Řeky a formování zemského povrchu

Řeky a formování zemského povrchu

Řeky mají důležitou roli při formování zemského povrchu: způsobují erozi, odplavují a ukládají sediment.

Zeměpis

Klíčová slova

řeka, terén tvarování, vodní toky, koryto, ústí řeky, Horní část, střední kurz, dolní část, delta, Estuary, eroze, úlomek, stojatá voda, Ohyb, bar, ostrov, údolí, reliéf, voda, hydrografie, Koloběh vody, příroda, příroda studie, fyzické geografie, geomorfologie, zeměpis

Související doplňky

Scénky

Řeky

Řeky, jako vnější síla, mají důležitou roli při formování zemského povrchu: způsobují erozi, odplavují a ukládají sediment. Řeky formují zemský povrch v rámci tří úseků: horní, střední, dolní tok. Od pramene až po ústí řeky se tyto úseky mohou i vícekrát měnit.

Horní tok

Každý vodní tok disponuje určitou energií. Jednu část své energie použije na odplavení sedimentů. Pomocí zbývající energie eroduje své koryto. Řeky na území s prudkým sklonem disponují větší energií, než je potřebná k odplavení sedimentů. Prudký proud řeky vyhlubuje koryto řeky pomocí odplavovaného sedimentu a vytváří údolí ve tvaru písmene V.

Definice pojmů:

Soutěska: Pokud řeka protéká tvrdou horninou, vzniká hluboké a úzké údolí s téměř vertikálními stěnami.

Kaňon: Forma soutěsky, která vzniká v suchém podnebí.

Vodopád: Vzniká tam, kde jsou v korytě tvrdší horniny. Řeka měkčí vrstvy hornin nacházející se nad a pod tvrdší horninou eroduje rychleji, a tak vytváří stupně, přes které vodní tok propadá.

Střední tok

Řeky na území s mírným sklonem mají vyrovnanou energii, tj. ukládání a odplavování sedimentu je v rovnováze. Spád řeky klesá, charakteristická je boční eroze, vytváření meandrů. Řeka na jedné straně koryta vytváří mělčinu. Na druhé straně vyhlubuje koryto a vytváří zatáčku. Vnější oblouk zatáčky - kde je rychlost proudu největší - soustavně eroduje, zároveň se buduje vnitřní oblouk: zatáčka se zvětšuje, nakonec se zablokuje a vytvoří mrtvé rameno.

Definice pojmů:

Linie proudění: Pomyslná čára spojující body vodního toku s největší rychlostí. V zatáčce se táhne při konkávním břehu, v případě rovných úseků uprostřed koryta.

Dolní tok

Na území s nízkým sklonem energie řeky klesne, proto zde převládá ukládání sedimentu, avšak jeho odplavování nezanikne úplně. Řeka ze sedimentu vytváří ostrovy, mělčiny, koryto řeky se rozvětvuje. Výsledkem soustavného ukládání sedimentu a změny koryta je náplavová rovina a náplavový kužel.

Ústí řek

Delta
Většina velkých řek vtéká do moře. Delta vzniká při ústí řek s velkým množstvím sedimentu, kde není značný příliv a odliv. Řeka uloží zbývající sediment, tím vytvoří několik ramen. Ostrovy mezi těmito rameny expandují na úkor moře.

Estuár
Estuár (nálevkovité vyústění) vzniká v případě řeky s malým množstvím sedimentu nebo řeky vtékající do moře se silným přílivem a odlivem. Příliv soustavně zvětšuje a vyhlubuje estuár.

Říční terasy
Postupem času
se tok řeky na daném místě mění působením tektonických a klimatických vlivů. Změna toku řeky, která se na stejném území odehrála vícekrát, vytvoří stupňovitě uspořádané říční terasy. Záplavy se nedostanou k říčním terasám, proto byly cesty a osídlení obvykle vybudované v této oblasti.

Animace

Vyprávění

Řeky, jako vnější síla, mají důležitou roli při formování zemského povrchu: způsobují erozi, odplavují a ukládají sediment. Řeky formují zemský povrch v rámci tří úseků: horní, střední, dolní tok. Od pramene až po ústí řeky se tyto úseky mohou i vícekrát měnit.

Každý vodní tok disponuje určitou energií. Jednu část své energie použije na odplavení sedimentů. Pomocí zbývající energie eroduje své koryto.
Řeky na území s prudkým sklonem disponují větší energií, než je potřebná k odplavení sedimentů. Prudký proud řeky vyhlubuje koryto řeky pomocí odplavování sedimentu a vytváří údolí ve tvaru písmene V.

Řeky na území s mírným sklonem mají vyrovnanou energii, tj. ukládání a odplavování sedimentu je v rovnováze. Spád řeky klesá, charakteristická je boční eroze, vytváření meandrů.
Řeka na jedné straně koryta vytváří mělčinu. Na druhé straně vyhlubuje koryto a vytváří zatáčku. Vnější oblouk zatáčky - kde je rychlost proudu největší - soustavně eroduje, zároveň se buduje vnitřní oblouk: zatáčka se zvětšuje, nakonec se zablokuje a vytvoří mrtvé rameno.

Na území s nízkým sklonem energie řeky klesne, proto zde převládá ukládání sedimentu, avšak jeho odplavování nezanikne úplně. Řeka ze sedimentu vytváří ostrovy, mělčiny, koryto řeky se rozvětvuje. Výsledkem soustavného ukládání sedimentu a změny koryta je náplavová rovina a náplavový kužel.

Většina velkých řek vtéká do moře. Delta vzniká při ústí řek s velkým množstvím sedimentu, kde není značný příliv a odliv. Řeka uloží zbývající sediment, tím vytvoří několik ramen. Ostrovy mezi těmito rameny expandují na úkor moře.

Estuár (nálevkovité vyústění) vzniká v případě řeky s malým množstvím sedimentu nebo řeky vtékající do moře se silným přílivem a odlivem. Příliv soustavně zvětšuje a vyhlubuje estuár.

Související doplňky

Koloběh vody (střední)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Koloběh vody (základní)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Pojmy fyzické geografie

Tato animace zobrazuje nejdůležitější vlastnosti reliéfu, povrchových vod a jejich příslušné symboly.

Život, vývoj jezer

Stojaté vody v prohlubních zemského povrchu mohou vznikat působením endogenních a exogenních sil, respektive lidskou činností.

Eolická krajinotvorná činnost na pobřežích a v stepích

Vítr, jako vnější síla, hraje důležitou roli při formování pobřeží a stepí.

Fungování plavebních komor

Plavební komora slouží pro překonání výškového rozdílu hladin vertikálním pohybem plavidla.

Krajina formována mořem

Mořská voda, jako vnější síla, hraje důležitou roli v rámci formování mořského pobřeží.

Ledovec (střední)

Ledovec je velká skupina ledu tvořena ze sněhu a je v neustálém zpomaleném pohybu.

Poušť formována větrem

Vítr jako vnější síla hraje důležitou roli v rámci formování pouště.

Systém ochrany před povodněmi

Ochranná hráze, nebo, v případě menších povodní, letní hráz zajišťuje ochranu proti povodňových škodám.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

Topografie Země

V této animaci se dozvíte, které jsou největší pohoří, nížiny, řeky, jezera a pouště naší Země.

Vodní elektrárna (Hooverova přehrada, USA)

Obrovská přehrada, postavená na řece Colorado v USA byla pojmenována po bývalém americkém prezidentovi.

Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Znečištění vody

Hlavními zdroji znečištění vody jsou průmysl, zemědělství a městské oblasti.

Added to your cart.