Kyslík (O₂) (střední stupeň)

Kyslík (O₂) (střední stupeň)

Je bezbarvý plyn bez zápachu, důležitá součást atmosféry, nezbytná k udržení zemského života.

Chemie

Klíčová slova

kyslík, molekuly kyslíku, homonukleární molekula, struktura dluhopisů, kovalentní vazba, sigma vazba, pi vazba, dvojná vazba, apolární, podmínky pro život, Dýchání, vzduch, Spalování, oxid, exotermní, Fotosyntéza, anorganické, chemie

Související doplňky

Dýchací soustava

Dýchací soustava je odpovědná za příjem kyslíku a uvolňování oxidu uhličitého.

Koloběh kyslíku

Kyslík je nezbytným životním prvkem pro většinu organismů. Na Zemi je v neustálém koloběhu.

Ozón (O₃)

Ozón je alotropická modifikace kyslíku, skládá se ze tří atomů kyslíku.

Lidská krev

Lidská krev se skládá z krevních buněk (červené, bílé krvinky a krevní destičky) a krevní plazmy.

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná pro život na Zemi.

Reakce vodíku s kyslíkem

Směsí vodíku a kyslíku vzniká peroxid vodíku. Při zapálení exploduje.

Škodlivý vliv kouření na plíce

Kouření vážně poškozuje dýchací soustavu. Kromě jiných způsobuje CHOPN a rakovinu plic.

Chlor (Cl₂)

Je jedním z halogenů, je Žluto-zelený jedovatý plyn se silným zápachem.

Chlornanový iont (OCl⁻)

Vznikají tehdy, když je voda dezinfikována chlorem.

Dusík (N₂) (střední stupeň)

Je bezbarvý plyn bez zápachu, jen velmi těžko reaguje s jinými chemickými sloučeninami, tvoří totiž 78,1% (objemů) zemské atmosféry.

Fotosyntéza (základní)

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Hydroxylový iont (H₃O⁺)

Tento iont je zodpovědný za kyselou reakci.

Hydroxylový iont (OH⁻)

Sloučenina iontů vzniká, když molekula vody uvolňuje proton.

Oxid dusný (NO)

Je to bezbarvý plyn, má štiplavý zápach, je meziprodukt při výrobě kyseliny dusičné. Jeho hustota je větší než hustota vzduchu.

Oxid dusnatý (NO₂)

Oxid dusnatý je radikál, je velmi reaktivní díky svému volnému elektronu. Je jedovatý plyn.

Palivový článek

Palivový článek je šetrný k životnímu prostředí, přeměňuje přímo chemickou energii paliva a okysličovadla na elektrickou energii.

Peroxid vodíku (H₂O₂)

Peroxid vodíku je sloučenina kyslíku a vodíku. Je bezbarvá kapalina bez zápachu. Hustota peroxidu vodíku je větší než hustota vody.

Sirovodík (H₂S)

Je to plynná látka s charakteristickým zápachem po zkažených vejcích. Je prudce jedovatý. Vyskytuje se i v pramenitých a minerálních vodách.

Svíčka

Lidstvo používá svíčky na svícení již od pravěku.

Voda (H₂O)

Voda je velmi stabilní sloučenina vodíku a kyslíku. Je základní podmínkou pro existenci života. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích.

Vodík (H₂)

Vodík je bezbarvý plyn bez zápachu. Je lehčí než vzduch. Je nejčastějším prvkem ve vesmíru.

Vznik molekuly vodíku

Vodíkové atomy uvnitř molekul vodíku jsou drženy pohromadě kovalentní vazbou.

Z čeho se skládá lidské tělo?

Tato scénka vám představí základní složky lidského těla.

Fotosyntéza

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Etín (acetylén) (C₂H₂)

První člen homologické řady alkínových uhlovodíků.

Kyslík (O₂) (první stupeň)

Je bezbarvý plyn bez zápachu, důležitá součást atmosféry, nezbytná k udržení zemského života.

Added to your cart.