Вятърна електроцентрала

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

География и икономика

Ключови думи

Вятърна електроцентрала, възобновима енергия, алтернативни източници на енергия, вятърна ферма, вятър, производство на енергия, Ампераж, вятърна турбина, опазване на околната среда, електрическа енергия, трансформатор, природосъобразен, Енергия, електроцентрала, генератор, общество, география

Свързани ресурси

Сцени

Ветроенергийни паркове

  • ветроенергиен парк

Територии, които са изложени на чести и силни ветрове, предоставят възможност за използване на енергията на вятъра.

Вятърните електростанции преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия. Въздушният поток привежда в движение перките на турбината, под действието на която се произвежда електричен ток. Вятърните електростанции не замърсяват околната среда. Производството на енергия във вятърни електростанции е рентабилно само когато са инсталирани множество турбини. Затова рядко може да се види самотна вятърна турбина. Обикновено те се обединяват във ветроенергийни паркове.

Принцип на работа

  • ветромер
  • генератор

Път на енергията

  • генератор
  • подземен кабел
  • електроенергия
  • електропроводни линии
  • трансформатор

Устройство

  • 20 – 50 м
  • 50 – 120 м

Анимация

Дикторски текст

Енергията на вятъра се отнася към възобновяемите източници на енергия. Освен това производството на електричен ток с помощта на вятърни турбини не е съпроводено от замърсяване на околната среда. Групово разположените вятърни турбини образуват ветроенергийни паркове. Важен фактор при избора на място за такива паркове са достатъчната сила и честота на вятъра, които да гарантират рентабилността на производството.

Под въздействието на вятъра перките на турбината започват да се въртят. Въртящият се вал привежда в движение генератора, който преобразува енергията на въртене в електричен ток. Изработваният електричен ток преминава през трансформатор, стига до електропреносните линии по подземен кабел и се включва в общата енергийна мрежа.

Енергията на вятъра е екологично чиста енергия: разполагането на една турбина е сравнително евтино; не се замърсява околната среда; създава се минимално ниво на шум.

Недостатъците на вятърните електростанции са следните: някои от тях променят значително ландшафта на района, в който са разположени; перките на турбините могат да бъдат опасни за птиците.

Една вятърна турбина с достатъчно голяма мощност може да осигури потребностите от електроенергия на няколко хиляди домакинства.

Свързани ресурси

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

Как работят слънчевата батерия и слънчевият колектор?

Анимацията показва как може да се използва слънчевата енергия.

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using...

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper...

Термоядрен реактор

Термоядреният синтез е природосъобразен и неограничен на практика източник на енергия.

Пасивна къща

В пасивната къща може да се постигне комфортна вътрешна температура, без да се използват...

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и...

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при изгарянето на изкопаеми горива...

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата...

Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи надолу по склона ветрове.

Еолични форми в пустините

Вятърът, като външна релефообразуваща сила, играе важна роля в оформянето на пустините.

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението на водата, са познати...

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват енергията на вятъра...

System of public utilities

System that satisfies consumers’ demands of water supply, wastewater disposal,...

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: Agricultural, industrial...

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

Added to your cart.