Transformátor

Transformátor

Transformátor je zařízení pro přeměnu napětí elektrického proudu.

Fyzika

Klíčová slova

transformátor, indukční, primer, sekundární cívka, cívka, železné jádro, line přenos, střídavý proud, izolant, proměnlivost, napájecí zdroj, pylon, síť, Energie, proud, Napětí, Proud, výměna energie, elektřina, elektron, electro, stroj, elektrický, fyzika

Související doplňky

Scénky

transformátor

  • vysokonapěťové vedení - Napětí dosahuje 120 kV. Toto vedení je natažené mezi 25-40 m vysokými ocelovými sloupy, elektrický proud přenáší hlavně mimo obydlených oblastí, mezi dvěma transformačními stanicemi.
  • zásobování obyvatelstva elektrickým proudem - Napětí dosahuje 0,4 kV. Transformátory umístěné na sloupech dále snižují napětí na 230 V používaných v domácnostech.
  • transformátor - Mění elektrické napětí. V případě zásobování domácností napětí o velikosti 120 kV mění na 0,4 kV.

Konstrukce

  • cívka - Změna napětí závisí na počtu závitů.
  • obal

Fungování

  • primární cívka - V ní tekoucí střídavý proud průběžně vytváří v železném jádru proměnlivé magnetické pole.
  • sekundární cívka - Proměnlivé magnetické pole indukuje v sekundární cívce proud. Poměr primárního a sekundárního napětí se shoduje s poměrem počtu závitů primární a sekundární cívky.
  • železné jádro

Primární cívka

Sekundární cívka

Animace

Vyprávění

Transformátor mění napětí střídavého proudu. Nejjednodušší typ transformátoru obsahuje dvě cívky a jedno společné železné jádro.
Střídavý proud tekoucí v primární cívce vytváří v železném jádru proměnlivé magnetické pole a proměnlivé magnetické pole železného jádra indukuje proud v sekundární cívce. Poměr počtu závitů primární a sekundární cívky se shoduje s poměrem primárního a sekundárního napětí.
To znamená, že pokud například počet závitů sekundární cívky představuje polovinu z počtu závitů primární cívky, transformátor snižuje napětí o polovinu.

Proud tekoucí v primární cívce indukuje v železném jádru magnetické pole podle pravidla pravé ruky: jestliže prsty pravé ruky nasměrujeme tak, že ukazují směr proudu, palec udává severní pól indukovaného magnetického pole.

Proměnlivé magnetické pole železného jádra indukuje proud v sekundární cívce podle pravidla levé ruky: jestliže palec levé ruky nasměrujeme tak, že ukazuje směr magnetického toku, ostatní prsty udávají směr proudu protékajícího cívkou.

Využití transformátoru v praxi je rozsáhlé. Transformátory zásobující naše domácnosti proudem snižují napětí ve vysokonapěťových vedeních, které má několik tisíců voltů, na 230 V. Nabíječky telefonů také obsahují transformátor, který transformuje 230 V síťové napětí na 15 V.

Související doplňky

Dynamo

Dynamo transformuje mechanickou energii na stejnosměrný proud.

Elektrický zvonek

Mechanický zvonek funguje pomocí elektromagnetu.

Elektromotor

Je vzájemné silové působení elektromagnetických polí vytvářených elektrickými vodiči, kterými protéká elektrický proud.

Elektromotory

Elektromotory jsou přítomny v mnoha oblastech našeho každodenního života. Podívejme se na různé typy.

Generátor a elektromotor

Zatímco generátor přeměňuje mechanickou energii na elektrickou energii, elektromotor přeměňuje elektrickou energii na mechanickou energii.

Generování střídavého proudu

Elektrický proud může být generován otáčením smyčky vodiče v magnetickém poli.

Geotermální elektrárna

Geotermální elektrárny přeměňují energii horké, vysokotlaké vody nalezené v hlubších vrstvách Země na elektřinu

Jaderná elektrárna

Jaderné elektrárny přeměňují energii uvolněnou během jaderného štěpení na elektrickou energii.

Jak funguje reproduktor?

Zvukové vlny v reproduktorech jsou generovány pomocí elektromagnetické indukce.

Jak to funguje? - Gramofon

Tato animace prezentuje mechanismus a provoz gramofonů.

Laboratoř Nikoly Tesly (Shoreham, USA)

Tento inženýr a vynálezce, který se věnoval především elektrotechnice, byl bezpochyby nejgeniálnější postavou druhé průmyslové revoluce.

Magnetron

Magnetron, který vyrábí mikrovlny, je důležitou součástí mikrovlnné trouby.

Přílivová elektrárna

Přílivové elektrárny využívají denní kolísání hladiny vody na výrobu elektrické energie.

Solární elektrárna

Solární elektrárny přeměňují sluneční energii na elektřinu.

Systém elektrické sítě

Účelem elektrické sítě je poskytovat elektřinu pro spotřebitele.

Tepelná elektrárna (uhlovodíkové palivo)

Jedná se o technologický celek, který vyrábí elektrickou energii přeměnou z chemické energie vázané v palivu prostřednictvím tepelné energie.

Větrná elektrárna

Větrné elektrárny přeměňují kinetickou energii větra na elektrickou energii.

Vlak Maglev

Jeden z nejmodernějších dopravních prostředků, který je schopen jet rychlostí více než 400 km/h.

Vodní elektrárna (Hooverova přehrada, USA)

Obrovská přehrada, postavená na řece Colorado v USA byla pojmenována po bývalém americkém prezidentovi.

Bioplynová elektrárna

Bioplyn může být vyroben z organického materiálu (hnůj, rostlinné odpady, organické odpady) pomocí bakterií. Bioplyn je směs metanu a oxidu uhličitého;...

Fúzní reaktor

Jaderná fúze bude sloužit jako šetrný k životnímu prostředí a prakticky neomezený zdroj energie.

Alkalické baterie

V alkalických bateriích je elektrický proud generovaný pomocí elektrochemických reakcí.

Olověný akumulátor

Elektrochemické procesy v olověném akumulátoru vyrábějí elektrický proud.

Added to your cart.