Vývoj nebeské mechaniky

Vývoj nebeské mechaniky

Animace představuje dílo astronomů a fyziků, kteří změnili náš pohled na vesmír.

Fyzika

Klíčová slova

Kepler, Galileo Galilei, newton, Einstein, Copernicus, Tycho Brahe, Bruno, Giordano Bruno, astronom, fyzik, heliocentrický, pohled na svět, Solární Systém, vesmír, eliptická dráha, den, planeta, měsíc, Jupiter, Mléčná Dráha, výslech, ohnisko, právo, nekonečný, upálen na hranici, počet, gravitace, Zákon síly, relativita, teorie relativity, spacetime, rychlost světla, Mechanika, astronomie, astrofyzika, fyzika, vědec, pozorování

Související doplňky

Otázky

 • Pomocí jakého mechanického prostředku lze prokázat rovnoměrný přímočarý pohyb?
 • Měsíce které planety objevil Galilei?
 • Který astronomický model Galilei nepodporoval?
 • Zavedením jaké metody způsobil Galilei revoluci ve vědě?
 • Co je teorie?
 • Loď pluje přímočaře a rovnoměrnou rychlostí po zcela hladké hladině moře. Které prohlášení je NESPRÁVNÉ?
 • Těleso tlačí na půdu silou 10 N. Jakou silou tlačí půda na těleso?
 • Co se děje s tělesem vykonávajícím rovnoměrný přímočarý pohyb, pokud na něj nepůsobí žádná síla?
 • Kvůli čemu se zastaví těleso postrčené na stole?
 • Dvě tělesa v klidu, z nichž jedno je lehčí a druhé těžší, zrychluje stejná síla. Jaké je zrychlení těchto těles?
 • Dvě tělesa v klidu, z nichž jedno váží 1 kg a druhé 10 kg, zrychluje stejná síla. Jaké je zrychlení těchto těles?
 • Které těleso vyvíjí větší gravitační sílu na druhé těleso? Míč na Zemi nebo Zemi na míč?
 • Kterou matematickou metodu nevypracoval Newton?
 • Po jaké dráze obíhají planety kolem Slunce?
 • Kde je rychlost planet větší?
 • Koho astronomické údaje využil Kepler při vypracování zákonů popisujících pohyb planet?
 • Kolik zákonů popisujících pohyb planet vypracoval Kepler?
 • Který byl Keplerův nejvýznamnější krok?
 • Kdo byl Braheho asistent?
 • Kdo využil Braheho údaje při vypracování zákonů popisujících pohyb planet?
 • V první řadě čím přispěl Brahe k rozvoji vědy?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nPodle Braheho Země obíhá okolo Slunce.
 • Jak dokázal Brahe, že obloha není stálá a neměnná?
 • Co platí pro heliocentrický model?
 • Po jakých drahách obíhají planety obíhají kolem Slunce podle Koperníka?
 • Proč obhajoval Koperník kruhové dráhy?
 • Co je koperníkovský obrat?
 • Kdo vypracoval kromě Koperníka heliocentrický model?
 • Jak zemřel Giordano Bruno?
 • Proč odsoudili Bruna na smrt?
 • Co tvrdil Bruno o hvězdách?
 • Co tvrdil Bruno o rozsahu vesmíru?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nBruno vypracoval svůj astronomický model pomocí matematických metod a přesných pozorování.
 • Kterou teorii nevypracoval Einstein?
 • Působení jaké síly vysvětluje obecná teorie relativity?
 • Co není podle speciální teorie relativity relativné?
 • Co se děje s rychle se pohybujícími hodinkami?
 • Pomocí čeho vysvětluje obecná teorie relativity gravitaci?
 • Co by se stalo, kdybychom se pohybovali rychlostí světla?
 • Jakou rychlost světla bychom naměřili, kdybychom se pohybovali směrem ke zdroji světla poloviční rychlostí světla (300˙000 km/s)?
 • Hodinky pozorovatele, který se pohybuje vzhledem k Zemi, se zpomalují. Jakou změnu vidí pozorovatel na pozemských hodinkách?
 • Které vědecké oblasti se Klaudios Ptolemaios nevěnoval?
 • Co charakterizuje Ptolemaiův model?
 • Co je epicyklus?
 • Kde žil a pracoval Ptolemaios?
 • Dokdy platilo astronomické učení Ptolemaia?

Scénky

Astronomové, fyzici

 • Ptolemaios
 • Mikuláš Koperník
 • Tycho Brahe
 • Johannes Kepler
 • Galileo Galilei
 • Giordano Bruno
 • Isaac Newton
 • Albert Einstein

Mikuláš Koperník

Mikuláš Koperník vypracoval heliocentrický astronomický model. V 3. století před Kr. jeden řecký vědec, Aristarchos rovněž sestavil heliocentrický model, ale ten se nerozšířil. Místo něj se stal všeobecně uznávaným ptolemaiovský geocentrický model a od 2. století po Kr. sloužil jako hlavní model.

Koperník vypracoval svůj vlastní heliocentrický model, který byl publikován v jeho knize vydané v roce 1543. Pomocí tohoto modelu - ve srovnání s geocentrickým modelem - lze snadněji vysvětlit pohyb astronomických objektů. Koperník však z metafyzických důvodů tvrdil, že dráhy mají tvar „dokonalého“ kruhu, což velmi zkomplikovalo jeho model. Tento problém později vyřešil Kepler, který zavedl eliptické dráhy.

Koperníkův model znamenal velký přínos, protože odstranil Zemi ze středu vesmíru. Tímto zásadně ovlivnil filozofii a vědu. Na jeho důležitost poukazuje i výraz „koperníkovský obrat“.

Tycho Brahe

Tycho Brahe se do dějin vědy zapsal především díky svým přesným astronomickým pozorováním a měřením. V roce 1572 zpozoroval výbuch supernovy, což otřáslo tehdejším všeobecným přesvědčením, podle kterého obloha byla věčná a neměnná. Výpočtem dráhy jedné komety dokázal, že komety nejsou atmosférické jevy. V jeho astronomickém modelu planety obíhají kolem Slunce, Země však není planeta, ale nehybný střed vesmíru. V roce 1600, rok před svou smrtí, si za svého asistenta najal Keplera, kterému předal výsledky svých měření. Brahe uskutečnil mimořádně přesná astronomická pozorování, která byla pro Keplera zdrojem údajů při vypracování tří zákonů popisujících pohyb planet.

Johannes Kepler

Johannes Kepler popisem pohybu planet způsobil ve vědě velký průlom. Koperník ve svém heliocentrickém modelu z metafyzických důvodů předpokládal kruhové dráhy. Tato domněnka však nebyla založena na pozorováních. Vypracoval tak složitý systém kruhových drah (cyklů a epicyklů), ve kterém se planeta pohybuje po kruhové dráze, střed kruhové dráhy se rovněž pohybuje po kruhové dráze, jejíž střed se rovněž pohybuje po kruhové dráze a tak dále. Tento model byl velmi komplikovaný, předpoklad kruhových drah vůbec nebyl nutný.

Tento problém Kepler vyřešil tak, že odstranil zbytečný předpoklad „dokonalého“, „božského“ kruhového pohybu. Dále prohlásil, že planety obíhají kolem Slunce po eliptických drahách, ve kterých se Slunce nachází v jednom společném ohnisku. To je 1. Keplerův zákon.

Podle 2. Keplerova zákona planety se v perihéliu pohybují rychleji, než když jsou v aféliu. Spojnice Slunce a planety popíše za stejný čas vždy stejnou plochu.

3. Keplerův zákon popisuje dobu oběhu planet, které obíhají kolem Slunce v různé vzdálenosti: poměr druhých mocnin oběžných dob libovolných dvou planet se rovná poměru třetích mocnin hlavních poloos jejich oběžných drah.

Kepler při vypracování tří zákonů popisujících pohyb planet ve velké míře využil přesné údaje měření, které uskutečnil Tycho Brahe.

Galileo Galilei

Galileo Galilei je považován za jednoho ze zakladatelů moderní vědecké metodologie. Zavedl metodu experimentování, pomocí které lze jevy zkoumat v rámci kontrolovaných a metodologických podmínek, způsobem, který lze opakovat. Během vědeckého výzkumu se formulují domněnky a hypotézy, jejichž správnost se kontroluje pomocí pokusů a pozorování. Pokud se domněnku podaří dokázat, stává se z ní teorie.

Galilei zkoumal oblohu pomocí dalekohledu, v roce 1610 objevil čtyři měsíce Jupitera. Ty se nazývají jako Galileovy měsíce. Na Měsíci objevil vrchy a krátery, zkoumal sluneční skvrny, zjistil, že Mléčnou dráhu tvoří hvězdy.

Obhajoval koperníkovský heliocentrický model. Podporoval ho několik vysoce postavených církevních hodnostářů, vážil si ho i papež Pavel V. a jeho následovník Urban VIII., který mu udělil roční rentu. Galilei však nevyhověl požadavku papeže, aby nezaujal jednoznačné stanovisko ohledně heliocentrického modelu a ve svém díle Dialogy oficiální stanovisko církve dává do úst prostomyslného Simplicia. Inkvizice ho uznala vinným kvůli urážce papežské autority, nutili ho, aby odvolal své stanovisko a dostal trest domácího vězení. Navzdory rozšířené pověře nikdy ho neuvěznili a nemučili, i po vynesení rozsudku mu předávali rentu.

Galilei dosáhl významné výsledky i ve fyzice. Dokázal, že tělesa při padání nezávisle na své hmotnosti dosahují stejné zrychlení, pokud nebereme v úvahu odpor vzduchu. Podle Galileiho principu relativity neexistuje žádný mechanický experiment, pomocí kterého by bylo možné rozlišit tělesa provádějící rovnoměrný přímočarý pohyb: takový pohyb je tedy relativní, a proto můžeme říci, že první těleso se pohybuje vzhledem k druhému tělesu a rovněž druhé těleso vzhledem k prvnímu. V případě lodi plující po zcela hladké mořské hladině neumíme určit pomocí žádného experimentu, zda je v klidu nebo vykonává rovnoměrný přímočarý pohyb. Einstein ve své speciální teorii relativity Galileiho princip relativity rozšířil na všechny fyzikální zákony, včetně jeho mechanických zákonů.

Giordano Bruno

Giordano Bruno dále rozvinul koperníkovský heliocentrický model. Koperník do středu vesmíru umístil namísto Země Slunce. Bruno zašel ještě dál a tvrdil, že ani Slunce není středem vesmíru, i hvězdy považoval za slunce, kolem kterých rovněž mohou obíhat planety, na kterých může existovat život. Podle Bruna je vesmír nekonečný. Bruno se kromě kosmologie věnoval i filozofii, teologii a magii. Byl přívržencem panteismu, tj. hlásal jednotu Boha a přírody. Věřil na putování duší, odmítal doktrínu Svaté Trojice, Ježíše považoval za čaroděje, kterého oběsili. Kvůli kacířství inkvizice odsoudila Bruna na smrt a v roce 1600 ho upálili na hranici.

Isaac Newton

Newton položil základy diferenciálního a integrálního počtu (tzv. kalkulus), zabýval se optikou, zkoumal povahu světla a vyvinul typ dalekohledu, který byl později pojmenován po něm. Dále objevil gravitační zákon a vydláždil cestu pro mechaniku.

Podle prvního Newtonova zákona těleso zachovává svůj pohybový stav, dokud na těleso nezačne působit síla. To je v rozporu s chybnou teorií Aristotela, která říká, že těleso se pohybuje, když na ně působí síla.
Ve skutečnosti však nepotřebuje sílu pro udržení rovnoměrného přímočarého pohybu, ale pro změnu pohybového stavu: těleso ve volném pádu se zrychluje kvůli gravitaci a při posouvání (klouzání) tělesa působí třecí síla, díky čemuž se těleso zpomaluje.

Druhý Newtonův zákon říká, že zrychlení tělesa je přímo úměrné působící síle; síla působící na těleso je úměrná součinu jeho hmotnosti a zrychlení. To znamená, že je mnohem těžší změnit pohybový stav těžších předmětů: mírou setrvačnosti je hmotnost tělesa.

Třetí Newtonův zákon je zákon akce a reakce. Podle toho, vzájemná působení dvou těles jsou vždy stejně velká a míří na opačné strany.

Gravitační zákon říká, že jakékoliv dvě tělesa se vzájemně přitahují. Gravitační síla je přímo úměrná součinu hmotností těles. Newton předpokládal, že stejná síla, tj. gravitace, působí na pozemské objekty a ovládá pohyb planet. Tím sjednotil nebeskou a pozemskou mechaniku.

SI jednotka síly je pojmenována po Newtonovi. Dodnes je považován za jednoho z nejvlivnějších fyziků a matematiků a za jeden ze zakladatelů moderní vědy.

Albert Einstein

Albert Einstein byl jedním z největších fyziků 20. století. Vypracoval speciální teorii relativity, která způsobila revoluci v chápání prostoru a času. Podle této teorie je rychlost světla stejná (300 000 km/s) pro všechny pozorovatele, bez ohledu na to, zda je pozorovatel v pohybu nebo v klidu vzhledem ke světelnému zdroji. Podle speciální teorie relativity rychlost světla je rychlostní limit, který pohybující se tělesa nemohou překročit. Pokud se těleso pohybuje rychlostí blízkou rychlosti světla, čas se zpomaluje, hmotnost se zvyšuje a délka tělesa se zkracuje. Pokud se dva pozorovatelé pohybují vůči sobě rovnoměrně, kteréhokoliv z nich můžeme vnímat, že je v klidovém stavu: pohyb je relativní, proto z toho můžeme odvodit - jelikož rychlost světla je konstantní -, že vzdálenost, hmotnost a čas jsou také relativné. Například, pokud se dva pozorovatelé pohybují vůči sobě rovnoměrně, tak si oba mohou všimnout, že se hodinky toho druhého zpomalují. Tyto relativistické efekty jsou významné pouze při velmi vysokých rychlostech, při každodenních rychlostech jsou tyto efekty většinou zanedbatelné. Nicméně, v technice je jejich použití často nezbytné. Jedním z důsledků speciální teorie relativity je slavná Einsteinova rovnice E = mc², podle níž hmota a energie jsou vzájemně zaměnitelné. Tento princip se používá v jaderných elektrárnách nebo v atomových bombách.

Obecná teorie relativity vysvětluje jev gravitace. Podle teorie těleso zakřivuje časoprostor kvůli své hmotnosti; tato křivka vytváří dráhu těles pohybujících se v gravitačním poli.

Kromě dvou teorií relativity, Einstein dosáhl i jiné významné vědecké úspěchy. Například analýzou Brownova pohybu prokázal atomovou strukturu hmoty a vysvětlením fotoefektu prokázal částicovou povahu světla a existenci fotonů, za což mu byla udělena Nobelova cena.

Animace

Ptolemaios

Klaudios Ptolemaios žil v 1. a 2. století po Kr., v Egyptě, který byl v té době pod římskou nadvládou.
Pracoval ve městě Alexandrie. Tento vlivný polyhistor, který psal v řečtině, shrnul starověké astronomické poznatky. Kromě toho jsou významné i jeho matematická a geografická díla.
V oblasti astronomie jeho učení pokládali za pravdivé až do 17. století a církev se dogmaticky držela jeho modelu (který byl později pojmenován po něm).

Geocentrický model vycházel ze zdánlivého pohybu astronomických objektů, který lze pozorovat i pouhým okem. Podle něj kolem kulaté Země obíhají po kruhových drahách všechny ostatní astronomické objekty, a to stálou, ale odlišnou rychlostí.
Ptolemaiův model však vykazoval výrazné odchylky v porovnání s reálnými měřeními, a proto ho upravil. V upraveném modelu každá planeta obíhá po kruhové dráze, zvané epicyklus, zároveň i střed samotného epicyklu obíhá po kruhové dráze, nazývané deferent, jejíž střed tvoří Země.
Takto vytvořený model byl mnohem přesnější, navíc odpovídal otázku, proč zdánlivá dráha planet na obloze obsahuje občas smyčky.
Avšak tento model stále nepopsal skutečnost dokonale. Astronom proto musel zavést další epicykly, pokud chtěl dosáhnout přesné výpočty.
Tímto způsobem se však výpočty staly velmi komplikovanými. Tento problém byl vyřešen až později, pomocí Koperníkova a Keplerova modelu.

Vyprávění

Mikuláš Koperník vypracoval heliocentrický astronomický model. Koperník tímto modelem odstranil Zemi ze středu vesmíru. Zásadně tím ovlivnil filozofii a vědu. Na jeho důležitost poukazuje i výraz „koperníkovský obrat“.

Tycho Brahe se do dějin vědy zapsal především díky svým přesným astronomickým pozorováním a měřením. Keplera si najal za svého asistenta předal mu výsledky svých měření. Brahe uskutečnil mimořádně přesná astronomická pozorování, která byla pro Keplera zdrojem údajů při vypracování tří zákonů popisujících pohyb planet.

Kepler popisem pohybu planet způsobil ve vědě velký průlom. Koperník ve svém heliocentrickém modelu z metafyzických důvodů předpokládal kruhové dráhy. Tato domněnka však nebyla založena na pozorováních. Kepler prohlásil, že planety kolem Slunce neobíhají po kruhových, ale po eliptických drahách. Tímto značně zjednodušil heliocentrický model. Kepler při vypracování tří zákonů popisujících pohyb planet ve velké míře využil přesné údaje měření, která uskutečnil Tycho Brahe.

Giordano Bruno tvrdil, že Slunce není středem vesmíru, i hvězdy považoval za slunce, kolem kterých rovněž mohou obíhat planety, na kterých může existovat život. Kromě kosmologie se věnoval i teologii a magii. Kvůli kacířství inkvizice odsoudila Bruna na smrt a v roce 1600 ho upálili na hranici.

Galileo Galilei je považován za jednoho ze zakladatelů moderní vědecké metodologie. Zavedl metodu experimentování, pomocí které lze jevy zkoumat v rámci kontrolovaných a metodologických podmínek, způsobem, který lze opakovat. Galilei byl zastáncem heliocentrického modelu. Dokázal, že tělesa při padání nezávisle na své hmotnosti dosahují stejné zrychlení, pokud nebereme v úvahu odpor vzduchu. Zformuloval Galileiho princip relativity, který Einstein rozšířil ve své speciální teorii relativity na všechny fyzikální zákony, včetně Galileiho mechanických zákonů.

Newton vypracováním výpočtu diferenciálů a integrálů položil základy kalkulu. Zabýval se optikou, zkoumal povahu světla a vyvinul typ dalekohledu, který byl později pojmenován po něm. Dále objevil gravitační zákon a vydláždil cestu pro mechaniku. Přišel na to, že síla mění pohybový stav těles: tím ukončil mylné učení sahající až po Aristotela, podle kterého k udržení tělesa v pohybu je třeba působení síly. Newton předpokládal, že stejná síla, tj. gravitace, působí na pozemské objekty a ovládá pohyb planet. Tím sjednotil nebeskou a pozemskou mechaniku. Považuje se za jednoho z nejvlivnějších fyziků a matematiků, jednoho ze zakladatelů moderní vědy.

Albert Einstein byl jedním z největších fyziků 20. století. Vypracoval speciální teorii relativity, která způsobila revoluci v chápání prostoru a času. Podle známé rovnice E = mc² energie a hmotnost jsou vzájemně přeměnitelné. Tento princip se používá v jaderných elektrárnách nebo v atomových bombách. Obecná teorie relativity vysvětluje jev gravitace. Podle teorie těleso zakřivuje časoprostor kvůli své hmotnosti; tato křivka vytváří dráhu těles pohybujících se v gravitačním poli. Einstein analýzou Brownova pohybu prokázal atomovou strukturu hmoty a vysvětlením fotoefektu prokázal částicovou povahu světla a existenci fotonů, za což mu byla udělena Nobelova cena.

Klaudios Ptolemaios žil v 1. a 2. století po Kr., v Egyptě, který byl v té době pod římskou nadvládou. Tento vlivný polyhistor, který psal v řečtině, shrnul starověké astronomické poznatky. V oblasti astronomie jeho učení pokládali za pravdivé až do 17. století a církev se dogmaticky držela jeho modelu (který byl později pojmenován po něm).
Geocentrický model vycházel ze zdánlivého pohybu astronomických objektů, který lze pozorovat i pouhým okem. Podle něj kolem kulaté Země obíhají po kruhových drahách všechny ostatní astronomické objekty, a to stálou, ale odlišnou rychlostí.

Související doplňky

Fyzici, kteří změnili svět

Tito vynikající vědci měli obrovský vliv na rozvoj fyziky.

Keplerovy zákony pohybu planet

Tři důležité zákony popisující pohyb planet byly formulovány Johannesem Keplerem.

Sluneční soustava, planety

Kolem Slunce obíhá na oběžné dráze 8 planet.

Vývoj modelu atomu

Hlavní fáze v historii o teorií a názorech o struktuře atomu.

Dílna Galilea Galileiho

Galileo Galilei obohatil fyziku a astronomii o důležité poznatky.

Gravitační vlna (LIGO)

Když tělesa s velkou hmotností vykonávají zrychlující se pohyb, vznikají kolem nich vlny v časoprostoru, které se nazývají gravitačními vlnami.

Keplerův vesmírný teleskop

Pomocí Keplerova vesmírného teleskopu hledáme mimo naší sluneční soustavy planety podobné naší Zemi s podmínkami vhodnými pro život.

Laboratoř Marie Curie

Marie Curie, která získala Nobelovu cenu za fyziku a chemii, je asi nejznámější ženou v dějinách vědy.

Mléčna dráha

Průměr naší galaxie je přibližně 100 tisíc světelných let, obsahuje více než 100 miliard hvězd, z kterých jednou je Slunce.

Newtonovy pohybové zákony

Animace znázorňuje Newtonovy tři pohybové zákony, které způsobily převrat ve fyzice.

Působení sil

Animace nám představí jak působí síly na různé typy vozidel.

Torzní váhy

Síla může být měřena, měřením zkroucení torzního drátu v torzní rovnováze.

Zajímavá fakta z geografie - Astronomie

Naše sluneční soustava nám nabízí mnoho zajímavých faktů.

Cesta Jurije Gagarina do vesmíru (1961)

První člověk, který vzlétl do vesmíru byl Gagarin. Svůj kosmický let odstartoval 12. dubna 1961 v lodi Vostok 1 ze sovětského kosmodromu Bajkonur.

Dalekohledy

Animace prezentuje optické a rádioteleskopické dalekohledy používané v astronomii.

Hubbleův vesmírný dalekohled

Hubbleův vesmírný dalekohled je umístěn mimo zemské atmosféry.

Mise Dawn

Zmapováním Vesty a Ceresu můžeme získat informace o raném období sluneční soustavy a o formování terestrických planet.

Mise New Horizons

Kosmickou sondu New Horizons vypustili v roce 2006. Jejím úkolem bylo zkoumat Pluto a Kuiperův pás.

Voyager kosmické sondy

Kosmické sondy Voyager byly první umělé objekty které opustily Sluneční soustavu. Shromažďují údaje o vesmíru a nesou s sebou elektronickou desku...

Šikmá věž v Pise (14. století)

Středověká zvonice katedrály v Pise je nejslavnější šikmá věž na světě.

Atomová bomba (1945)

Na vývoji atomové bomby spolupracovali i maďarští vědci.

Expedice Mars

Kosmické sondy a Mars vozítka zkoumají strukturu Marsu a případné stopy života.

Fúzní reaktor

Jaderná fúze bude sloužit jako šetrný k životnímu prostředí a prakticky neomezený zdroj energie.

Hvězdárna

Hvězdárny jsou často postaveny ve vysokých nadmořských výškách, aby se minimalizovaly vlivy atmosférické turbulence.

Jaderná elektrárna

Jaderné elektrárny přeměňují energii uvolněnou během jaderného štěpení na elektrickou energii.

Jupiter

Jupiter je největší planeta sluneční soustavy, má dva a půl krát větší hmotnost než všechny ostatní planety dohromady.

Naši astronomičtí sousedé

Představení sousedních planet, hvězd a galaxií.

Space Shuttle (kosmický raketoplán)

Byl americký kosmický pilotovaný raketoplán používaný pro lety do vesmíru vládní organizací NASA.

Sputnik 1

Družice Sovětského svazu byla první umělá družice Země (v říjnu 1957)

Stav beztíže

Kosmická loď během své dráhy je ve stálém stavu volného pádu.

Typy hvězd

Průběh vývoje průměrných a těžkých hvězd.

Typy satelitů

Satelity na oběžné dráze kolem Země mohou být použity pro civilní a vojenské účely.

Medzinárodní vesmírná stanice

Mezinárodní vesmírná stanice je obytný satelit postavený ve spolupráci s 16 zeměmi.

Přistání na Měsíci: 20.července 1969

Neil Armstrong, jeden ze členů posádky Apolla-11 byl první člověk, který vkročil na Měsíc.

Added to your cart.