Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Athénách, která byla postavena během periklovské mírové éry.

Dějepis

Klíčová slova

Acropolis, pevnost, Pheidias, Pericles, Hellas, Světové Dědictví, Athena, Parthenon, budova, městský stát, Zeus, Řekové, Řek, Řecko, Atény, Iktínos, Kallikratés, struktura, polis, bohové, Doric, tympanon, základna, kolonáda, Ionický, náboženství, karyatida, svatyně, karyatidy, věk míru, Chrám, sloupec, detail štít, starověk, historie, Obrana

Související doplňky

Otázky

 • Ve které části řeckých městských států se obvykle nacházely akropole?
 • Co je synonymem pro městský stát?
 • Jakou funkci měla akropole?
 • Jakou funkci měla akropole?
 • Kdy byla postavena citadela Athén?
 • Kdo byl hlavním návrhářem náboženských díl athénské citadely?
 • Které písmeno je první v řecké abecedě?
 • Které písmeno je poslední v řecké abecedě?
 • Která bohyně byla patronkou Athén?
 • Jak se narodila podle řecké mytologie Pallas Athéna?
 • Která bohyně byla podle řecké mytologie bohyní vědy a řemesel?
 • Kdo byl podle řeckého náboženství nejvyšším bohem?
 • Jak se nazývá brána athénské Akropole?
 • Na počest které bohyně postavili chrám u brány?
 • V jakém řeckém architektonickém stylu byl postaven chrám Athény Niké?
 • Jak se nazývá největší chrám athénské Akropole?
 • Jak se nazývá nosný sloup, který má podobu ženské postavy?
 • Na které stavbě athénské Akropole můžeme vidět karyatidy?
 • Která stavba athénské Akropole byla „skladem bronzu“?
 • Kdo nebyl athénským státníkem?
 • Kdo byl tyran?
 • Kdy vyhnali z Athén posledního tyrana?
 • Kdo měl největší moc v rámci athénské demokracie?
 • Kolik trvalo průměrné funkční období úředníků v athénské demokracii?

Scénky

Akropole

 • Parthenón - Jeden z největších dórských chrámů antického světa. Centrální stavba Akropole.
 • Erechteion - Chrám postavený v iónském stylu se sloupy ve tvaru ženských postav (karyatidy).
 • Chalkotéka - Hala, ve které se uskladňovali rituální dary určené pro Pallas Athénu.
 • Socha Athény - Město vděčilo za svou ochranu a jméno bohyni vědy a moudrosti.
 • Brauronion - Svatyně byla postavena na počest panenské bohyně lovu.
 • Propyleje - Starořecká brána. Ta, která se nacházela na Akropoli, sestávala ze dvou hal a pěti průchodů.
 • Chrám Athény Niké - Svatyně s iónskými sloupy byla postavena na počest vítězné Athény.
 • Athény - Centrum jednoho z nejdůležitějších polisů starověkého Hellasu. Jeho název je odvozen od jména bohyně Athény.
 • Egejské moře - Jeden z výběžků Středozemního moře. Jeho plocha je cca. 214 tisíc km2.
 • Pireus - Město na břehu Egejského moře. Přístav starověkých Athén. Nacházel se jihozápadně od města.
 • cesta - Starověké Athény s Pireem spojovala cesta ohraničená zdmi. Většina zboží se dostávala z přístavu do města touto trasou.

Citadela Athén

Akropole (citadely) byly stavební komplexy, které byly používány ve starověkém Řecku hlavně na náboženské účely. Nacházely se obvykle v centru města, na vrchu skalnaté vysočiny.
Nejznámější (a zároveň nejslavnější) akropole se nachází v Athénách, na přibližně 150 metrů vysoké, modrošedé vápencové skále s plochým vrchem.
V období rozkvětu athénské demokracie, v 5. stol. před Kr. Periklés pověřil přípravou plánů nejslavnějšího umělce starověku, Feidia. Výstavbu řídil Iktínos a Kallikratés.
Z neúrodné skály vyrostly za sebou obdivuhodné budovy.
Řecké archeologické společenství uskutečnilo na Akropoli na konci 19. století rozsáhlý výzkum, ale restaurování budov probíhá i v současnosti. Tento stavební komplex byl v roce 1987 zařazen na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO.

Busta Feidia

Propyleje

Brána

Výraz propyleje označuje obvykle starořeckou bránu.
Brána athénské Akropole byla postavena mezi rokem 437 a 432 před Kr., podle Mnésiklových plánů. (Původní plán nebyl nikdy úplně zrealizován z různých důvodů.)
Na bráně se nacházelo pět průchodů, které obklíčila hala postavená na dórských sloupech. Ze staveb na dvou stranách brány se podařilo zrealizovat pouze ty severní.
Impozantní schodiště vedoucí k bráně bylo postaveno později, v římském období.
Z pěti bran a dvou hal Propyleje můžeme v současnosti vidět už jen pozůstatky kazetového stropu a vnější sloupy.

Brána v současnosti

Parthenón

Chrám panenské bohyně

Parthenón byl nejhonosnější, centrální budovou Akropole. Jeden z největších chrámů antického světa byl postaven mezi rokem 447 a 432 před Kr., podle Feidiových plánů a pod vedením Iktínose a Kallikratése.
Pojmenován byl podle přívlastku (panna: Parthenos) patronky města, kterou byla bohyně Pallas Athéna.
Chrám byl postaven v dórském řádu. Sloupy (spolu je jejich počet 46) a zdi drží schodovitý základ. Na trámy, které jsou položeny na sloupech, byla umístěna sedlová střecha a dva trojúhelníkové tympanony zdobené reliéfy.
Ústřední celu chrámu rozdělovala zeď na dvě části. Ve větší části stála Feidiova 11-12 metrů vysoká socha Athény zhotovená ze slonoviny. Menší část sloužila jako pokladnice.

Parthenón v současnosti

Erechteion

Budova karyatid

Na vysočině Akropole dominují dva chrámy: Parthenón a Erechteion. Ten druhý byl postaven v iónském stylu. Je výjimečný tím, že jeho terasovitou síň, jejíž strop místo sloupů nese šest kamenných ženských postav (korai).
Karyatida představuje ženskou postavu, která slouží jako nosný prvek nahrazující sloup (její mužský ekvivalent je atlas). Toto řešení s oblibou uplatňovaly nejen v starořecké architektuře, ale i v pozdějších architektonických stylech. Kolonáda Erechtheionu vyniká i mezi ostatními antickými karyatidami.

Karyatidy

Socha Athény

Patronka města

Pallas Athéna se dostala mezi bohy Olympu jako dcera Dia a Metis. Starověcí Řekové v její osobě uctívali bohyni moudrosti, spravedlnosti, práva, řemesel a umění. (Ačkoli vyskočila z Diovy hlavy díky tomu, že mu Hefaistos rozštěpil hlavu kladivem, stala se jeho nejmilejším dítětem.)
I města byla pod ochranou Athény. O jedno attické město musela bojovat s Poseidónem. Boj vyhrála bohyně, a tak město Athény pojmenovali po ní.
Nejdůležitější stavby Akropole byly postaveny na počest bohyně, která ochraňovala město (Athéna Polias). Feidiás však vyjádřil Athéně svou úctu i dalším majestátním dílem. Vyrobil obrovskou bronzovou sochu, která stála na otevřeném prostranství citadely a během jasného počasí ji bylo vidět i z velké dálky.

Patronka města Pallas Athéna

Animace

 • Parthenón - Jeden z největších dórských chrámů antického světa. Centrální stavba Akropole.
 • Erechteion - Chrám postavený v iónském stylu se sloupy ve tvaru ženských postav (karyatidy).
 • Chalkotéka - Hala, ve které se uskladňovali rituální dary určené pro Pallas Athénu.
 • Socha Athény - Město vděčilo za svou ochranu a jméno bohyni vědy a moudrosti.
 • Brauronion - Svatyně byla postavena na počest panenské bohyně lovu.
 • Propyleje - Starořecká brána. Ta, která se nacházela na Akropoli, sestávala ze dvou hal a pěti průchodů.
 • Chrám Athény Niké - Svatyně s iónskými sloupy byla postavena na počest vítězné Athény.
 • socha Pallas Athény - Tato 12 metrů vysoká socha byla Feidiovým dílem. Vyrobil ji ze slonoviny, aby zdůraznil světlou pokožku bohyně
 • přilba - Zdobila ji sfinga a okřídlené koně.
 • bohyně vítězství - Socha okřídlené bohyně vítězství.
 • dórský sloup - Uvnitř bylo vedle delších zdí postavených deset a vedle kratší zadní zdi pět dórských sloupů.
 • štít - Zobrazoval boj Řeků a Amazonek.
 • cela - Vnitřní část řeckých a římských chrámů ohraničená stěnami, kde stála kultovní socha.

Procházka

Cesta v čase

Parthenón (průřez)

 • pediment
 • římsa
 • tympanon - Trojúhelníková nebo půlkruhová čelní plocha staveb se sedlovou střechou, která byla ohraničena římsou. Často ji zdobily reliéfy a sochy.
 • podstavec
 • 31 m
 • opisthonaos - Zadní kolonáda.
 • 70 m
 • opistodom - Původně to byla jedna místnost v chrámu, která nebyla spojena s celou.
 • vnější kolonáda
 • dórský sloup - Na kratších stranách chrámu bylo umístěno osm, na delších stranách sedmnáct dórských sloupů.
 • metopa - Čtvercové pole, které se nacházelo ve vlysu římsy dórských kostelů a často bylo zdobeno reliéfy.
 • akrotérion - Ozdobní prvek.
 • Parthenón - Největší chrám athénské Akropole, který byl zasvěcen Pallas Athéně. Postavil ho Iktínos a Kallikratés podle Feidiových plánů, na místě předchozího chrámu. Výstavba, která trvala deset let, byla ukončena v roce 438 před Kr.
 • střešní konstrukce
 • cela - Vnitřní část řeckých a římských chrámů ohraničená stěnami, kde stála kultovní socha.
 • iónský sloup - Parthenón zdobily čtyři iónské sloupy. Poprvé se v rámci jedné stavby použili dórské i iónské prvky.
 • západní ozdoba pedimentu - Zobrazuje boj Pallas Athény a Poseidona o Attiku.

Pallas Athéna

 • socha Pallas Athény - Tato 12 metrů vysoká socha byla Feidiovým dílem. Vyrobil ji ze slonoviny, aby zdůraznil světlou pokožku bohyně
 • přilba - Zdobila ji sfinga a okřídlené koně.
 • bohyně vítězství - Socha okřídlené bohyně vítězství.
 • dórský sloup - Uvnitř bylo vedle delších zdí postavených deset a vedle kratší zadní zdi pět dórských sloupů.
 • štít - Zobrazoval boj Řeků a Amazonek.
 • cela - Vnitřní část řeckých a římských chrámů ohraničená stěnami, kde stála kultovní socha.

Athény

 • zemědělská oblast
 • městská brána
 • městská hradba
 • Akropole - Citadela. Náboženské centrum starověkých řeckých polisů. Postavili ji na vyvýšenině, kterou uměli dobře ochraňovat.
 • Areův vršek - Areopag. Vršek, který se nachází severozápadně od Akropole, kde rada zasedala.
 • agora - Tržiště a svatyně. Jedno z hlavních center obchodního, politického a náboženského života starověkých řeckých měst.
 • obytné budovy

Vyprávění

V starořeckých městských státech akropole zastávali významné místo.
Citadely se stavěly v centru polisu, na místech, které bylo možné snadno ochránit. Kromě ochranné funkce sloužily i jako středisko náboženského života.
Citadela Athén obsazovala v řadě ostatních akropolí výjimečné místo. Nejen díky jejím rozměrům a úrovni její realizace byla výjimečná mezi ostatními podobnými stavbami antického Řecka, ale i historické významnosti.
Akropole nacházející se na vápencové skále vystupující z Attické planiny byla postavena během periklovského mírového období v 5. stol. před Kr. Hlavním návrhářem náboženských díl byl slavný helénský sochař, Feidiás.

Do náboženského areálu se dalo dostat přes komplexní, monumentální bránu, Propyleje. Obrovskou mramorovou bránu navrhl Mnésiklés.

Při schodišti, které bylo postaveno v římském období, stál chrám jedné z olympských bohyň, Athény Niké. Tento chrám je perlou iónské architektury.

Většina staveb nacházejících se na skále tyčící se nad krajinou byla postavena na počest Pallas Athény, bohyně ochraňující město pojmenované po ní.
Uprostřed citadely, na otevřeném prostranství stála majestátní bronzová socha Athény, která hlídala své oblíbené město.

Chalkotéka byla sběrným místem rituálních darů určených pro bohyni („sklad bronzu“).

Mezi stavbami Akropole vyniká jeden z největších a nejznámějších chrámů antického světa, Parthenón.
Toto dílo, ve kterém byl sloučen dórský řád s iónskými prvky, postavil podle Feidiových plánů Iktínos a Kallikratés.
Ve větší cele chrámu stála 12 metrů vysoká socha Athény, která byla dílem nejslavnějšího helénského sochaře.

Samozřejmě, kromě nejmilejšího dítěti Dia i jiní bohové měli své místo na Akropoli.
Mezi kultovní chrámy citadely patřil i Erechteion, který je známý díky karyatidám čili ženským postavám, které nahrazují nosné sloupy.
Dnes můžeme vidět už jen ruiny svatyně Artemis (Brauronion).

Athénská Akropole, která každý rok láká statisíce turistů, v roce 1987 získala své zasloužené místo na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO.

Související doplňky

Typy řeckých sloupů

Jónské, dórské a korintské sloupy mají odlišné rozměry a ozdoby.

Řecký hoplít (5. století př. Kr.)

Bojovník pěchoty zařazováni do skupiny těžkooděnců ve starověkém Řecku.

Dionýsovo divadlo (Athény, 4. století př. Kr.)

V Athénách na jižní straně Akropole se nachází divadlo s vynikající akustikou a svérázným tvarem stavby.

Starověký athénský občan a jeho manželka

Athénská demokracie fungovala díky komunitě občany s plnými právům.

Bastila (Paříž, 18. století)

Pařížské vězení se stalo legendárním kvůli událostem francouzské revoluce v roce 1789.

Historická topografie (památky)

Úloha slepé mapy doplněná fotografiemi se sbírkou historických památek.

Olympia (5. století př. Kr.)

V roce 776 před Kr. Se zde konaly první olympijské hry - náboženské a sportovní soutěže konající se každé 4 roky, díky čemuž město se stalo jedním z...

Starověká řecká obchodní loď

Pomocí plachetnic převzali Řekové od Féničanů titul "mořští voziari".

Starověké divy světa

Z původních starověkých divů světa zůstal jen jediný a to pyramidy v Gíze.

Trojský kůň

V Homérově eposu trojský kůň byl válečná lest Řeků v trojské válce. Vymyslel ji Odysseus.

Řečtí bohové

Olympští bohové byli podle starověké řecké mytologie stejně rozmanití jako lidé.

Atreova pokladna (Mykény, 14. století před Kr.)

Mykénský starověký kruhový hrob podle tradice je vázán k menu mýtickému králi.

Knósský palác (2. tisíciletí př. Kr.)

Největší palácový komplex ostrova Kréta bylo pravděpodobně středisko mínojské civilizace.

Mykény (2. tisícletí př. n. l.)

Starořecké město s pokročilou kulturou je první v historii s vybudovanou pevností.

Obytný dům ve starověkém Řecku

Obytné domy ve starověkém Řecku byly obdélníkové geometrické a dvoupatrové budovy.

Socha Apoxyomenosa

Tato svérázná starověká řecká socha byla nalezena na dně Jaderského moře.

Starověká řecká keramika

Mistrovská díla starověkých řeckých hrnčířů jsou důležité archeologické prameny.

Město Babylón (6. století př. Kr.)

Starověké město Babylón se rozprostíralo v Mezopotámii na dvou březích řeky Eufrat.

Mezník sochařství

Tato animace ukazuje pět vynikajících děl z dejiín sochařství.

Added to your cart.