Сравнение на халогеноводородите

Сравнение на халогеноводородите

В съединенията, които образуват халогените с водорода, атомите са свързани чрез ковалентна връзка, като формират полярни молекули.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

халогеноводород, флуороводород, йодоводород, бромоводород, хлороводород, ковалентна връзка, сигма връзка, полярен, молекула полярност, Свързваща енергия, молекула, обща химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Топково-пръчковиден модел

Водородни съединения (халогеноводороди)

Атомите на водорода и халогена се свързват чрез ковалентна връзка и образуват полярни молекули. С нарастване на размера на молекулите дължината на връзките се увеличава, а енергията на връзките намалява.

В течно и твърдо състояние между молекулите възниква дипол-диполно взаимодействие, а при флуороводорода се появяват и силни водородни връзки. С тях се обясняват особено високите температури на кипене и на топене на HF.

Халогеноводородите са безцветни отровни газове с остра задушлива миризма. Те се разтварят добре във вода. При разтварянето взаимодействат с водата и се държат като киселини. Силата на киселините се увеличава с увеличаване на размера на молекулите. Водните разтвори на халогеноводородите реагират с метали с отрицателен стандартен потенциал, при което се получават соли на метала с халогените (халогениди) и се отделя водород.

Обемен модел

Дикторски текст

Свързани ресурси

Сравнение на халогените

Халогенните елементи: флуор, хлор, бром, йод и астат, са група в периодичната таблица и...

Хлороводород (HCl)

Безцветен газ с остра задушлива миризма, чийто воден разтвор се нарича солна киселина.

Fluorine (F₂)

The lightest halogen, a pale yellow-green, toxic gas, extremely reactive. Its best known...

Hydrogen bromide (HBr)

One of the hydrogen halides, it is used for the production of alkyl bromides.

Hydrogen-fluoride (HF)

One of the hydrogen halides, a highly aggressive substance - it even attacks glass.

Hydrogen-iodide (HI)

A colourless, heavier-than-air gas with a pungent odour.

Разтваряне на хлороводород (HCl) във вода

Разтворът на хлороводород във вода се нарича хлороводородна (солна) киселина.

Hydrogen (H₂)

Colourless, odourless, lighter-than-air gas. The most common chemical element in the...

Added to your cart.