Сяра (S₈)

Сяра (S₈)

Сярата е жълто твърдо вещество без миризма. Тя е на 15. място по разпространение в земната кора. Едно от най-познатите съединения на сярата е пиритът, известен още като "златото на глупаците".

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

сяра, homonuclear молекула, молекула, молекулни решетка, С осем, орторомбична, моноклинния, аморфен, сулфиди, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Сероводород, диводороден сулфид (H₂S)

Безцветен отровен газ с характерна миризма на развалени яйца. Среща се в някои минерални...

Сериста киселина (H₂SO₃)

Безцветна течност, позната само във воден разтвор.

Сярна киселина (H₂SO₄)

Безцветна маслоподобна течност със силни окислителни свойства, която се използва в много...

Серен триоксид (SO₃)

Един от оксидите на сярата, който образува сярна киселина с водата.

Серен диоксид (SO₂)

Серен диоксид (SO₂) Емисиите от серен диоксид са основната причина за киселинните...

Sulphate ion (SO₄²⁻)

A compound ion produced when sulphuric acid releases a proton.

Cysteine

An amino acid containing sulphur, one of the amino acids that make up proteins.

Methionine

A sulphur-containing amino acid.

Added to your cart.