Структура на протеините

Структурата и пространствената организация на полипептидните...

Аминокиселини

Аминокиселините са мономери на протеините.

Целулоза (C₆H₁₀O₅)n

Целулозата изгражда клетъчните стени и влакната на растенията.

Преработка на нефт

В процеса на дестилация на нефта се добиват различни нефтопродукти...

Полимеризация на етена (етилена)

Чрез полимеризация на етена (етилена) се получава синтетично...

Молекула на мазнина

Триглицерид, съдържащ остатъци на ненаситени мастни киселини. На...

Циклична (пръстенна) форма на глюкозата

В анимацията се показва образуването на цикличните форми от...

Графит

Графитът е алотропна форма на въглерода.

Диамант

Алотропна форма на елемента въглерод. Най-твърдото вещество в...

Пептидна връзка

Аминокиселините, които влизат в състава на белтъците, се свързват...

Етанол (етилов алкохол) (C₂H₅OH)

Най-известният алкохол с широко приложение в промишлеността.

Етан (C₂H₆)

Вторият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Анилин (фениламин) (C₆H₅NH₂)

Най-простият представител на ароматните амини. Научното му...

Хексан (C₆H₁₄)

Шестият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Етин (ацетилен) (C₂H₂)

Първият член от хомоложния ред на алкините.

Пентан (C₅H₁₂)

Петият член в хомоложния ред на алканите. Безцветна горима течност.

Бутан (C₄H₁₀)

Четвъртият член в хомоложния ред алкани с права верига.

Ацеталдехид (етанал) (CH₃CHO)

Алдехид, който е важна суровина и междинен продукт в промишлеността.

Бензен (C₆H₆)

Бензенът е най-простият ароматен въглеводород.

Added to your cart.