Верижна реакция

Освободената при делене на атомното ядро енергия може да се използва както за мирни, така...

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Фазови преходи

Всеки преход от газообразно в течно, от течно – в твърдо състояние, и обратно е фазов преход.

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Развитие на атомния модел

Основни етапи в развитието на представите за строежа на атома до наши дни

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора предизвиква атмосферна...

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и...

Разтваряне на хлороводород (HCl) във вода

Разтворът на хлороводород във вода се нарича хлороводородна (солна) киселина.

Взаимодействие между цинк и солна киселина

Цинкът се разтваря в солната киселина, като се отделя газ - водород.

Дифосфорен пентаоксид (P₂O₅)

Получава се при изгарянето на фосфор на въздуха под формата на бял дим.

Взаимодействие на водород с кислород

„Гърмящият газ” е смес от водород и кислород. При запалване експлодира.

Сериста киселина (H₂SO₃)

Безцветна течност, позната само във воден разтвор.

Присъединяване

Реакция, при която от молекулите на две изходни вещества се получава само един нов продукт.

Азотиста киселина (HNO₂)

Една от кислородосъдържащите киселини на азота. Безцветна, слаба киселина с остра...

Азотен цикъл

Азотът в атмосферата се свързва от бактерии и се използва от живите организми под формата...

Карст (средно напреднали)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Производство на амоняк (синтез на Хабер – Бош)

При индустриалното производство на амоняк от газовете азот и водород се използва желязо...

Азотна киселина (HNO₃)

Азотната киселина е една от кислородосъдържащите киселини на азота. Тя е безцветна...

Разтваряне на NaCl

Готварската сол се разтваря от водата: полярните водни молекули образуват обвивка около...

Added to your cart.