Město Babylón (6. století př. Kr.)

Město Babylón (6. století př. Kr.)

Starověké město Babylón se rozprostíralo v Mezopotámii na dvou březích řeky Eufrat.

Dějepis

Klíčová slova

Babylón, Bábel, Mezopotámie, Marduk, Koldewey, Visuté zahrady Semiramidiny, Ištařina brána, Eufrat, Divů antického světa, Irák, Chrám, chrámová čtvrt, Asyřané, opevnění, Perská říše, Alexandr Veliký, městský stát, budova, struktura, dekorativní brána, říše, obranná zeď, hliněné cihly, palác, královský, sídlo, _javasolt

Související doplňky

Otázky

 • Na břehu které řeky stálo město Babylón?
 • Kdo byl zakladatelem Starobabylonské říše?
 • Kdo byl nejvyšším bohem Babylónu?
 • Ve kterém století vládl Chammurapi?
 • Jaká byla celková délka vnějších zdí města?
 • Jakou výšku dosahovala Ištařina brána?
 • Jaké zvíře se neobjevilo na zdech Babylónu?
 • Kolik věží se tyčilo na zdech Babylónu podle Hérodota?
 • Jakou barvu měly glazované kachličky, kterými byla pokryta městská hradba?
 • Kolik staveb města Babylón se nacházelo na (nejčastějších) seznamech divů starověkého světa?
 • Na území které dnešní země se nacházel starověký Babylón?
 • Z čeho byly vyrobeny dveře Ištařiny brány?
 • Jak se nazývala ta část města, která byla obklopena zvláštní zdí a kde stála chrámová věž?
 • Jaká stavba se nenacházela v starověkém Babylónu?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nZdi Babylónu se nacházely na seznamu divů starověkého světa.
 • Během vlády kterého panovníka byla dokončena Ištařina brána?
 • Která stavba se nacházela v chrámové čtvrti Babylónu?
 • Ve kterém století získala Ištařina brána svou konečnou podobu?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nPřesné místo visutých zahrad dodnes není známo.
 • Které bohyni věnovali největší a nejpompéznější bránu Babylónu?
 • Panovníkem které říše byl Nebukadnesar II.?
 • Kde se nacházelo město Babylón?
 • Co znamená slovní spojení „Báb-ili“?
 • Který asyrský panovník zničil Babylón?
 • Při jaké cestě se nacházela Ištařina brána?
 • Kde se nachází v současnosti rekonstrukce Ištařiny brány?
 • Jak se nazývá výjimečný mezopotámský typ chrámu?
 • Která biblická stavba se dává do souvislosti se zikkuratem města Babylón?
 • Chrámem kterého boha byl babylónský zikkurat?
 • Kterému bohu zasvětili chrámovou čtvrt Babylonu?
 • Ištar nebyla bohyní...

Scénky

Babylón

Starověký Babylón se nacházel v Mezopotámii, na březích řeky Eufrat. Toto osídlení pravděpodobně existovalo již ve 4. tisíciletí před Kr.
Město bylo poprvé zmíněno v historickém prameni z 24. stol. před Kr., jako hlavní kultovní místo boha Marduka.
Jedním z jeho prvních názvů byl Báb-ili, který znamenal „brána boží“. Z jeho hebrejského názvu (Babel) pochází jeho biblický tvar Bábel.

Důkladnější archeologický výzkum se začal na počátku 20. století pod vedením německého archeologa Roberta Koldeweya. Podařilo se odkrýt většinu ruin starověkého města ležícího u Hille, na území dnešního Iráku, respektive zrekonstruovat několik staveb.

Ištařina brána

Babylón obklopovala dvojitá opevněná zeď. Na vnější zdi bylo vytvořeno několik bran. Největší a nejvíce ozdobena byla z nich Ištařina brána. Od této brány vedla procesní cesta ke srdci města, tedy ke chrámové čtvrti.

Ištar byla bohyní akkadsko-babylónského panteonu. Známe ji jako bohyni zvířat a rostlin, lásky, plodnosti, mateřství, ale i sporů a boje.

Výstavba legendární brány byla ukončena během panování Nebukadnesara II.
Cca. 14 m vysoká stavba byla pokryta charakteristickými kachličkami s modrou glazurou. Na kachličkách se nacházely reliéfy zobrazující býky a draky z akkadské mytologie (Mušhuššu). Dveře byly vyrobeny z cedrového dřeva.

Přestože se původní brána nezachovala, její zrekonstruovanou kopii můžeme obdivovat v berlínském Pergamonském muzeu.

Palác

Královský palác se nacházel v severní části města, za vnější opevněnou zdí.
Podle historických zdrojů - podobně jako Ištařina brána - i tato stavba získala svou konečnou podobu během panování nejznámějšího krále Novobabylonské říše, Nebukadnesara II.

Visutá zahrada

Visuté zahrady Semiramidiny byly jedním z divů starověkého světa.
Přestože byly kvůli starověkým dějepiscům zařazeny do souvislosti s mýtickou asýrsko-babylónskou královnou, podle jiné představy je dal postavit Nebukadnesar II. kolem roku 600 před Kr.

Podle legendy královu manželku médského původu, Amytis trápila touha po domově.
Její rodný kraj byl bohatý na zeleň a měl kopcovitý terén, zatímco říše jejího manžela byla pustá a rovinatá.
Panovník chtěl potěšit svou manželku, a tak dal postavit umělý vrch, na který byly zasazeny rostliny.

Podle dějepisců „visuté zahrady“ představovali schodovitou stavbu podobnou chrámové věži. Terasy byly vyplněny půdou, do které zasadili rostliny. Zavlažování rostlin vyřešili pomocí důmyslného systému.

Přívlastek „visuté“ pravděpodobně poukazuje na to, že při pohledu z dálky to vypadalo tak, jako by se rostliny vznášely ve vzduchu.
Místo této stavby se dodnes nepodařilo určit s jistotou.

Zikkurat

 • schodiště
 • hradba chrámové čtvrti
 • Mardukův zikkurat
 • chrám
 • pálená cihla

Procesní cesta vedla od Ištařiny brány ke chrámové čtvrti. V této centrální části se nacházela jedna z nejznámějších starověkých chrámových věží, která byla zasvěcena bohu Mardukovi.
Marduk byl nejvyšším bohem starověkého Babylónu. Jeho hlavním kultovním místem byla svatyně vytvořena na vrchu zikkuratu, který se nacházel ve městě.

První verze stavby Etemenanki („základní kámen Nebes a Země“) byla pravděpodobně postavena v 2. tisíciletí před Kr.
Po první ničivé fázi asyrské okupace byla pravděpodobně znovu postavena spolu s ostatními stavbami města v 6.-7. století před Kr.
Podle historických pramenů měla sedm pater a dosahovala 91 m. Tento zikkurat je možno identický s biblickou Babylonskou věží.

Později, když se toto město vylidnilo, hliněné cihly chrámové věže rozebrali a odnesli místní obyvatelé.
Počátkem 20. století bylo možno odkrýt již jen její základy.

Obytná čtvrť

 • kanál
 • most
 • procesní cesta
 • visutá zahrada
 • Ištařina brána
 • palác
 • opevnění
 • Eufrat
 • zikkurat
 • chrámová čtvrť
 • obytná čtvrť
 • městské hradby

Během rozkvětu Novobabylonské říše populace hlavního města mohla představovat několik set tisíc osob.
Půdorys města byl přehledný, dlouhé cesty ho rozdělovaly na čtyřúhelníkové čtvrti.
Obyvatelé Babylónu žili v budovách postavených v obytných čtvrtích, které se nacházely dále od centra.

Městské hradby

 • městské hradby
 • býk
 • lev
 • Ištařina brána
 • procesní cesta
 • modrá glazovaná cihla
 • Mušhuššu - V akkadské mytologii je to zvíře boha Marduka. Je „smíšeninou“ lva, orla, hada a štíra.

Babylón obklopovala obrovská a pevná zeď. Vnější zeď postavená z hliněných cihel mohl mít délku cca. 18 km a výšku 18 m.

Podle starořeckého dějepisce Hérodota zdi byly takové tlusté, že na jejich vrchu by byl schopen jezdit i spřežení se čtyřmi koňmi.
Archeologické nálezy ukázaly, že tloušťka městské hradby při Ištařině bráně dosahovala téměř 4 m.

Hérodotos také napsal, že na vrchu zdí se tyčily stovky věží, které již z dálky vytvářely charakteristický obraz Babylónu.
Mohutné zdi a jejich legendární brána inspirovali již i kronikáře ve starověku, tato stavba se nacházela na seznamu divů starověkého světa.

Procházka

Animace

Vyprávění

Babylón ležící na březích řeky Eufrat hrál mimořádně důležitou roli v historii starověké Mezopotámie. Přesné datum založení tohoto akkadsko-amoritského města není znám, ale podle historických pramenů jeho význam soustavně rostl.

V 18. století před Kr., během Chammurapiho vlády toto město bylo již jednoznačně centrem říše.
Později, během asyrské nadvlády ztratilo svůj význam, ale během vlády Nebukadnesara II. bylo úplně obnoveno.
Babylón, který zažíval druhý rozkvět, se stal v 6. století před Kr. centrem Novobabylonské říše.

V té době Babylón obklopovala zhruba 18 km dlouhá a mimořádně pevná městská hradba.
Velkolepost této 18 m vysoké stavby postavené z hliněných cihel si všimli již i ve starověku. Byla uvedena na seznamu tehdejších divů světa spolu s její největší a nejpompéznější bránou, Ištařinou bránou.

Procesní cesta, která se začínala při Ištařiny bráně, vedla podél vnějšího opevnění a vnitřního paláce. V její blízkosti se nacházely pravděpodobně i Visuté zahrady Semiramidiny, jejich přesné místo však dodnes není známo.
Procesní cesta procházela i podél náboženského centra města, chrámové čtvrti obklopené zvláštní zdí. Zde stála chrámová věž nejvyššího boha Babylónu, Marduka.

Půdorys města byl přehledný. Jeho úzké, ale většinou rovné a dlouhé ulice rozdělovaly území města na jasně ohraničené čtvrti.
Novější části města byly především obytnými čtvrtěmi, kde žilo několik statisíců obyvatel.

Ve druhé polovině 6. století před Kr. se město dostalo pod perskou nadvládu, ale i nadále sloužilo jako jedno z královských sídel.
Jeho význam neklesl ani v dobách, kdy Alexandr Veliký dobyl Perskou říši, jelikož makedonský král v něm viděl centrum své obrovské říše. Po jeho předčasné smrti však město začalo upadat a časem se zcela vylidnilo.

Související doplňky

Starověké divy světa

Z původních starověkých divů světa zůstal jen jediný a to pyramidy v Gíze.

Město Ur (3. tisíciletí př. Kr.)

Město, které se nachází v blízkosti řeky Eufrat, ve starověku bylo důležitým centrem.

Zikkurat (Ur, 3. tisíciletí pr. Kr.)

Zikkurat je název chrámové věži stavěného v celé starověké Mezopotámii.

Chammurapiho zákoník

Nejčastěji zmiňovanou památkou Chammurapiho panování je sbírka právních předpisů sestávající z 282 článků.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Mezopotámské vynálezy(3. století př. Kr.)

Tyto nástroje, které používáme i dnes, jsou revoluční i v jejich jednoduchosti.

Obytný dům ve starověkém Egyptě

Obytné domy ve starověkém Egyptě se skládaly z pravidelně uspořádaných místností.

Olympia (5. století př. Kr.)

V roce 776 před Kr. Se zde konaly první olympijské hry - náboženské a sportovní soutěže konající se každé 4 roky, díky čemuž město se stalo jedním z...

Zakázané město (Peking, 17. století)

Zakázané město je jednou z nejimpozantnějších a nejzáhadnějších památek z císařského období Číny.

Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Athénách, která byla postavena během periklovské mírové éry.

Džoserova pyramida (Sakkára, 27. století př. Kr.)

Tato stupňovitá pyramida postavena v 27. století pr. Kr. byla první pyramida v starověkém Egyptě.

Egyptské pyramidy (Gíza, 26. století př. Kr.)

Egyptské pyramidy jsou poslední z divů starověkého světa, které ještě můžeme vidět.

Knósský palác (2. tisíciletí př. Kr.)

Největší palácový komplex ostrova Kréta bylo pravděpodobně středisko mínojské civilizace.

Mykény (2. tisícletí př. n. l.)

Starořecké město s pokročilou kulturou je první v historii s vybudovanou pevností.

Namdemun (Soul, Jižní Korea, 14. století)

Namdaemun je v Jižní Koreji označen za Národní poklad číslo 1, byl jeden z hlavních bran Soulu.

Neolitické sídliště

Díky neolitické revoluci vznikaly trvale obydlené osady.

Perský bojovník (5. století př. Kr.)

Vynikající lukostřelci byli obávanými bojovníky perského vojska.

Perský panovník (5. století př. Kr.)

Panovníci staroperské říše byli slavní díky velikosti říše a bohatství.

Pevnost Nizwa (Omán, 19. století)

Kulatá věž největší pevnosti na Arabském poloostrově měla velmi důmyslný obranný systém.

Starověké zemědělství v údolí Nilu

Podle starodávné pověry starověký Egypt je darem Nilu, protože řeka hrála důležitou roli ve vzestupu egyptské civilizace.

Teotihuacán (4. století)

Před Kolumbovým příchodem to bylo největší a nejlidnatější město v Americe, které je majestátní i v podobě ruin.

Velká čínská zeď

Účelem tohoto složitého systému opevnění bylo chránit Čínu před vpády severních kmenů.

Added to your cart.