Skleníkový efekt

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Zeměpis

Klíčová slova

Skleníkový efekt, Globální oteplování, klimatické změny, desertifikace, zvýšení hladiny moře, pohlcování tepla, Odraz, Příchozí záření, emitované záření, atmosférické plyny, skleník, oxid uhličitý, metan, dusík-oxid, vodní pára, zemědělství, průmysl, doprava, lidská činnost, atmosféra, vzduch, Země, úroveň moře, Slunce, oblak, osada, odpad, ledovec, společnost, příroda, zeměpis

Související doplňky

Scénky

Skleník

 • ozařování - Záření s krátkou vlnovou délkou (sluneční záření).
 • vyzařování - Záření s dlouhou vlnovou délkou (tepelné záření).
 • skleník

Atmosféra dobře propouští sluneční paprsky s krátkou vlnovou délkou, následně je zemský povrch pohltí, což způsobuje jeho zahřátí. Zahřátý zemský povrch vyzařuje záření s dlouhou vlnovou délkou, které pohlcuje atmosféra. Atmosféra - avšak ne masa vzduchu, ale tzv. skleníkové plyny a vodní pára atmosféry - zadržiava značnou část vyzářeného tepla. Tato schopnost vzduchu zadržovat teplo se nazývá skleníkový efekt.

Toto pojmenování se začalo používat z toho důvodu, že podobný jev se odehrává i ve sklenících a fóliovnících používaných v zemědělství. Zde plní funkci skleníkových plynů sklo nebo fólie.

Pokud by na Zemi neexistoval skleníkový efekt, průměrná teplota by byla o 35 °C nižší, tj. naše planeta by byla pokryta ledem a průměrná teplota by dosahovala pouze -20 °C. Pokud se množství skleníkových plynů zvyšuje, zvyšuje se i průměrná teplota Země.

Výskyt většiny plynů odpovědných za skleníkový efekt - jako například vodní pára, oxid uhličitý, methan, oxid dusný - je v atmosféře přirozený. V posledních 100 letech se v atmosféře objevily takové plyny, respektive se zvýšil jejich obsah, které se za přirozených podmínek nevyskytují v atmosféře. Ty stupňují skleníkový efekt, což způsobuje, že se v atmosféře zachycuje více tepla.

Změna klimatu a oteplování způsobuje tání polární ledové pokrývky a ledovců, kvůli čemuž se zvyšuje hladina moří a oceánů, a tak mnoho přímořských míst může být ohrožených.
Zvyšuje se počet vichřic, hurikánů, počasí se stává nepředvídatelným, probíhá desertifikace některých území, lesní požáry jsou častější, v živočišné říši se mnoho druhů dostává do ohrožení.

V důsledku oteplování se rozsah trvale zmrzlých oblastí snižuje, čímž se uvolňuje methan do atmosféry. Methan je skleníkový plyn, který je silnější než oxid uhličitý, tj. zachycuje více tepla. Methan nacházející se v oblastech permafrostu se nahromadil v zamrzlých bažinách během poslední doby ledové. Odtáváním permafrostu se metan hydrát rozpustí a uvolní do atmosféry. Nadměrný tlak způsobený uvolňováním plynu na určitých místech rozdrtí půdu nad sebou a vytváří kráter. Velké množství methanu se uvolňuje nejen na pevnině, ale také z tajícího dna polárních moří. Uvolněním methanu do atmosféry se globální oteplování pravděpodobně ještě více zrychlí.

Definice pojmů:

Ozařování: Elektromagnetické záření Slunce, které se dostává na zemský povrch. Na zemském povrchu se přeměňuje na tepelnou energii, a tak způsobuje ohřátí půdy a nepřímo ohřátí vzduchu.

Odraz: Elektromagnetické sluneční záření se odrazí do meziplanetárního prostoru od částic vodní páry, krystalků ledu nebo nečistot, které jsou větší než vlnová délka záření.

Pohlcování tepla: Malá část slunečního záření procházejícího přes atmosféru je pohlcena složkami vzduchu, což způsobuje pouze malé zvýšení teploty vzduchu. (Ozon pohlcuje ultrafialové paprsky, vodní pára a oxid uhličitý infračervené paprsky.)

Vyzařování: Záření s dlouhou vlnovou délkou vyzařované zemským povrchem zahřátým působením slunečního záření, které předává vzduchu teplo.

Skleníkové plyny: Nejdůležitější plyny odpovídající za vznik skleníkového efektu: oxid uhličitý, methan, oxidy dusíku, freony a ozon nacházející se v troposféře.

Atmosféra

 • ozařování - Záření s krátkou vlnovou délkou (sluneční záření).
 • vyzařování - Záření s dlouhou vlnovou délkou (tepelné záření).
 • atmosféra
 • skleníkové plyny - Skládají se z vodní páry, oxidu uhličitého, methanu a ozonu.
 • Slunce
 • Země

Přirozený skleníkový efekt

 • ozařování - Záření s krátkou vlnovou délkou (sluneční záření).
 • vyzařování - Záření s dlouhou vlnovou délkou (tepelné záření).
 • lesní požár - Způsobuje emise oxidu uhličitého.
 • skleníkové plyny - Skládají se z vodní páry, oxidu uhličitého, methanu a ozónu.
 • pohlcování tepla
 • bažina, rašeliniště - Emise oxidů methanu a dusíku.

Zesílený skleníkový efekt

 • ozařování - Záření s krátkou vlnovou délkou (sluneční záření).
 • vyzařování - Záření s dlouhou vlnovou délkou (tepelné záření).
 • skleníkové plyny - Skládají se z vodní páry, oxidu uhličitého, methanu a ozónu.
 • pohlcování tepla
 • chov zvířat - Emise methanu.
 • osídlení - Oxid uhličitý, oxidy dusíku, freony.
 • průmyslová výroba - Oxid uhličitý, freony.
 • pálení rostlinstva - Způsobuje vznik oxidu uhličitého.
 • intenzivní zemědělská výroba - Methan, oxidy dusíku.
 • skladování a likvidace odpadu - Způsobuje vznik oxidu uhličitého.
 • doprava - Oxidy dusíku, oxid uhličitý.
 • výroba energie - Způsobuje emise oxidu uhličitého a methanu.

Tání ledové pokrývky

 • metan hydrát - Nahromadí se v ledových čočkách pod povrchem.
 • permafrost - Půda, která je zmrzlá nejméně dva roky. Jedna čtvrtina pevnin na severní polokouli je pokryta permafrostem.
 • popraskaný povrch - Výsledek globálního oteplování.
 • uvolnění methanu

Animace

 • ozařování - Záření s krátkou vlnovou délkou (sluneční záření).
 • vyzařování - Záření s dlouhou vlnovou délkou (tepelné záření).
 • skleník
 • ozařování - Záření s krátkou vlnovou délkou (sluneční záření).
 • vyzařování - Záření s dlouhou vlnovou délkou (tepelné záření).
 • atmosféra
 • skleníkové plyny - Skládají se z vodní páry, oxidu uhličitého, methanu a ozonu.
 • Slunce
 • Země
 • ozařování - Záření s krátkou vlnovou délkou (sluneční záření).
 • vyzařování - Záření s dlouhou vlnovou délkou (tepelné záření).
 • lesní požár - Způsobuje emise oxidu uhličitého.
 • skleníkové plyny - Skládají se z vodní páry, oxidu uhličitého, methanu a ozónu.
 • pohlcování tepla
 • bažina, rašeliniště - Emise oxidů methanu a dusíku.
 • ozařování - Záření s krátkou vlnovou délkou (sluneční záření).
 • vyzařování - Záření s dlouhou vlnovou délkou (tepelné záření).
 • skleníkové plyny - Skládají se z vodní páry, oxidu uhličitého, methanu a ozónu.
 • pohlcování tepla
 • chov zvířat - Emise methanu.
 • osídlení - Oxid uhličitý, oxidy dusíku, freony.
 • průmyslová výroba - Oxid uhličitý, freony.
 • pálení rostlinstva - Způsobuje vznik oxidu uhličitého.
 • intenzivní zemědělská výroba - Methan, oxidy dusíku.
 • skladování a likvidace odpadu - Způsobuje vznik oxidu uhličitého.
 • doprava - Oxidy dusíku, oxid uhličitý.
 • výroba energie - Způsobuje emise oxidu uhličitého a methanu.

Vyprávění

Země přijímá od Slunce záření s velkou energií a krátkou vlnovou délkou. Menší část těchto elektromagnetických paprsků se odrazí od atmosféry, ale větší část jí prochází a dostává se na zemský povrch.

Tyto paprsky se dostávají na zemský povrch, kde se jedna část z nich odrazí a zbytek je pohlcen. Země se takovým způsobem zahřívá a vyzařuje teplo do atmosféry. Toto tepelné záření má již nízkou energii a dlouhou vlnovou délku, ohřívá vzduch. Teplo, které vyzařuje zem, skleníkové plyny v atmosféře značně zadržují. Paprsky nejprve pohltí a pak je vyzařují zpět na zem. Takto se teplo v atmosféře dostává do pasti.

Tento proces je podobný procesem odehrávajícím se ve sklenících, kde skleněný povrch plní podobnou funkci, jako skleníkové plyny. Sluneční paprsek projde přes sklo a je pohlcen zemí, odkud se pak vyzařuje zpět ve formě tepla. Toto teplo již sklo nepropustí, uvízne ve skleníku, teplota takovým způsobem značně stoupá. Bez skleníkového efektu by průměrná teplota na Zemi byla o 35 °C nižší.

Výskyt většiny plynů odpovědných za skleníkový efekt - jako například vodní pára, oxid uhličitý, methan, oxid dusný - je v atmosféře přirozený. V posledních 100 letech se v atmosféře objevily takové plyny, respektive se zvýšil jejich obsah, které se za přirozených podmínek nevyskytují v atmosféře. Ty stupňují skleníkový efekt, což způsobuje, že se v atmosféře zachycuje více tepla.
Velké množství oxidu uhličitého vzniká při spalování ropy, zemního plynu a uhlí. Elektrárny, průmysl a doprava také odpovídá za produkci oxidu uhličitého. Koncentrace oxidu uhličitého se zvyšuje i kvůli odlesňování; jelikož rostliny vážou oxid uhličitý.
Nepřírodní plyny vznikají zejména v rámci průmyslové činnosti: ve formě rozpouštědel, pěnidel, odmašťovadel, izolačních materiálů. Methan vzniká během rozkladných procesů, které souvisejí se zemědělskou činností, jako je například pěstování rýže a chov zvířet. Za vznik methanu odpovídá dále i odpadové hospodářství a úprava odpadních vod. Oxid dusný se vytváří při rozkladu látek s obsahem dusíku, například při používání umělého hnojiva.

Někteří výzkumní pracovníci zpochybňují ten názor, že změna klimatu probíhající v poslední době, respektive oteplování úzce souvisí se značným zvýšením koncentrace skleníkových plynů; podle nich se jedná o přirozený proces.

Změna klimatu a oteplování způsobuje tání polární ledové pokrývky a ledovců, kvůli čemuž se zvyšuje hladina moří a oceánů, a tak mnoho přímořských míst může být ohrožených.
Zvyšuje se počet vichřic, hurikánů, počasí se stává nepředvídatelným, probíhá desertifikace některých území, lesní požáry jsou častější, v živočišné říši se mnoho druhů dostává do ohrožení.

Související doplňky

Ledovec (střední)

Ledovec je velká skupina ledu tvořena ze sněhu a je v neustálém zpomaleném pohybu.

Znečištění ovzduší

Tato animace nám představí hlavní zdroje znečištění ovzduší v průmyslu, zemědělství a ve městech.

Provoz ropných vrtů

Strojní zařízení, které čerpá ropu na povrch

Ropná plošina

Dlouhá trubka uprostřed věže proniká do oceánu, dokud nedosáhne vrstvu, která obsahuje olej.

Čistírna odpadních vod

Očištěnou odpadní vodu je možné použít v oblasti zemědělství a průmyslu.

Automobily šetrné k životnímu prostředí

Kombinací benzínového a elektrického pohonu lze snížit emise.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Cyklóna a anticyklóna

Cyklóny jsou velké plochy cirkulujícího vzduchu s mraky a srážky, které se vytvářejí v jeho středu.

Dům bez emisí oxidu uhličitého

Design a konstrukce moderních domů hrají důležitou roli v ochraně životního prostředí.

Fotosyntéza (základní)

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Horká skvrna

Horké skvrny jsou oblasti zemské kůře, kde magma často stoupá na povrch a způsobuje sopečnou činnost.

Iceberg (ledová hora)

Icebergy jsou bloky zamrzlé sladké vody plovoucí v moři.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Odlesňování

Odlesňování má mnoho negativních dopadů na životní prostředí.

Pasivní dům

V pasivním domě je možné zajistit komfortní vnitřní teplotu bez použití tradičních topných a chladicích systémů.

Putování Slunce po významných rovnoběžkách Země

Zdánlivý pohyb Slunce je výsledkem rotace Země kolem vlastní osy.

Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Střídání ročních období (pokročilý)

Rotační osa Země není kolmá k rovině své oběžné dráhy, proto se během roku na daném místě Země stále mění úhel dopadu slunečních paprsků.

Struktura Země (pokročilá)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Teplá fronta, studená fronta

Při setkání teplého a studeného vzduchu se vytvoří teplá nebo studená fronta.

Tropické cyklóny

Cyklóny jsou velké plochy zvířeného vzduchu s oblaky doprovázené silným deštěm.

Vznik a fungování stratovulkánu

Stratovulkán se skláda z vrstev sopečného popela a úlomků, stejně jako a láva.

Znečištění životního prostředí

Přímý negativní vliv lidstva na životní prostředí se nazývá znečištění.

Znečištění půdy

Tato animace nám představí hlavní zdroje znečištění půdy.

Znečištění vody

Hlavními zdroji znečištění vody jsou průmysl, zemědělství a městské oblasti.

Ozón (O₃)

Ozón je alotropická modifikace kyslíku, skládá se ze tří atomů kyslíku.

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná pro život na Zemi.

Fotosyntéza

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Added to your cart.