

Chromatin tvoří DNA navinuta na histonové bílkoviny. DNA kóduje bílkoviny a tím formuje vlastnosti buňky a celého organismu.

Jaderná membrána sestává z dvojité membrány; najdeme v ní póry, které jsou tvořeny bílkovinami. Přes póry probíhá transport materiálu.

Endoplazmatické retikulum je spojeno s vnější vrstvou jaderné membrány. Drsné endoplazmatické retikulum je blíže k buněčnému jádru. Na jeho povrchu se nacházejí ribozomy, které syntetizují bílkovinné molekuly. Jako vzor používají molekuly mRNA, které se v buněčném jádře kopírují z DNA. Hladké endoplazmatické retikulum je důležité z hlediska syntézy lipidů a detoxikace: zde probíhá rozklad některých škodlivých látek.

V Golgiho aparátu bílkoviny vzniklé na ribozomech drsného endoplazmatického retikula procházejí procesy zrání, respektive Golgiho aparát zajišťuje, aby se bílkoviny dostali na cílové místo.

Na stavbě buněčné membrány se podílejí fosfatidové molekuly. Hlavička fosfatidových molekuly je polární, tedy hydrofilní, zatímco ocasní část je nepolární, tedy hydrofobní. Hydrofobní části jsou otočeny k sobě a vypuzují vodu, takto vzniká dvojitá vrstva. Fosfatidy se mohou v rámci vrstvy volně pohybovat, ale pouze zřídka opouštějí tuto vrstvu, proto je lipidová membrána dvojrozměrná tekutina. V buněčné membráně najdeme i membránové bílkoviny, které mohou mít různé funkce: mohou vytvářet kanálky, respektive fungovat jako receptory, které vážou signálové molekuly.

Chloroplasty jsou důležitými organelami rostlinné buňky, uskutečňují fotosyntézu. Ohraničuje je dvojitá membrána, invaginace vnitřní membrány vytvářejí thylakoidy. Thylakoidy obsahují bílkovinné komplexy, které jsou důležité při fotosyntéze. Thylakoidy vytvářejí sloupovité struktury tzv. grana.

Mitochondrie najdeme v živočišné i rostlinné buňce. Nazývají se také elektrárnami buňky, protože během katabolických procesů produkují velké množství ATP, které odpovídá za zásobování buňky energií.

Pro živé organismy je charakteristická buněčná organizace. Buňky jsou základními jednotkami života: projevují známky života, jsou tedy živými tvory, avšak ani jedna část z nich, ani jedna organela není schopna žít o samotě.

Související doplňky

Fotosyntéza

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Krásnoočko zelené (Euglena viridis)

Jednobuněčný organismus schopný autotrofní a heterotrofní fotosyntézy žijící ve sladkých vodách.

Měňavka velká

V sladké vodě žijící heterotrofní jednobuněčné organismy, jejichž tvar se neustále mění.

Struktura prokaryotických a eukaryotických buněk

Existují dva základní typy buněk: prokaryotické a eukaryotické buňky.

Stupně organizace pod jednotlivcem

Animace ukazuje organizovanost živých organismů od jednotlivce přes tkáně po stupeň buněk.

Trepka velká

Eukaryotické jednobuněčné organismy rozšířené ve sladkých vodách.

Uspořádání genetického materiálu

Eukaryotické buňky s jádry v průměru několik mikrometrů mohou obsahovat téměř 2 metry DNA svinutou vícekrát.

DNA

Je nositelkou genetické informace v buňkách.

Meióza

Naše pohlavní buňky jsou haploidní buňky vyrobené z diploidních buněk meiózy což je zvláštní druh buněčného dělení

Mitóza

Mitóza je takový proces dělení, během něhož se počet chromozomů nemění.

Struktura bílkovin

Struktura a uspořádání polypeptidových řetězců ovlivňuje prostorovou strukturu proteinů.

Vegetativní orgány rostlin

Orgány, které rostlina potřebuje ke svému přežití a vývoji.

Bacteria (advanced)

Bacteria are unicellular organisms that have no nuclei and are a few micrometres in length

Chlorofyl

Chlorofyl je zelené barvivo nalezené v rostlinách, které hraje důležitou roli při fotosyntéze.

Obilniny

Obilniny jsou rostliny z čeledi lipnicovité, pěstované pro svá zrna, která slouží především k výživě.

Transportní procesy

Tato animace zobrazuje aktivní a pasivní transportní procesy probíhající přes buněčné membrány.

Celulóza (C₆H₁₀O₅) n

Je stavebním materiálem buněčných stěn a vláken rostlin.

Fotosyntéza (základní)

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Květ

Animace prezentuje strukturu typického květu.

Molekule tuku

Molekule tuku je tvořena jednou molekulou glycerinu a třemi molekulami mastných kyselin.

Olejová molekule

Jsou to triglyceridy, které obsahují nenasycené mastné kyseliny, jsou kapalné při pokojové teplotě.

Pojivová tkáň

K pojivové tkáni patří řídká a hustá pojivová tkáň, tuková tkáň, krevní tkáň, chrupavkové tkáně a kostní tkáň.

Semena a klíčení

Dvouděložné rostliny mají zárodek se dvěma děložními lístky, jednoděložné s jedním.

Svalové tkáně

V lidském těle najdeme tři typy svalovin: hladká, příčně pruhovaná a srdeční svalovina.

Porovnání jedlých a jedovatých hub

Některé houby jsou jedovaté a mohou být smrtelné pro člověka, zatímco jiné jsou jedlé a často používané při vaření.

Viry

Viry se skládají z bílkoviny a DNA nebo RNA, které přeprogramují infikované buňky k produkci více virů.

Added to your cart.