Vrásnění (střední)

Vrásnění (střední)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Zeměpis

Klíčová slova

vrásnění, složit, ventily, fold horu, formace horská, vertikální složení, převrácený záhyb, ležatý záhyb, tektonická deska, skalní vrstva, tlaková síla, Skála, horský, příroda, zeměpis

Související doplňky

Scénky

Vrásnění

Pokud na víceméně plastickou horninu působí boční tlakové síly, horninové vrstvy jsou stlačeny směrem nahoru a vytvářejí se vrásy.
Síly jsou však málokdy stejně silné. Když k tomu dojde, vytvoří se přímá vrása. Pokud je síla působící na vrásu z jedné strany větší než druhá, vzniká šikmá nebo ležatá vrása. Čím větší je rozdíl mezi silami, tím horizontálnější je vrása.
Vrásy se mohou vyskytnout vedle sebe nebo za sebou. Vrásněním vznikají vrásová pohoří.

Definice pojmů:

Vrásnění: geologický proces vyskytující se na povrchu a v hloubce zemské kůry, při kterém vlivem působení bočních tlakových sil, vzniká zvlněná struktura.

Vrása: základní jednotka procesu vrásnění.

Vrásové pohoří: Kdysi tento typ pohoří vznikl vrásněním v důsledku kolize tektonických desek. Během orogeneze byl jeho materiál zatlačen do vrás, příkrovů.

Přímá vrása

Šikmá vrása

Ležatá vrása

Animace

Vyprávění

Protilehlé boční tlakové síly působící na plastickou horninu způsobují vrásnění horniny. Místo vyklenutí se nazývá antiklinála a místo poklesnutí synklinála.

Pokud jsou boční tlakové síly stejné, vzniká přímá vrása se svislou osou.

V případě, že na horninu nepůsobí stejné síly, vytvoří se šikmá vrása. Osa této vrásy se mírně nakloní.

Pokud je jedna z bočních sil mnohem větší než druhá, vzniká ležatá vrása. Její osa je téměř vodorovná.

Související doplňky

Gejzír

Gejzír je pramen charakterizován přerušovaným vypouštěním vody a páry.

Ledovec (střední)

Ledovec je velká skupina ledu tvořena ze sněhu a je v neustálém zpomaleném pohybu.

Mapa mořského dna

Na mořském dně je možné vidět hranice tektonických desek.

Obecně geografická mapa Maďarska

Tato animace zobrazuje geografické oblasti Maďarska.

Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Struktura Země (pokročilá)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Tektonické desky

Tektonické desky se mohou pohybovat vzájemně vůči sobě.

Topografie Země

V této animaci se dozvíte, které jsou největší pohoří, nížiny, řeky, jezera a pouště naší Země.

Vrása (pokročilý)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Vrása (základní)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Zalednění

Poslední doba ledová skončila před asi 13 tisíci lety.

Zemětřesení

Zemětřesení je jedním z nejničivějších přírodních jevů Země.

Zlom (střední)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Zlom (základní)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Změna polohy kontinentů v geologickém časovém pásmu

V historii naší planety byly kontinenty neustále v pohybu. Tento proces probíhá dodnes.

Added to your cart.