Серен триоксид (SO₃)

Серен триоксид (SO₃)

Един от оксидите на сярата, който образува сярна киселина с водата.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

серен триоксид, молекула, сярна киселина, производство на сярна киселина, молекулна форма, вулканични газове, олеум, дисулфонова киселина, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Серен диоксид (SO₂)

Серен диоксид (SO₂) Емисиите от серен диоксид са основната причина за киселинните...

Сероводород, диводороден сулфид (H₂S)

Безцветен отровен газ с характерна миризма на развалени яйца. Среща се в някои минерални...

Сериста киселина (H₂SO₃)

Безцветна течност, позната само във воден разтвор.

Сярна киселина (H₂SO₄)

Безцветна маслоподобна течност със силни окислителни свойства, която се използва в много...

Сяра (S₈)

Сярата е жълто твърдо вещество без миризма. Тя е на 15. място по разпространение в...

Copper sulphate (CuSO₄)

A compound of sulphur often used as a pesticide.

Sulphate ion (SO₄²⁻)

A compound ion produced when sulphuric acid releases a proton.

Added to your cart.