Sulphate ion (SO₄²⁻)

Sulphate ion (SO₄²⁻)

A compound ion produced when sulphuric acid releases a proton.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

сулфат йонна, киселинен остатък йон, аниони, йон, съединение йонна, сярна киселина, сулфати, гипс, меден сулфат, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Сероводород, диводороден сулфид (H₂S)

Безцветен отровен газ с характерна миризма на развалени яйца. Среща се в някои минерални...

Сериста киселина (H₂SO₃)

Безцветна течност, позната само във воден разтвор.

Сярна киселина (H₂SO₄)

Безцветна маслоподобна течност със силни окислителни свойства, която се използва в много...

Серен триоксид (SO₃)

Един от оксидите на сярата, който образува сярна киселина с водата.

Серен диоксид (SO₂)

Серен диоксид (SO₂) Емисиите от серен диоксид са основната причина за киселинните...

Оловно-киселинен акумулатор

Електрохимическата реакция в оловно-киселинния акумулатор произвежда електричество.

Сяра (S₈)

Сярата е жълто твърдо вещество без миризма. Тя е на 15. място по разпространение в...

Copper sulphate (CuSO₄)

A compound of sulphur often used as a pesticide.

Permanganate ion (MnO₄⁻)

Potassium permanganate is used as a disinfectant.

Added to your cart.