Ухото и слуховият процес

Ухото и слуховият процес

Ухото преобразува вибрациите на въздуха в електрически сигнали, които след това се обработват от мозъка.

Биология и здравно образование

Ключови думи

изслушване, ухо, слуховия орган, сетивни органи, възприятие, тонотопия, средното ухо, вътрешното ухо, кохлеарен нерв, слухови пътека, слуховата кора, кости на ухото, Охлюв, Кортиев орган, ушния канал, Евстахиева тръба, тъпанче, чук, наковалня, стреме, Reissner's мембрана, външно ухо, стимул, импулс, полукръгли канала, човешки, биология

Свързани ресурси

Въпроси

 • Кой черепномозъчен нерв се нарича слухово-вестибуларен нерв?
 • Къде са разположени слуховите костици?
 • Какви звуци се възприемат в основата на охлюва?
 • Звукови вълни с какви честоти могат да бъдат възприемани от здраво човешко ухо?
 • Вярно или невярно? Под действието на звуковите вълни в Евстахиевата тръба възникват нервни импулси.
 • Къде се предават вибрациите с по-ниска честота, генерирани от възприеманите по-ниски звуци?
 • Къде възниква усещането за възприемане на звука?
 • Коя от следните кости НЕ е слухова костица?
 • От какъв тип тъкан е изградена по-голямата част на ушната мида?
 • Къде се намира охлювът?
 • Къде възниква слуховото нервно възбуждане?
 • Вярно или невярно? Основата на стремето приляга плътно в овалното прозорче на охлювчето.
 • Вярно или невярно? Евстахиевата тръба е известна също като слуховa тръба.
 • Вярно или невярно? Най-външнa слухова костица, свързана към тъпанчето, е наковалнята.
 • Вярно или невярно? Звуци с една и съща честота винаги се възприемат на едно и също място в охлюва.
 • Вярно или невярно? Охлювът е пълен с течност, която вибрира от движението на стремето.
 • Какво свързва тъпанчевата кухина с гълтача?
 • Какво разделя външното ухо от средното ухо?
 • В кой дял е разположен слуховият център?

Сцени

Слухов процес

 • ушна мида - Насочва звуковите вълни във външния слухов канал. Състои се основно от хрущялна тъкан.
 • външен слухов канал - Отвежда по канал звуковите вълни до тъпанчето. Кожата на лигавицата на слуховия канал произвежда ушна кал, която го предпазва от наранявания и инфекции. Прекомерната ушна кал може да възпрепятства преминаването на звука в ушния канал, което води до временна загуба на слуха.
 • средно ухо - Там се намират тъпанчевата кухина и слуховите костици. Свързва се с гълтача (мястото, в което се кръстосват пътищата, идващи от устната и носната кухина) чрез Евстахиевата тръба.
 • вътрешно ухо - Има жизненоважна роля за равновесието и слуха.
 • слухов нерв - Осмият черепно-мозъчен нерв, провеждащ сигнали от охлюва във вътрешното ухо към мозъка. Чрез този нерв се пренася както слухова информация, така и информация за равновесието, затова се нарича още слухово-вестибуларен нерв.
 • слухов канал - Продължение на слуховия нерв в мозъка. Неговите аксони предават сигнали на мозъчната кора чрез таламуса.
 • слухов център в мозъчната кора - Намира се в областта на мозъчната кора, разположен е в темпоралния лоб и обработва информацията за звука. В зависимост от честотата на звуковите вълни се активират различни негови зони.
 • Евстахиева тръба - Свързва носната кухина и средното ухо (тъпанчевата кухина). Позволява изравняване на налягането между средното ухо и външния свят. Обикновено се отваря по време на преглъщане. Когато е постоянно затворена, налягането в средното ухо пада, което дава усещане за запушено ухо. При промени в налягането на въздуха от външната среда може да се чуе пукащ звук. Евстахиевата тръба се отваря и въздушният поток навлиза от външната среда в тъпанчевата кухина (ако външното атмосферно налягане е по-високо) или излиза от тъпанчевата кухина към външната среда (ако външното атмосферно налягане е по-ниско).

Ухо

 • ушна мида - Насочва звуковите вълни във външния слухов канал. Състои се основно от хрущялна тъкан.
 • външен слухов канал - Отвежда по канал звуковите вълни до тъпанчето. Кожата на лигавицата на слуховия канал произвежда ушна кал, която го предпазва от наранявания и инфекции. Прекомерната ушна кал може да възпрепятства преминаването на звука в ушния канал, което води до временна загуба на слуха.
 • средно ухо - Там се намират тъпанчевата кухина и слуховите костици. Свързва се с гълтача (мястото, в което се кръстосват пътищата, идващи от устната и носната кухина) чрез Евстахиевата тръба.
 • вътрешно ухо - Има жизненоважна роля за равновесието и слуха.
 • слухов нерв - Осмият черепно-мозъчен нерв, провеждащ сигнали от охлюва във вътрешното ухо към мозъка. Чрез този нерв се пренася както слухова информация, така и информация за равновесието, затова се нарича още слухово-вестибуларен нерв.
 • слухов канал - Продължение на слуховия нерв в мозъка. Неговите аксони предават сигнали на мозъчната кора чрез таламуса.
 • слухов център в мозъчната кора - Намира се в областта на мозъчната кора, разположен е в темпоралния лоб и обработва информацията за звука. В зависимост от честотата на звуковите вълни се активират различни негови зони.
 • Евстахиева тръба - Свързва носната кухина и средното ухо (тъпанчевата кухина). Позволява изравняване на налягането между средното ухо и външния свят. Обикновено се отваря по време на преглъщане. Когато е постоянно затворена, налягането в средното ухо пада, което дава усещане за запушено ухо. При промени в налягането на въздуха от външната среда може да се чуе пукащ звук. Евстахиевата тръба се отваря и въздушният поток навлиза от външната среда в тъпанчевата кухина (ако външното атмосферно налягане е по-високо) или излиза от тъпанчевата кухина към външната среда (ако външното атмосферно налягане е по-ниско).

Слухови костици

 • тъпанче - Мембрана, която разделя външното ухо от средното ухо. Звуковите вълни я карат да вибрира и тази вибрация се предава към слуховите костици. При парацентеза се извършва малък разрез в тъпанчето, което позволява отичането на гной, следствие от възпаление на средното ухо.
 • чукче - Най-външната от слуховите костици, която предава вибрациите от тъпанчето на наковалнята.
 • наковалня - Централната слухова костица, която предава вибрациите от чукчето на стремето.
 • стреме - Най-вътрешната слухова костица, която предава вибрациите към охлюва във вътрешното ухо. Това е най-малката кост в човешкото тяло.

Охлюв

 • 3 полуокръжни канала - Те "усещат" ъгловото завъртане на главата в пространството. Когато главата ни се завърти в някоя посока, рецепторите в полуокръжните канали се дразнят и в тях възникват нервни импулси. Тези импулси се предават към мозъка по аксоните на слухово-вестибуларния (кохлеарния нерв).
 • горен канал на охлюва - Перилимфата (течност във вътрешното ухо) приема вибрациите на стремето посредством овалното прозорче (мембраната, преграждаща вътрешното от средното ухо). Вибрациите се предават до върха на охлюва.
 • среден канал на охлюваал на охлюва - Отделена е от перилимфата чрез мембраната на Рейснер, а от долния канал - чрез базалната мембрана. Тази кухина е изпълнена с течност (ендолимфа).
 • долен канал на охлюва - Тази кухина е изпълнена с течност (перилимфа). Чрез този канал вибрациите се предават от върха към основата на охлюва.
 • слухов нерв - Осмият черепно-мозъчен нерв, провеждащ сигнали от охлюва във вътрешното ухо към мозъка. Чрез този нерв се пренася както слухова информация, така и информация за равновесието, затова се нарича още слухово-вестибуларен нерв.
 • кръгло прозорче - Покрито е с мембрана от съединителната тъкан. Вибрациите на течността в долния канал на охлюва се разпространяват към овалното прозорче, т.е. към "входа" на охлюва.
 • овално прозорче - Покрито е със съединителнотъканна мембрана, наречена овално прозорче. Чрез него вибрациите на стремето се предават на течността в охлюва. Овалното прозорче е "входът" на охлюва.

Кортиев орган

 • ресничест клетъчен епител - Базалната и покривната мембрана се движат съгласувано. Покривната мембрана бива притисната към Кортиевия орган и в неговите рецептори възникват нервни импулси. Продължителното слушане на шум може да доведе до унищожаване на ресничките на клетките, водещо до трайна загуба на слуха. Ето защо на работното място трябва да има подходяща шумова изолация.
 • покривна мембрана - Базалната и покривната мембрана се движат съгласувано. Покривната мембрана бива притисната към Кортиевия орган и в неговите рецептори възникват нервни импулси.
 • базална мембрана - Базалната мембрана поглъща вибрациите на течността и сама започва да вибрира. Затова базалната мембрана и покривната мембрана се движат съгласувано.
 • нервни влакна

Място на възприемане на звука

Анимация

 • ушна мида - Насочва звуковите вълни във външния слухов канал. Състои се основно от хрущялна тъкан.
 • външен слухов канал - Отвежда по канал звуковите вълни до тъпанчето. Кожата на лигавицата на слуховия канал произвежда ушна кал, която го предпазва от наранявания и инфекции. Прекомерната ушна кал може да възпрепятства преминаването на звука в ушния канал, което води до временна загуба на слуха.
 • вътрешно ухо - Има жизненоважна роля за равновесието и слуха.
 • слухов нерв - Осмият черепно-мозъчен нерв, провеждащ сигнали от охлюва във вътрешното ухо към мозъка. Чрез този нерв се пренася както слухова информация, така и информация за равновесието, затова се нарича още слухово-вестибуларен нерв.
 • слухов канал - Продължение на слуховия нерв в мозъка. Неговите аксони предават сигнали на мозъчната кора чрез таламуса.
 • тъпанче - Мембрана, която разделя външното ухо от средното ухо. Звуковите вълни я карат да вибрира и тази вибрация се предава към слуховите костици. При парацентеза се извършва малък разрез в тъпанчето, което позволява отичането на гной, следствие от възпаление на средното ухо.
 • чукче - Най-външната от слуховите костици, която предава вибрациите от тъпанчето на наковалнята.
 • наковалня - Централната слухова костица, която предава вибрациите от чукчето на стремето.
 • стреме - Най-вътрешната слухова костица, която предава вибрациите към охлюва във вътрешното ухо. Това е най-малката кост в човешкото тяло.
 • горен канал на охлюва - Перилимфата (течност във вътрешното ухо) приема вибрациите на стремето посредством овалното прозорче (мембраната, преграждаща вътрешното от средното ухо). Вибрациите се предават до върха на охлюва.
 • среден канал на охлюваал на охлюва - Отделена е от перилимфата чрез мембраната на Рейснер, а от долния канал - чрез базалната мембрана. Тази кухина е изпълнена с течност (ендолимфа).
 • долен канал на охлюва - Тази кухина е изпълнена с течност (перилимфа). Чрез този канал вибрациите се предават от върха към основата на охлюва.
 • мембрана на Рейснер
 • базална мембрана - Базалната мембрана поглъща вибрациите, разпространяващи се в кохлеарната течност, в резултат на което мембраната започва да вибрира. Мястото на възприемане на вибраците зависи от тяхната честотата: звуци с висока честота причиняват вибрации с по-висока честота на течността, които се възприемат в началната част на мембраната. По-ниските звуци генерират вибрации с по-ниска честота, които навлизат вътре в охлюва и се възприемат по-близо до върха му.
 • овално прозорче - Покрито е със съединителнотъканна мембрана, наречена овално прозорче. Чрез него вибрациите на стремето се предават на течността в охлюва. Овалното прозорче е "входът" на охлюва.
 • ресничест клетъчен епител - Базалната и покривната мембрана се движат съгласувано. Покривната мембрана бива притисната към Кортиевия орган и в неговите рецептори възникват нервни импулси. Продължителното слушане на шум може да доведе до унищожаване на ресничките на клетките, водещо до трайна загуба на слуха. Ето защо на работното място трябва да има подходяща шумова изолация.
 • покривна мембрана - Базалната и покривната мембрана се движат съгласувано. Покривната мембрана бива притисната към Кортиевия орган и в неговите рецептори възникват нервни импулси.
 • базална мембрана - Базалната мембрана поглъща вибрациите на течността и сама започва да вибрира. Затова базалната мембрана и покривната мембрана се движат съгласувано.
 • нервни влакна

Дикторски текст

Звукът е вибрацията на въздуха, която се възприема от нашите уши. Здравите човешки уши могат да възприемат звукови вълни с честота от 20 до 20 000 Hz. Този диапазон става все по-ограничен с остаряването или с постоянното излагане на шумове и звуци.

Под въздействието на звуковите вълни във вътрешното ухо възникват електрически сигнали (нервни импулси), които чрез слуховия нерв достигат до слуховия център в кората на главния мозък. Там възниква усещането за възприемане на звука.

Звуковите вълни се насочват към външния слухов канал от ушната мида. Звуковите вълни достигат до тъпанчевата мембрана и тя започва да вибрира. Вибрацията на тъпанчето се предава на слуховите костици - чукчето, наковалнята и стремето.

Основата на стремето приляга плътно към овалното прозорче. Базалната мембрана се намира във вътрешността на охлюва. Тя минава към върха на охлюва, връща се назад и продължава през Мембраната на Рейснер. Мембраните разделят охлюва надлъжно на три канала: горен, среден и долен.

Охлювът е изпълнен с течност, която вибрира поради движенията на стремето. Звуците с висока честота предизвикват по-чести вибрации в течността, които се предават и на началната част на мембраната. Под действието на звуци с ниска честота възникват по-слаби колебания на основната мембрана близо до върха на охлюва. Когато една вибрация бива възприемана, се създава електрически сигнал, който се предава в мозъка. Височината на звука се закодира в мястото на възприемане: това се нарича място на възприемане на звука.

Нервните импулси са електрически сигнали, които се генерират (образуват) в Кортиевия орган. Те са резултат на дразненето, което се получава при движенията на покривната мембрана, която притиска ресничестите клетки, те се огъват и докосват основната мембрана. Следователно Кортиевият орган преобразува механичните колебания на мембраните в електрически сигнали, които чрез слуховия нерв и по сруховия канал достигат до кората на главния мозък. В кората на главния мозък се получава усещането за звуково възприятие.

Свързани ресурси

Орган на равновесието

Позицията на главата и ускорението се възприемат от вътрешното ухо.

Възпаление на средното ухо (среден отит)

Тази анимация показва симптомите и лечението на гноен среден отит.

Нос, механизъм на обонянието

Обонятелните рецептори произвеждат електрични сигнали, когато бъдат стимулирани от миризми.

Механизъм на вкусовото възприятие

Вкусовите рецептори превръщат химичните стимули в електрични сигнали

Механизъм на виждането

Лещата на окото променя своята изпъкналост, благодарение на тази промяна се вижда наблизо...

Човешкото око

Окото е един от най-важните сетивни органи. Когато бъдат стимулирани от светлина,...

Типове свързвания между костите

Човешките кости са свързани помежду си със стави, шевове, хрущяли, или са срастнали.

Устройство на гръбначния мозък

Гръбначният мозък е част от централната нервна система. Разположен е в грабначния стълб....

Кости на долния крайник

Костите на долния крайник включват тазовият пояс и костите на свободния долен крайник.

Контрол на речта

Говоренето изисква синхронизирана дейност на няколко центъра в мозъка.

Заболявания на гръбначния стълб

Сколиозата е заболяване, при което гръбначният стълб се изкривява странично.

Сетивни органи

Organs that detect signals of the environment or of the body and transmit them to the...

Вълнови параметри

Вълна се поражда тогава, когато в някаква среда се разпространяват трептения.

Корекция на зрението

За корекция на късогледство и далекогледство се използват вдлъбнати и изпъкнали лещи.

Кости на горния крайник

Костите на горния крайник се състоят от раменния пояс и костите на ръката.

Части на човешкия мозък

Главните части на човешкия мозък са мозъчен ствол, малък мозък, междинен мозък, и краен...

Човешкият мозък

Главните части на човешкия мозък са мозъчният ствол, малкият мозък, междинният мозък и...

Череп и гръбначен стълб

Двете главни части на централната нервна система - главния мозък и гръбначния мозък са...

Човешко тяло (мъж)

Тази анимация ни запознава с най-важните органи и системи на човешкото тяло.

Флажолет

Флажолетът е дървен духов инструмент, вид флейта.

Ембрионално развитие

Тази анимация демонстрира развитието на човешкия зародиш и плод.

Колeнен рефлекс

Рефлексът, който се изразява в свиване на мускула, разгъващ подбедрицата се нарича...

Knee joint

The knee joint is made up by the femur, the tibia and the kneecap.

Added to your cart.