Серен триоксид (SO₃)

Серен триоксид (SO₃)

Един от оксидите на сярата, който образува сярна киселина с водата.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

серен триоксид, молекула, сярна киселина, производство на сярна киселина, молекулна форма, вулканични газове, олеум, дисулфонова киселина, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Серен диоксид (SO₂)

Серен диоксид (SO₂) Емисиите от серен диоксид са основната причина за киселинните...

Сероводород, диводороден сулфид (H₂S)

Безцветен отровен газ с характерна миризма на развалени яйца. Среща се в някои минерални...

Сериста киселина (H₂SO₃)

Безцветна течност, позната само във воден разтвор.

Сярна киселина (H₂SO₄)

Безцветна маслоподобна течност със силни окислителни свойства, която се използва в много...

Сяра (S₈)

Сярата е жълто твърдо вещество без миризма. Тя е на 15. място по разпространение в...

Copper sulphate (CuSO₄)

A compound of sulphur often used as a pesticide.

Sulphate ion (SO₄²⁻)

A compound ion produced when sulphuric acid releases protons.

Added to your cart.