Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере общия жизнен цикъл на растенията.

Биология и здравно образование

Ключови думи

Мъх, папрат, жизнен цикъл, мъхове, мъжка папрат, коренна като структура, стволови като структура, листо като структура, спора, спорангий, четина, зряла мъх растителна, коренище, листо, мъх възглавница, хаплоидния, поколение гаметофита, гамета, торене, смекчен израз, с форма на сърце prothallium, мъжки репродуктивни органи, женски репродуктивни органи, диплоиден, thalloid растения, зигота, растителни тъкани, хемотаксис, растение, биология

Свързани ресурси

Въпроси

 • Поколение при мъховете, което е резултат от полово размножаване
 • Поколение, произвеждащо спори при мъховете
 • Поколение, произвеждащо гамети при мъховете
 • Поколение, произвеждащо спори при мъжката папрат
 • Хаплоидно поколение на мъжка папрат
 • Поколение, произвеждащо гамети при мъжката папрат
 • Диплоидно поколение на мъжка папрат
 • Хаплоидно поколение на мъх
 • Диплоидно поколение на мъх
 • Безполово поколение (сперматофит) на папрат
 • Безполово поколение (сперматофит) на мъх
 • Полово поколение (гаметофит) на папрат
 • Полово поколение (гаметофит) на мъх
 • Поколение при мъховете, което се развива от спора
 • Поколение при папратите, което е резултат от безполово размножаване
 • Поколение при папратите, което е резултат от полово размножаване
 • Поколение при мъховете, което е резултат от безполово размножаване
 • Поколение при мъховете, което се развива от зигота
 • Поколение при папратите, което се развива от спора
 • Поколение при папратите, което се развива от зигота
 • Не фотосинтезира
 • Няма органи
 • Няма тъкани
 • Има органи
 • Има тъкани

Сцени

Мъх

Мъжка папрат

Жизнен цикъл

Тест

Анимация

 • спора (хаплоидна)
 • гаметофит (хаплоидно поколение)
 • гамета (хаплоидна)
 • оплождане
 • зигота (диплоидна)
 • спорофит (диплоидно поколение)
 • мейоза (редуциращо делене)

Дикторски текст

Жизнен цикъл на мъховете и папратите

Кормусните растения имат жизнен цикъл, при който се наблюдава редуване на поколенията. Поколенията са полово и безполово. Безполовото поколение се размножава чрез спори. Спорите се развиват в полово поколение, което образува гаметите. Оплождането води до образуване на зигота, която се развива в ново безполово поколение, и жизненият цикъл започва отното. Зиготата получава по един набор хромозоми от двете гамети. Така двете хаплоидни клетки образуват една диплоидна зигота. Зиготата е клетката, от която се развива безполовото поколение (спорофит). Следователно спорофитът е диплоидно поколение. Диплоидните клетки на безполовото поколение произвеждат хаплоидни спори чрез мейоза (редуциращо делене). Спорите се развиват в хаплоидно полово поколение (спорофит).

Първо, нека проследим основните фази в жизнения цикъл на мъховете.

Спорофитът се развива върху мъховото растение. Той се състои от сета и спорангий. Спорангият произвежда хаплоидни спори чрез мейоза (редуциращо делене). По-късно той се отваря, спорите попадат в почвата и се развиват в мъхови растения. Мъхът се състои от хаплоидни клетки, това е половото поколение (гаметофит). Той абсорбира вода и минерали през цялата си повърхност. Мъховете са кормусни растения. Те нямат диференцирани тъкани и същински органи. Имат кореноподобни и листоподобни структури. Гаметите се образуват от т.нар. размножителни органи, които всъщност не са истински органи, разположени на върха на растението. При наличие на вода, сперматозоидите оплождат яйцеклетките и така се образува диплоидна зигота. Зиготата е първоначалната клетка, от която се образува новото безполово поколение. Тя се развива в сета и спорангий. Така жизненият цикъл започва отново. Половото поколение при мъховете е по-добре развито. То е доминиращото поколение. Безполовото поколение живее кратко. В жизнения цикъл на други сухоземни растения обаче, безполовото поколение е доминиращо.

Папратовото растение е диплоидно поколение (спорофит). Основните му органи са ризома, която се състои от подземно стъбло и корени, и листа. На долната част на листата се намират групички от спорангии, наречени сори. Спорангиите образуват хаплоидни спори чрез мейоза (редуциращо делене). Когато спорангиите се отворят, спорите попадат в почвата. Спорите се развиват в характерен сърцевиден протал. На долната част на протала се намират нишковидни структури и репродуктивните органи. Сперматозоидите се пренасят от водата до женските репродуктивни органи, където оплождат яйцеклетката, и се образува зигота. Зиготата се развива в папратово растение. В жизнения цикъл на папратите, както при покритосеменните и голосеменните растения, доминира безполовото поколение. В хода еволюцията на растенията важна тенденция е редукцията на половото поколение. Докато папратите имат относително добре развит протал, гаметофитът при повечето развити растения се състои от няколко временно съществуващи клетки в полена и овулата.

Свързани ресурси

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на две, като броят на...

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от диплоидни клетки чрез...

Семена и покълване

Двусемеделните растения имат два ембрионални листа (семедела), докато едносемеделните...

Гигантска секвоя

Гигантските секвои са живите организми с най-голяма маса на Земята.

Царевица

Една от най-важните едносемеделни култури.

Жизнен цикъл на растенията

При индивидуалното развитие на мъховете, папратите, голосеменните и покритосеменните...

Цвете

Анимация показва структурата на типичното цвете.

Вегетативни органи на растенията

Тези органи са жизненоважни за оцеляването и развитието на растенията.

Луковични пролетни растения

Тази анимация ще ви запознае със структурата на лалетата, нарцисите и кокичетата.

Сравнение между същински плодове и лъжливи плодове

Месестата част (перикарп) на същинските плодове се развива от плодника, а на лъжливите...

Гъби

Гъбите са месестите плодни тела на организми, изградени от гъбни хифи.

Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Покритосеменните растения се разделят на две групи - едносемеделни и двусемеделни растения.

Сравнение на ядливи и отровни гъби

Някои гъби могат да предизвикат опасно, дори смъртоносно отравяне, докато други са важен...

Permian flora and fauna

This 3D scene presents the flora and fauna of the last period of the Palaeozoic Era.

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Конски кестен

С помощта на анимацията ще видите какви промени претърпява кестенът през различните сезони.

Размножаване и развитие на насекомите

Индивидуалното развитие (онтогенезата) на насекомото се осъществява пряко или чрез...

Дъб

Тази анимация показва как се променят дърветата през сезоните, като за пример се използва...

Added to your cart.