Сериста киселина (H₂SO₃)

Сериста киселина (H₂SO₃)

Безцветна течност, позната само във воден разтвор.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

серниста киселина, киселина, кислородсъдържаща киселина, киселинен дъжд, намаляване ефект, сулфитен йон, сулфити, diprotic киселина, серен двуокис, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Сярна киселина (H₂SO₄)

Безцветна маслоподобна течност със силни окислителни свойства, която се използва в много...

Сероводород, диводороден сулфид (H₂S)

Безцветен отровен газ с характерна миризма на развалени яйца. Среща се в някои минерални...

Серен триоксид (SO₃)

Един от оксидите на сярата, който образува сярна киселина с водата.

Серен диоксид (SO₂)

Серен диоксид (SO₂) Емисиите от серен диоксид са основната причина за киселинните...

Сяра (S₈)

Сярата е жълто твърдо вещество без миризма. Тя е на 15. място по разпространение в...

Sulphate ion (SO₄²⁻)

A compound ion produced when sulphuric acid releases protons.

Азотиста киселина (HNO₂)

Една от кислородосъдържащите киселини на азота. Безцветна, слаба киселина с остра...

Added to your cart.