Сериста киселина (H₂SO₃)

Сериста киселина (H₂SO₃)

Безцветна течност, позната само във воден разтвор.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

серниста киселина, киселина, кислородсъдържаща киселина, киселинен дъжд, намаляване ефект, сулфитен йон, сулфити, diprotic киселина, серен двуокис, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Сярна киселина (H₂SO₄)

Безцветна маслоподобна течност със силни окислителни свойства, която се използва в много...

Сероводород, диводороден сулфид (H₂S)

Безцветен отровен газ с характерна миризма на развалени яйца. Среща се в някои минерални...

Серен триоксид (SO₃)

Един от оксидите на сярата, който образува сярна киселина с водата.

Серен диоксид (SO₂)

Серен диоксид (SO₂) Емисиите от серен диоксид са основната причина за киселинните...

Сяра (S₈)

Сярата е жълто твърдо вещество без миризма. Тя е на 15. място по разпространение в...

Sulphate ion (SO₄²⁻)

A compound ion produced when sulphuric acid releases a proton.

Азотиста киселина (HNO₂)

Една от кислородосъдържащите киселини на азота. Безцветна, слаба киселина с остра...

Added to your cart.