Ozonová vrstva

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná pro život na Zemi.

Zeměpis

Klíčová slova

Ozonová vrstva, ozón molekula, ultrafialové záření, chránit štít, UV-, UV-C, UV-B, kyslík, molekuly kyslíku, ozonové díry, troposféra, stratosféra, mesosphere, biologie, zeměpis, chemie

Související doplňky

Scénky

Ozonová vrstva

Ozon je tříatomová molekula kyslíku. Je to jedovatý plyn.
Působením krátkovlnného záření a za přítomnosti vody se atmosférické molekuly kyslíku rozštěpí na atomy kyslíku. Atom kyslíku se spojí s molekulou kyslíku a vznikne ozon.
Troposféra obsahuje ozon jenom v malém množství. Ve velkém množství ho lze nalézt ve výši 15 až 30 km, tedy v ozonové vrstvě. Význam této vrstvy spočívá ve filtraci většiny ultrafialového záření přicházejícího ze Slunce, které je smrtící pro živé organismy. Odráží také vyzařované teplo Země a tím hraje roli v regulaci tepla planety.
Působením dlouhovlnného ultrafialového záření nebo viditelného světla a pomocí freonů (chlor-fluorované uhlovodíky) se ozon snadno rozpadne na atom kyslíku a dvouatomovou molekulu kyslíku.
Když se množství ozonu v ozonové vrstvě snižuje, schopnost chránit atmosféru před ultrafialovým zářením také zeslábne. Značné zeslabení ozonové vrstvy je známé pod označením „ozonová díra“.
Hustota ozonu v atmosféře se mění v čase a prostoru. Ozon většinou vzniká v ozonové vrstvě nad tropickým pásmem. Od března je transportován směrem k vyšším zeměpisným šířkám. Na severní polokouli může dosáhnout i severní pól, zatímco na jižní polokouli se může dostat jen po 50.-60. stupeň zeměpisné šířky (kvůli velmi silnému opačnému proudění vzduchu v těchto zeměpisných šířkách).
Od listopadu se hustota ozonu na jižní polokouli postupně snižuje (protože tehdy je tam léto a záření se zvyšuje). Ozonová vrstva se může tak ztenčit, že na štítu, který chrání Zemi, se může objevit díra. Od března však vzniká stále více ozonu (protože záření se snižuje), tedy díra se zaceluje.
Ztenčování ozonové vrstvy je přirozený proces. Nicméně, pokud v důsledku hromadění freonů v atmosféře stále více ozonu se rozštěpí, díra se začne zvětšovat a hůře se zaceluje.

Ozonová vrstva jako ochranný štít

Pohlcování UVC a UVB záření

Ztenčování ozonové vrstvy

Animace

Vyprávění

Ozonová vrstva se nachází ve výšce 15 až 30 km nad zemským povrchem. Její tloušťka se mění.

Ochranný štít kolem naší planety pohlcuje ultrafialové záření přicházející ze Slunce. Toto záření poškozuje epitelovú tkáň živých organismů a DNA. Bez ozonové vrstvy by nevznikl život na Zemi. Vznik a rozklad ozonu je neustálý proces, který je v rovnováze.

Dvouatomová molekula kyslíku v atmosféře se působením UVC záření s velkou energií rozpadne na atomy, které se spojí s molekulami kyslíku a vznikne tříatomová molekula kyslíku, tedy ozon. Molekula ozonu je nestabilní, v důsledku čehož se pod vlivem ultrafialového záření rozpadne. V současnosti není mezi vznikem a rozkladem ozonu rovnováha.

Za poslední desetiletí se ozonová vrstva začala ztenčit, a to především kvůli škodlivým látkám jako je například chlor, fluor a brom, které se uvolnily do ovzduší během průmyslových procesů. Termín ozonová díra neznamená opravdovou díru, jen ztenčení ozonové vrstvy.
Největší ozonová díra se nachází nad Antarktidou; v průběhu posledních 40 let se množství ozonu zredukovalo na třetinu normálního stavu. Značné ztenčení lze pozorovat i nad severním pólem.

Související doplňky

Koloběh kyslíku

Kyslík je nezbytným životním prvkem pro většinu organismů. Na Zemi je v neustálém koloběhu.

Ozón (O₃)

Ozón je alotropická modifikace kyslíku, skládá se ze tří atomů kyslíku.

Znečištění ovzduší

Tato animace nám představí hlavní zdroje znečištění ovzduší v průmyslu, zemědělství a ve městech.

Kyslík (O₂) (střední stupeň)

Je bezbarvý plyn bez zápachu, důležitá součást atmosféry, nezbytná k udržení zemského života.

Čistírna odpadních vod

Očištěnou odpadní vodu je možné použít v oblasti zemědělství a průmyslu.

Automobily šetrné k životnímu prostředí

Kombinací benzínového a elektrického pohonu lze snížit emise.

Dusík (N₂) (první stupeň)

Je bezbarvý plyn bez zápachu, jen velmi těžko reaguje s jinými chemickými sloučeninami, tvoří totiž 78,1% (objemů) zemské atmosféry.

Kysličník siričitý (SO₂)

Je hlavní příčinou kyselých dešťů. Je meziproduktem při výrobě kyseliny sírové.

Kyslík (O₂) (první stupeň)

Je bezbarvý plyn bez zápachu, důležitá součást atmosféry, nezbytná k udržení zemského života.

Oxid dusný (NO)

Je to bezbarvý plyn, má štiplavý zápach, je meziprodukt při výrobě kyseliny dusičné. Jeho hustota je větší než hustota vzduchu.

Oxid uhelnatý (CO) první stupeň

Bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu, vysoce toxický pro lidi a zvířata.

Struktura Země (pokročilá)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Znečištění půdy

Tato animace nám představí hlavní zdroje znečištění půdy.

Znečištění vody

Hlavními zdroji znečištění vody jsou průmysl, zemědělství a městské oblasti.

Jak to funguje? - Lednička

Tato animace prezentuje jak funguje lednička.

Znečištění životního prostředí

Přímý negativní vliv lidstva na životní prostředí se nazývá znečištění.

Želvušky

Želvušky mohou přežít v extrémních podmínkách, mohou dokonce zůstat naživu ve vesmíru.

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Added to your cart.