Provincie a města Římské říše

Provincie a města Římské říše

Tato animace vám představí dějiny Římské říše trvající několik století.

Dějepis

Klíčová slova

Római Birodalom, Řím, Starověký Řím, imperial období, Římský, provincie, Středozemní Moře, limes, starověk, obchod, Pannonia, Středozemský, historie, hlavní město, Rám, dobytí, Země světa, slepá mapa, Mapa znalosti, mapa, Země

Související doplňky

Scénky

Římská říše

 • Římská říše v roce 230 po Kr. - Největší rozloha říše: cca. 5 000 000 km².

Řím se stal obrovskou říší a vládcem středozemní oblasti díky svým dobyvačným válkám, které vedl celé století. Tato obrovská říše obklopovala celé Středozemní moře, proto její obyvatelé oprávněně nazývali Středozemní moře jako Mare Nostrum (tedy „naše moře“).

Tato říše svou největší rozlohu (cca. 5 milionů km²) dosáhla na počátku 2. století, během panování Trajána.

Rozšiřování území

 • r. 510 př. Kr.
 • r. 320 př. Kr.
 • r. 300 př. Kr.
 • r. 270 př. Kr.
 • r. 220 př. Kr.
 • r. 190 př. Kr.
 • r. 140 př. Kr.
 • r. 70 př. Kr.
 • r. 40 př. Kr.
 • r. 20 po Kr.
 • r. 70 po Kr.
 • r. 140 po Kr.
 • r. 230 po Kr.
 • r. 300 po Kr.

Provincie

Provincie byly území Římské říše, které se nacházely mimo Itálie, byly podmaněny v rámci války, platili daně a byly podřízeny Římu. Celá století představovali největší územní a administrativní jednotky říše. Sicílie byla první provincií Říma, kterou si získal v roce 241 př. Kr., po první punské válce.

Provincie byly obvykle řízeny takovými bývalými magistráty se senátorskou hodností (např. consulové, praetoři), kterým skončilo funkční období v Římě. Guvernéři provincií byly obvykle jmenováni na 1 rok, nejčastěji byly na danou pozici zvolení jednoduchým losováním ze zájemců.

Města

 • Alexandrie
 • Aquincum
 • Athenae
 • Byzantium
 • Colonia Agrippina
 • Damascus
 • Londinium
 • Lugdunum
 • Lutetia
 • Mediolanum
 • Neapolis
 • Olisipo
 • Roma
 • Toletum
 • Valentia
 • Vindobona

Jak se říše rozrůstala, i počet míst se soustavně zvyšoval. Římští dobyvatelé se snažili zakládat další a další města. V období císařství již existovalo více než dva tisíce osídlení, které byly považovány za města.

Města byla nejmenší administrativní jednotkou Římské říše. Vznikly různé druhy míst, např. civilní města, vojenská města. Zpočátku byly velké rozdíly v právním postavení jednotlivých měst (a jejich obyvatel). Později jejich právní postavení bylo do jisté míry sjednoceny díky rozšíření římského práva.

Města byla šiřiteli římské civilizace a důležitým nástrojem romanizace. Jejich obyvatelé měli k dispozici všechny vymoženosti této velkolepé kultury. Města byla také centrem obchodu, průmyslu a náboženského života. Snažili se v každém směru napodobovat srdce říše - Řím.

Obchodní cesty

Dopravní a obchodní cesty byly tepnami života v Římské říši. Srdcem celé říše byl samozřejmě Řím. Na základě této skutečnosti vzniklo i rčení: „Omnes Viaene Romam ducunt“ („Všechny cesty vedou do Říma“).

Římané při obchodování upřednostňovali vodní dopravu. Kromě Středozemního moře využívali i velké řeky, jako například Rýn, Ebro a Nil.

Jak se rozšiřovala říše, cesty vybudované na souši začaly přesahovat hranice Věčného města a Itálie. Zboží z jednotlivých provincií mohli přepravovat do Říma i po těchto cestách.
Jednou z nejznámějších suchozemských obchodních cest byla Jantarová stezka, která spojovala Jaderské moře s Baltským mořem.

Limes

Limes představoval pohraniční obranný systém tvořený přirozenými bariérami a umělými opevněními. Jeho důležitou součástí byly i velké řeky (např. Dunaj) a vysoké pohoří (např. Alpy). V příhraničních oblastech, kde se nenacházely přirozené bariéry, Římané postavili zdi se strážními věžemi a branami.

Jedno z nejznámějších umělých opevnění bylo postaveno na příkaz císaře Hadriána (vládnoucího v letech 117-138) na severní hranici provincie Britannia. Výstavba 5 m vysoké a 3 m široké zdi pojmenované po tomto císaři trvala osm let. Tento obranný systém s opevněními a věžemi byl dlouhý 120 km a protínal téměř celý ostrov.

Hra s provinciemi

Hra s městy

Animace

 • r. 510 př. Kr.
 • r. 320 př. Kr.
 • r. 300 př. Kr.
 • r. 270 př. Kr.
 • r. 220 př. Kr.
 • r. 190 př. Kr.
 • r. 140 př. Kr.
 • r. 70 př. Kr.
 • r. 40 př. Kr.
 • r. 20 po Kr.
 • r. 70 po Kr.
 • r. 140 po Kr.
 • r. 230 po Kr.
 • r. 300 po Kr.

Vyprávění

Město Řím, které bylo založeno v 8. století př. Kr., se nacházelo v srdci Apeninského poloostrova. Díky dobyvačným válkám trvajícím celá staletí Řím se stal vládcem poloostrova a následně i celé pánve Středozemního moře. Tato obrovská říše svou největší rozlohu dosáhla na počátku 2. století.

O efektivní řízení říše se starali jednotky územní samosprávy, provincie založené na podmaněných územích. Limes, který představoval pohraniční obranný systém tvořený přirozenými bariérami a umělými opevněními, sloužil k ochraně říše.

Jak se rozšiřovala říše, souběžně vznikala legendární silniční síť, která pokryla celou říši. Tyto suchozemské a mořské cesty se staly tepnami vzkvétajícího obchodování.

Související doplňky

Římský voják (1. století př. Kr.)

Římské vojsko tvořili vysoce kvalifikovaní a dobře vybaveni žoldáci.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Bojové taktiky starověké římské pěchoty

Připraveni legionáři Římské říše byli mistry válečné taktiky.

Quinquereme (3. století př. Kr.)

Je typickou válečnou lodí helénistického období s několika řadami vesel.

Starověký římský vojenský tábor

Neustále rozšiřující se Římská říše vybudovala na obsazených územích stálé vojenské tábory.

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Alesia (Francie, 1. století př. Kr.)

V roce 52 př. Kr. Julius Caesar obléhal galské město, které bránil Vercingetorix.

Birema (starověká válečná loď)

Birema je druh starověké válečné lodi s charakteristickou špičatou přední částí a dvou palub s vesly, kterou používalo více národů.

Bitva na Katalaunských polích (451)

Římské vojsko pod vedením Aetia zastavilo invazní vojsko hunského krále Attily.

Bitva o Alesii (52 př.Kr.)

V roce 52 př. Kr. Julius Caesar obléhal galské město, které bránil Vercingetorix.

Bitva u Actia (31 před Kr.)

V bitvě u břehů Hellasu Octavianus sklidil rozhodující vítězství nad Antoniem.

Caracallovy lázně (Řím, 3. století)

Nádherný lázeňský komplex římského císaře byl postaven ve 3. století.

Cella Septihcora (Pécs, Maďarsko, 4. století)

Budovy raně křesťanského hřbitova archeologicky jsou zajímavé ložiska.

Circus Maximus (Řím, 1. století)

Tato obrovská aréna byla určena na pořádání vozových závodů.

Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v blízkosti svého rodiště.

Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byl postaven v 1. století.

Konstantinův voják (4. století)

Prosperita východní části Římské říše se začala v průběhu první třetiny 4. století, za vlády císaře Konstantina.

Oltář míru (Řím, 1. storočie př. Kr.)

ento obrovský oltář byl postaven prvním císařem a je jedním z nejvýznamnějších děl starověkého římského umění.

Pantheon (Řím, 2. století)

„Chrám všech bohů“ byl postaven za vlády římského císaře Hadriána.

Pula Arena (Pula, 1st century)

The Pula Arena, located in present-day Croatia, was one of the largest Roman amphitheatres in the Antiquity.

Starověký římský obytný dům

Bohatí občané ve starověkém Římě vlastnili prostorné domy s rozmanitými formami půdorysu a mnoha místnostmi.

Starověký římský senátor a jeho manželka

Senátoři, kteří byli členy nejvyšší společenské třídy starověkého Říma, nosili tógy s purpurovým lemem.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Added to your cart.