Tání a tuhnutí

Tání a tuhnutí

Během zmrazování vznikají mezi molekulami vody vodíkové vazby, což vede ke krystalické struktuře.

Chemie

Klíčová slova

tání, zmrazení, fázový přechod, Led, voda, bod tání, bod tuhnutí, skupenství, pevný, kapalina, prostup tepla, Snížení tepla, Teplota, změna teploty, exotermní, endothermic, fyzikální vlastnost, krystalizace, fyzika, chemie

Související doplňky

Scénky

Zmrzlá voda může vytvořit v závislosti na teplotě a tlaku různé krystalické struktury.
Při standardním atmosférickém tlaku led má hexagonální čili šestiúhelníkovou krystalickou strukturu. My se v každodenním životě setkáváme pouze s tímto typem.
Vodní molekuly jsou spojeny vodíkovými vazbami. Tyto vazby vznikají mezi vodíkovým atomem jedné vodní molekuly a nevazebným elektronovým párem kyslíkového atomu druhé vodní molekuly. Vodíková vazba je nejsilnější sekundární vazba a nastává i při relativně velké vzdálenosti. V ledovém krystaly mezi vodními molekulami vznikají velké prázdné prostory, a proto má led relativně nízkou hustotu.

Krystalek ledu

  • molekula vody
  • vodíková vazba

Tání a tuhnutí

  • led
  • voda
  • led/voda
  • prostup tepla
  • odvod tepla
  • tání
  • tuhnutí

Během odvodu tepla klesá teplota do bodu tuhnutí, jehož hodnota je při atmosférickém tlaku 0 °C. V takovém případě dochází vlivem odvodu tepla ke vzniku ledového krystalu. Do dokončení tuhnutí odvod tepla nezpůsobuje další pokles teploty.

Teplota ledu se zvyšuje při atmosférickém tlaku pomocí prostupu tepla až do 0 °C, do takzvané teploty tání. V takovém případě dochází k tání, přičemž prostoupené teplo se plně obrací na rozpad ledového krystalu. Proto se navzdory prostupu tepla do konce tání nezvyšuje teplota.

Související doplňky

Fázový přechod

Fázový přechod je přeměna látky z jednoho skupenství do druhého.

Hydrát metanu

Je to pevní látka (hydrát plynu), vzniká pod vysokým tlakem krystalizací na kontaktu s oceánskou vodou za nízkých teplot.

Iceberg (ledová hora)

Icebergy jsou bloky zamrzlé sladké vody plovoucí v moři.

pVT-diagram ideálních plynů

Vztahy mezi tlakem, objemem a teplotou ideálních plynů je popsán zákonem plynů.

Teploměry

K měření teploty používáme různé teploměry.

Voda (H₂O)

Voda je velmi stabilní sloučenina vodíku a kyslíku. Je základní podmínkou pro existenci života. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích.

Vypařování a vření

Co se odehrává v kapalině během vření a vypařování? Od čeho závisí bod varu kapaliny?

Jak to funguje? - Lednička

Tato animace prezentuje jak funguje lednička.

Zalednění

Poslední doba ledová skončila před asi 13 tisíci lety.

Jak funguje vysoušeč vlasů?

Tato animace představuje strukturu a fungování vysoušeče vlasů.

Added to your cart.