Meióza

Meióza

Naše pohlavní buňky jsou haploidní buňky vyrobené z diploidních buněk meiózy což je zvláštní druh buněčného dělení

Biologie

Klíčová slova

Meióza, buněčné dělení, diploidní, chromozóm, reductional, haploidní, diploidní buňka, haploidní spermie, haploidní vajíčko, Rozmnožování, sexuálně reproduktivní buňka, spermie, vajíčko, zygota, DNK, cytologie, biologie

Související doplňky

Scénky

Podstata životního cyklu zvířat

 • diploidní buňka otce
 • haploidní spermie
 • diploidní buňka matky - Diploidní buňka obsahuje z každého chromozomu dva kusy. Jeden pochází od otce a druhý od matky. Naše tělní buňky jsou diploidní a pohlavní buňky jsou haploidní.
 • haploidní vajíčko - Pohlavní buňky jsou haploidní: z každého chromozomu obsahují jeden kus. Ty předává jedinec svému potomkovi, takže ty tvoří v případě potomka mateřskou sadu chromozomů. Pohlavní buňky vznikají z diploidních buněk prostřednictvím redukčního dělení, tj. meiózy.
 • oplodnění - Spojením dvou haploidních pohlavních buněk vznikne diploidní zygota.
 • diploidní zygota - Z tohoto se vyvine organismus potomka prostřednictvím řady mitotických dělení.
 • potomek - Jeho tělo tvoří diploidní buňky, které vznikají ze zygoty prostřednictvím řady mitotických dělení. Některé tělní buňky produkují prostřednictvím meiózy haploidní pohlavní buňky.
 • meióza - Redukční dělení. V rámci něj se v případě diploidní buňky obsahující 2n chromozomů počet chromozomů zredukuje na polovinu, v dceřiných buňkách je pak n chromozomů. Hodnota n závisí na daného druhu, např. u člověka n = 23. To znamená, že naše diploidní tělní buňky obsahují 2n = 46 kusů (23 párů) chromozomů, zatímco haploidní pohlavní buňky obsahují n = 23.
 • meióza

Proces meiózy

 • centrozom - Řídí pohyb chromozomů během dělení buněk. Nazývá se i jako dělící tělísko. Skládá se ze dvou kolmo uspořádaných válcových bílkovinných komplexov. Tyto bílkovinné komplexy jsou krátké mikrotubuly.
 • chromatin - Tvoří ho DNA a bílkoviny, z něj vznikají (se kondenzují) chromozomy.
 • dělící vřeténko - Skládá se z mikrotubulů, které spojují centrozom s centromerou chromozomů.

Animace

 • oplodnění
 • potomek
 • meióza
 • centrozom
 • dělící vřeténko

Vyprávění

Během životního cyklu zvířat a člověka vznikají z diploidních tělních buněk haploidní pohlavní buňky. Výchozí diploidní buňka obsahuje od každého chromozomu dva kusy; jeden pochází od otce a druhý od matky jedince. Vznikající haploidní buňky obsahují z každého chromozomu jeden kus, proto počet jejich chromozomů je ve srovnání s výchozí buňkou poloviční.
Při oplodnění se smíchá genetický materiál otce a matky: haploidní pohlavní buňky se sjednotí a vznikne diploidní zygota. Ze zygoty se prostřednictvím řady mitotických dělení vyvine potomek. Meióza neboli redukční dělení hraje klíčovou roli v rámci pohlavního rozmnožování.

Meiotické dělení lze rozdělit na dvě hlavní etapy. Obě hlavní etapy mají následující fáze: profáze, metafáze, anafáze a telofáze.
V profázi první hlavní etapy se z chromatinu, který se skládá z DNA a bílkovin, vytvoří chromozomy. Před procesem meiózy probíhá reduplikace DNA, proto jsou chromozomy dvojchromatidové, obsah DNA těchto dvou chromatid se shoduje. Buňka je diploidní, mateřská a otcovská sada chromozomů je znázorněna červenou a modrou barvou. Centrozom se dělí na dvě části a každá z nich putuje na opačný pól buňky.

V metafázi jaderná membrána zaniká a vzniká dělící vřeténko. Chromozomy se seskupí v ekvatoriální rovině a nastane genetické překřížení: mezi homologními chromozomy dochází k náhodné výměně genetického materiálu. To ve velké míře ovlivňuje genetickou rozmanitost vznikajících pohlavních buněk.

V anafázi chromozomy putují k protilehlým pólům buňky, následně se v telofázi buňka rozdělí a vytvoří se jaderná membrána.

Do konce první hlavní etapy se tedy počet chromozomů zredukuje na polovinu, z diploidní výchozí buňky vzniknou dvě haploidní buňky, jejichž chromozomy jsou dvojchromatidové.

Druhá hlavní etapa představuje mitotické dělení.
V profázi se centrozom dělí na dvě části a každá z nich putuje na opačný pól buňky.

V metafázi jaderná membrána zaniká a vzniká dělící vřeténko. Chromozomy se seskupí v ekvatoriální rovině.

V anafázi se chromozomy rozštěpí na chromatidy. Takto vzniknou jednochromatidové chromozomy, které putují k protilehlým pólům.

V telofázi se buňka rozdělí a vytvoří se jaderná membrána.
Takže v rámci dvou hlavních etap meiózy vznikají z jedné diploidní buňky čtyři haploidní buňky.

Související doplňky

Mitóza

Mitóza je takový proces dělení, během něhož se počet chromozomů nemění.

Pohlavní buňka

Zygota je buňka která vznikne po splynutí dvou pohlavních buněk gamet.

Uspořádání genetického materiálu

Eukaryotické buňky s jádry v průměru několik mikrometrů mohou obsahovat téměř 2 metry DNA svinutou vícekrát.

Životní cyklus mechů a kapradin

Tato animace porovnává životní cyklus mechů a kapradin, pomáhá pochopit obecný životní cyklus rostlin.

Měňavka velká

V sladké vodě žijící heterotrofní jednobuněčné organismy, jejichž tvar se neustále mění.

Prenatální vývoj

Tato animace zobrazuje vývoj lidského embrya a plodu.

Rozmnožování a vývoj hmyzu

Vývoj hmyzu se může uskutečnit několika způsoby: ametabolie, proměna dokonalá a proměna nedokonalá.

Added to your cart.