pVT-диаграма на идеален газ

pVT-диаграма на идеален газ

Дава представа за връзката между налягането, обема и температурата при идеалните газове.

Физика и астрономия

Ключови думи

Pvt диаграма, идеален газ, закони газове, Закон на Бойл-Мариот, Първи закон на Грей-Люсак, Втори закон на Гей-Люсак, Pvt повърхност, изохорен процес, изотермичен процес, изобразен процес, стойност на количество, държавна количество, термодинамика, температура, Налягане, обем, газ, промяна на температурата, топлинно разширение, физическа собственост, физика, Физика

Свързани ресурси

Сцени

pVT-диаграма

 • p - Налягане
 • V - Обем
 • T - Температура
 • p ₁
 • p ₂
 • p ₃
 • p ₄
 • T ₁
 • T ₂
 • T ₃
 • T ₄
 • V ₁
 • V ₂
 • V ₃
 • V ₄

Постоянна температура

 • p - Налягане
 • V - Обем
 • T = const

Ако разгледаме триизмерната pVT-диаграма по дължината на оста Т, ще видим равнинна pV-диаграма, която илюстрира връзката между налягането и обема при постоянна температура.

Ако свиваме газа при постоянна температура, налягането му ще се повишава. По време на свиването е необходимо да осигурим отдаване на топлина, както и приток на топлина при разширяването му.

Такава промяна на състоянието – изотермен процес – се описва от закона на Бойл – Мариот. Законът гласи, че при постоянна температура налягането на постоянно количество идеален газ е обратнопропорционално на заемания от него обем.

Промяната на състоянието се изобразява с изотерма, която съответства на конкретна стойност на температурата.

Постоянен обем

 • p - Налягане
 • V = const
 • T - Температура

Ако разгледаме триизмерна pTV-диаграма по дължината на оста V, ще видим равнинна рТ-диаграма, която илюстрира връзката между налягането и температурата при постоянен обем.

Ако нагряваме определено количество газ с постоянен обем, налягането му се повишава. Такава промяна на състоянието – изохорен процес – се описва от закона на Шарл. Законът гласи, че при постоянен обем и постоянно количество газ налягането на идеалния газ е правопропорционално на температурата му. Промяната на състоянието се изобразява с изохора, която съответства на конкретна стойност на обема.

Постоянно налягане

 • p = const
 • V - Обем
 • T - Температура

Ако разгледаме триизмерна рVТ-диаграма по дължината на оста р, ще видим равнинна -диаграма, която илюстрира зависимостта между температурата и обема при постоянно налягане.

Ако нагряваме газ при постоянно налягане, заеманият от него обем се увеличава. Такава промяна на състоянието – изобарен процес – се описва от закона на Гей-Люсак. Този закон гласи, че при постоянно налягане и постоянно количество газ заеманият от идеалния газ обем е правопропорционален на температурата му. Промяната на състоянието се описва от изобара, която съответства на конкретна стойност на налягането.

pVT-повърхност

В една триизмерна правоъгълна координатна система може да се изобрази връзката между налягането, обема и температурата на дадено количество идеален газ. Възможните състояния на газа образуват повърхност на състоянието. Идеалният газ може да се намира само в такива състояния, които лежат върху тази повърхност. Ето защо, когато са известни два от параметрите на газа, може да се определи и третият. Например, ако знаем температурата и налягането, можем да определим обема.

Свързани ресурси

Как работи хладилникът?

Тази анимация показва как работи хладилникът.

Как работи климатикът

Климатикът поглъща топлината в помещението и я отвежда навън.

Четиритактовият двигател на Ото

Анимацията илюстрира работата на двигателя, който най-често се използва в автомобилите.

Дизелов двигател

Германският инженер Рудолф Дизел патентова дизеловия двигател през 1893 г.

Radial engine

Radial engines are used primarily in aeroplanes and helicopters.

Stirling engine - hot-air engine

Stirling engines are also known as external combustion engines. Unlike internal...

Two-stroke engine

A two-stroke engine is a type of internal combustion engine with a cycle of only two...

Wankel engine

A type of rotary engine of high efficiency

Океански слоеве

Факторите на околната среда и живият свят в океана се променят в зависимост от...

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от топла вода и пара.

Фазови преходи

Всеки преход от газообразно в течно, от течно – в твърдо състояние, и обратно е фазов преход.

Парната машина на Джеймс Уат (ХVІІІ век)

Благодарение на големите си възможности за приложение усъвършенстваната от шотландския...

Melting and freezing

During freezing hydrogen bonds are formed between water molecules resulting in a crystal...

Thermometers

There are various types of instruments used for measuring temperature.

Температурно разширяване на мостове

Дължината на металния скелет на моста се променя в зависимост от температурата.

Body-centred cubic lattice

The least tightly packed crystal structure.

Face-centred cubic metal lattice

The face-centred cubic metal lattice allows the closest fit of metal atoms.

Hexagonal metallic lattice

Metals forming hexagonal metallic lattices are rigid and difficult to machine.

Added to your cart.