Серен диоксид (SO₂)

Серен диоксид (SO₂)

Серен диоксид (SO₂) Емисиите от серен диоксид са основната причина за киселинните дъждове. Той е междинен продукт при производството на сярна киселина.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

серен двуокис, молекула, намаляване ефект, серниста киселина, киселинен дъжд, производство на сярна киселина, антибактериален, молекулна форма, вулканични газове, Неорганична химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Въглероден оксид

Безцветен газ без вкус и мирис, силно отровен за хора и животни при висока концентрация.

Сероводород, диводороден сулфид (H₂S)

Безцветен отровен газ с характерна миризма на развалени яйца. Среща се в някои минерални...

Сериста киселина (H₂SO₃)

Безцветна течност, позната само във воден разтвор.

Сярна киселина (H₂SO₄)

Безцветна маслоподобна течност със силни окислителни свойства, която се използва в много...

Серен триоксид (SO₃)

Един от оксидите на сярата, който образува сярна киселина с водата.

Азотен оксид (NO)

Безцветен газ, по-тежък от въздуха. Междинно съединение при производството на азотна...

Сяра (S₈)

Сярата е жълто твърдо вещество без миризма. Тя е на 15. място по разпространение в...

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and...

Copper sulphate (CuSO₄)

A compound of sulphur often used as a pesticide.

Sulphate ion (SO₄²⁻)

A compound ion produced when sulphuric acid releases protons.

Added to your cart.