Типове почви (почвени профили)

Типове почви (почвени профили)

Анимацията показва структурата на зоналните, каменистите и влажните типове почви.

География и икономика

Ключови думи

почвени типа, точка на почвата, почва, скалисти почви, хигроскопични почви, зонови почви, ливадна почва, блатна почва, Засолена почва, пясъчна почва, скелетна почва, алувиални почви, Полярна почва, горсак почва, Ръст-кафява почва, кисела почва, rendzina, плодородие, почвата на частиците, хумус, почвообразуване, рок, педосфера, земна кора, хранително вещество, жилище на почвата, раздробяване, растителност, ерозия, екосистема, природа, география

Свързани ресурси

Въпроси

 • Кои са химичните свойства на почвата?
 • Какви вещества се натрупват в преходния хоризонт?
 • Какво е това, което се състои от отложени скали, минерали, органични вещества, вода и въздух?
 • Кой почвен хоризонт е тъмен на цвят, заради съдържащия се в него хумус?
 • Коя дума описва структурата на почвата?
 • Кое е органичното вещество в почвата?
 • Вярно ли е, че структурата на добрата почва е плътна?
 • Вярно ли е, че добрата почва съдържа вар?
 • Вярно ли е твърдението, че почвата е най-горният слой на земната кора?
 • Кое НЕ е съставка на почвата?
 • С коя буква не се отбелязва почвен хоризонт?
 • От какво не се обрузаве хумус?
 • Какво НЕ влияе при образуването на почвите?

Сцени

Почвени профили

 • 10 см
 • O – Органична материя - Хоризонт на натрупване на органични вещества.
 • A – Хумусен хоризонт - В този хоризонт съдържанието на хумус е най-високо и се смесва с минерални съставки. При валежи лесноразтворимите минерали се излужват в по-долните слоеве, което намалява плодородието на почвата.
 • B – Преходен хоризонт - В този хоризонт постепенно намалява съдържанието на хумус. В дъждовните райони тук се натрупват излужените от по-горните хоризонти вещества (органични вещества, глина, желязо, алуминий).
 • C – Субстрат (долен слой) - Натрошен скален материал, образуван в резултат на ерозия.
 • R – Почвообразуваща скала - Твърда скална основа.

Почвата е най-горният, рехав, плодороден слой на земната кора. Тя осигурява вода и хранителни вещества за растенията. Главни фактори при образуването на почвата са скалната (почвообразуваща) основа, климатът, релефът и живият свят. Почва се образува само там, където твърдата основа влиза във взаимодействие с въздуха и водата. Съвместно с живите организми те имат почвообразуваща роля.

Почвата се състои от почвени частици и от разположените между тях почвена влага и въздух. Физическите свойства на почвата са нейната структура, влажност и водопропускливост, топлинен режим и обработваемост.

Химическите свойства включват нейната PH стойност (кисели, неутрални и излужени почви). Плодородните почви имат зърнеста структура, имат съответното съдържание на калций, богати са на хумус, имат добра влажност и температура, и осигуряват въздух за живите организми.

За изследване на структурата на почвата се прави почвен профил. Това е един вертикален разрез на почвата, който съдържа различните слоеве. Почвените слоеве са хоризонтални пластове между повърхността и почвообразуващата основа, образувани под въздействието на различни почвообразуващи фактори.

Понятия:

Почвообразуваща основа: скалата, от която се е образувала почвата в резултат на химическа и физическа ерозия.

Хумус: Смес от тъмни на цвят органични съединения, съставени от големи молекули, играещи важна роля в храненето на растенията. Образува се, когато попадналите в почвата умрели организми се разлагат от почвените бактерии и гъби, и след определени химични процеси се превръщат в усвояеми и от растенията органични съединения - хумус. Значителна част от потребностите от нитроген (азот) и фосфор растенията получават от хумуса. Богатите на хумус почви са тъмни на цвят.

Излужване: Отвеждане на сравнително лесноразтворимите почвени соли към по-долни слоеве. Играе роля при почвооблазуването в райони, в които годишните валежи са повече от степента на изпарение. (Хумусът се състои от трудноразтворими във вода химически съединения, затова не се поддава на излужване.)

Натрупване: Натрупване на разтворените вещества в някои от слоевете на почвата.

Основни групи почви

 • 10 см
 • O – Органична материя - Хоризонт на натрупване на органични вещества.
 • A – Хумусен хоризонт - В този хоризонт съдържанието на хумус е най-високо и се смесва с минерални съставки. При валежи лесноразтворимите минерали се излужват в по-долните слоеве, което намалява плодородието на почвата.
 • B – Преходен хоризонт - В този хоризонт постепенно намалява съдържанието на хумус. В дъждовните райони тук се натрупват излужените от по-горните хоризонти вещества (органични вещества, глина, желязо, алуминий).
 • C – Субстрат (долен слой) - Натрошен скален материал, образуван в резултат на ерозия.
 • R – Почвообразуваща скала - Твърда скална основа.
 • Слой на органичните вещества, останки
 • Типове почви в полярните и умерените пояси
 • Почви на умерените пояси
 • Почви на тропичните и екваториални пояси
 • Влажни почви
 • Криосоли
 • Подзолисти почви
 • Чернозем
 • Феозем (тъмни)
 • Кастанозем (кафяви)
 • Камбисол
 • Лувисол (канелени)
 • Албелувисол
 • Акрисол
 • Алисол
 • Ликсисол (глинести)
 • Ферасол
 • Калцисол (варовикови)
 • Хистосол (блатни)
 • Глейсол (ливадно-блатни)
 • Вертисол
 • Салончак
 • Солонец

Организацията по прехрана и земеделие (FAO) при Организацията на обединените нации (ООН) е създала система за класификация на почвите, както и карта на почвите.

Тази класификационна система има за цел да създаде глобална скала, базирана на свойствата на почвите, както и на факторите за образуването им. Актуалната класификация на FAO съдържа 28 основни почвени групи.

Типове почви в полярните и умерените пояси

 • 10 см
 • O – Органична материя - Хоризонт на натрупване на органични вещества.
 • A – Хумусен хоризонт - В този хоризонт съдържанието на хумус е най-високо и се смесва с минерални съставки. При валежи лесноразтворимите минерали се излужват в по-долните слоеве, което намалява плодородието на почвата.
 • B – Преходен хоризонт - В този хоризонт постепенно намалява съдържанието на хумус. В дъждовните райони тук се натрупват излужените от по-горните хоризонти вещества (органични вещества, глина, желязо, алуминий).
 • C – Субстрат (долен слой) - Натрошен скален материал, образуван в резултат на ерозия.
 • R – Почвообразуваща скала - Твърда скална основа.
 • Криосоли
 • Подзолисти почви

Почви на умерените пояси

 • 10 см
 • O – Органична материя - Хоризонт на натрупване на органични вещества.
 • A – Хумусен хоризонт - В този хоризонт съдържанието на хумус е най-високо и се смесва с минерални съставки. При валежи лесноразтворимите минерали се излужват в по-долните слоеве, което намалява плодородието на почвата.
 • B – Преходен хоризонт - В този хоризонт постепенно намалява съдържанието на хумус. В дъждовните райони тук се натрупват излужените от по-горните хоризонти вещества (органични вещества, глина, желязо, алуминий).
 • C – Субстрат (долен слой) - Натрошен скален материал, образуван в резултат на ерозия.
 • R – Почвообразуваща скала - Твърда скална основа.
 • Чернозем
 • Феозем (тъмни)
 • Кастанозем (кафяви)
 • Камбисол
 • Лувисол (канелени)
 • Албелувисол

Почви на тропичните и екваториални пояси

 • 10 см
 • A – Хумусен хоризонт - В този хоризонт съдържанието на хумус е най-високо и се смесва с минерални съставки. При валежи лесноразтворимите минерали се излужват в по-долните слоеве, което намалява плодородието на почвата.
 • B – Преходен хоризонт - В този хоризонт постепенно намалява съдържанието на хумус. В дъждовните райони тук се натрупват излужените от по-горните хоризонти вещества (органични вещества, глина, желязо, алуминий).
 • C – Субстрат (долен слой) - Натрошен скален материал, образуван в резултат на ерозия.
 • R – Почвообразуваща скала - Твърда скална основа.
 • Акрисол
 • Алисол
 • Ликсисол (глинести)
 • Ферасол
 • Калцисол (варовикови)

Влажни почви

 • 10 см
 • A – Хумусен хоризонт - В този хоризонт съдържанието на хумус е най-високо и се смесва с минерални съставки. При валежи лесноразтворимите минерали се излужват в по-долните слоеве, което намалява плодородието на почвата.
 • B – Преходен хоризонт - В този хоризонт постепенно намалява съдържанието на хумус. В дъждовните райони тук се натрупват излужените от по-горните хоризонти вещества (органични вещества, глина, желязо, алуминий).
 • C – Субстрат (долен слой) - Натрошен скален материал, образуван в резултат на ерозия.
 • Слой на органичните вещества, останки
 • Хистосол (блатни)
 • Глейсол (ливадно-блатни)
 • Вертисол
 • Салончак
 • Солонец

Почвите на Земята

Свързани ресурси

Soil types – Hungary (map)

This animation demonstrates the types of soil found in Hungary.

Замърсяване на почвата

В анимацията са показани основните източници на замърсяване на почвата.

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Бял бор

Едно от най-често срещаните дървета от семейство борови, с естествено разпространение в...

Структура на Земята (средно ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Как работи комбайнът

Комбайните са машини, които жънат и овършават зърнените насаждения.

Обезлесяване

Обезлесяването има вреден ефект върху околната среда.

Азотен цикъл

Азотът в атмосферата се свързва от бактерии и се използва от живите организми под формата...

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Конски кестен

С помощта на анимацията ще видите какви промени претърпява кестенът през различните сезони.

Farming techniques

Farming techniques evolved with the development of human civilisation in the Middle Ages...

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Added to your cart.