Реки и форми на релефа

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия, транспортират разрушения материал и натрупват седименти.

География и икономика

Ключови думи

река, терен оформяне, реки, речното легло, устие, горна част, среден курс, долна част, делта на река, Широко устие, ерозия, отломки, затънтено място, извивам, бар, остров, долина, релеф, вода, хидрография, воден цикъл, природа, Природни науки, физическата география, геоморфология, география

Свързани ресурси

Сцени

Реки

 • горно течение - Реките, протичащи в места със стръмен наклон имат повече енергия от необходимата за пренасянето на седиментите. Бързотечащите реки с помощта на носените от тях седименти издълбават леглото си и постепенно образуват V-образна долина.
 • средно течение - Енергията на реките, с плавен наклон, е разпределена равноморно, което означава, че те носят и наслагват толкова материали, колкото се рушат при ерозията. Като се спускат през постепенно намаляващ наклон, те оформят течението на водата.
 • долно течение - Реки, в територии с почти незабележим наклон, имат малка енергия, която не е достатъчна да носи седимент. В резултат на това, наслагването доминира. Натрупаният алувий оформя странични острови и течението се разделя на ръкави. В следствие на непрекъснатата акумулация и изменящото се течение на реката се образуват алувиални низини и наносни конуси.
 • делта - Реките, носещи голямо количество седименти, наслагват част от него в устията си. То се разделят на няколко отводняващи ръкава, а островите, между тях, се разширяват за сметка на морето.
 • естуар - Това е вид устие, с форма на фуния. Образува се, когато реката носи малко количество наноси (алувий), а в мястото на вливане морета образува високи приливи и отливи. Високият прилив го удълбава и разширява.

Като външна релефообразуваща сила, дейността на реките има важно значение за оформянето на земната повърност. Дейността на реките е свързана с ерозия (рушене), транспортиране и акумулиране (натрупване) на алувиални наноси. В речната долина може да се отделят три участъка: на врязване на реката, на меандриране и на разтваряне. Те могат да се променят по продължение на реката в зависимост от терена, през който тече тя.

Горно течение

 • V-образна долина - Бързотечащите реки образуват долина, която е резултат от вертикалното действие на ерозията.
 • ерозия - Дейност на външните релефообразуващи сили, които рушат земната повърхност.

Течащите води имат определено количество енергия, част от която се използва за пренасянето на наносите, докато останалата енергия се използва за разрушаването на речното легло. Реките в места със стръмен наклон имат повече енергия от необходимата за пренасянето на наноси. Бързотечащите реки издълбават леглото си и образуват V-образна долина.

Определения:

Пролом: Дълбока, тясна клисура, обикновено между планини, със стръмни, почти вертикални, скални стени и с поток течащ на дъното.

Каньон: Много дълга, дълбока долина със стръпаловидни, скалисти склонове, издълбана от реката, в плато.

Водопад: Част от река, където водата тече през ръб на вертикална или стръмна скала. Появява се, там където има по-твърди скални тераси в речното легло. По-меките скални слоеве, разположени над или под твърдата скала, се разрушават по-бързо и създават стъпало, през което водата се излива или пада вертикално.

Средно течение

 • меандър - Меандър е криволичеща извивка или завой на реката. Скоростта на течението е по-висока във външната страна на завоя, в сравнение с вътрешната, и следователно тук действа ерозията. Във вътрешната част, водата тече по-бавно и наслагва седименти и така постепенно увеличава извивката на завоя.
 • крайречно езеро - Това е воден басейн, който е отделен от основния поток на реката. По време на наводнение, реката прелива през провлака на меандрите и изправя течението си.
 • алувий
 • ерозиращ бряг - Скоростта на течението е по-висока във външната част на завоя и следователно там действа ерозията.
 • акумулативен бряг - Скоростта на течението е по-ниска във вътрешната част на завоя и следователно там има акумулация.

Енергията на реките, с плавен наклон, е разпределена равномерно, което означава, че те носят и наслагват толкова материали, колкото рушат при ерозията. Като се спускат през постепенно намаляващ наклон, те оформят речната долина. В резултат на страничната ерозия от едната страна на реката се натрупват наноси и се образуват острови, докато другият бряг се разрушава и се образува меандър. Скоростта на течението е по-висока във външната част на меандъра, което причинява ерозия и увеличава извивката на завоя, докато той стане толкова тесен, че се блокира от наносите, наслагвани от по-бавно течащата вода във вътрешната част. Накрая меандърът се затваря и се образува крайречно езеро.

Определения:

Отточен канал: Въображаема линия, която свързва най-бързо течащите точки на река. При завоите, тя се намира близо до рушащия се бряг, а в правите участъци, се намира в средата на канала.

Долно течение

 • речен ръкав - Като формира странични и други острови, реката натрупва седименти и се разделя на няколко потока.
 • алувий

Реки, в територии с почти незабележим наклон, имат малка енергия, която не е достатъчна да носи седимент. В резултат на това, наслагването доминира. Натрупаният алувий оформя странични острови и течението се разделя на ръкави. В следствие на непрекъснатата акумулация на наноси и изменящото се течение на реката, се образуват алувиални низини и наносни конуси.

Видове устия

 • делта - Устиета на реки, които носят голямо количество седименти и ги наслагват в устието си. Те се разделят на няколко отводняващи ръкава, а островите, между тях, се разширяват за сметка на морето.

Делта

Повечето големи реки се вливат в морета. Делтите са вид устиета, които се образуват при вливането на реките, в места, където има изобилие от седименти. Допълнителен фактор за образуването им са незначителните приливи по крайбрежието. Реките наслагват носения седимент в устието, което се разделя на ръкави и протоци. Островите, между ръкавите се разрастват за сметка на морето.

Естуар

Естуарът е вид устие с форма на фуния. Образува се, когато реката носи малко количество наноси (алувий), а в мястото на вливане морето образува високи приливи и отливи. Високият прилив разширява и удълбава естуара.

Речни тераси

В течение на времето долината на реката се променя, заради тектонски и климатични изменения. Тази промяна, която се случва много пъти на едно и също място, оформя стъпаловидни речни тераси, разположени една над друга. До тях наводнения не достигат, затова върху тях се строят пътища и селища.

Анимация

 • средно течение - Енергията на реките, с плавен наклон, е разпределена равноморно, което означава, че те носят и наслагват толкова материали, колкото се рушат при ерозията. Като се спускат през постепенно намаляващ наклон, те оформят течението на водата.
 • долно течение - Реки, в територии с почти незабележим наклон, имат малка енергия, която не е достатъчна да носи седимент. В резултат на това, наслагването доминира. Натрупаният алувий оформя странични острови и течението се разделя на ръкави. В следствие на непрекъснатата акумулация и изменящото се течение на реката се образуват алувиални низини и наносни конуси.
 • делта - Реките, носещи голямо количество седименти, наслагват част от него в устията си. То се разделят на няколко отводняващи ръкава, а островите, между тях, се разширяват за сметка на морето.
 • V-образна долина - Бързотечащите реки образуват долина, която е резултат от вертикалното действие на ерозията.
 • ерозия - Дейност на външните релефообразуващи сили, които рушат земната повърхност.
 • меандър - Меандър е криволичеща извивка или завой на реката. Скоростта на течението е по-висока във външната страна на завоя, в сравнение с вътрешната, и следователно тук действа ерозията. Във вътрешната част, водата тече по-бавно и наслагва седименти и така постепенно увеличава извивката на завоя.
 • крайречно езеро - Това е воден басейн, който е отделен от основния поток на реката. По време на наводнение, реката прелива през провлака на меандрите и изправя течението си.
 • алувий
 • ерозиращ бряг - Скоростта на течението е по-висока във външната част на завоя и следователно там действа ерозията.
 • акумулативен бряг - Скоростта на течението е по-ниска във вътрешната част на завоя и следователно там има акумулация.
 • речен ръкав - Като формира странични и други острови, реката натрупва седименти и се разделя на няколко потока.
 • алувий
 • естуар - Вид устие, с форма на фуния. Образува се, когато реката носи малко количество наноси (алувий), а в мястото на вливане морета образува високи приливи и отливи. Високият прилив удълбава и разширява това устие.
 • делта - Устиета на реки, които носят голямо количество седименти и ги наслагват в устието си. Те се разделят на няколко отводняващи ръкава, а островите, между тях, се разширяват за сметка на морето.

Дикторски текст

Като външна сила, реките играят важна роля в оформянето на земната повърност: те причиняват ерозия, а също така носят и натрупват седимент. В речната долина се оформят три участъка: на врязване на реката, на меандриране и на разтваряне. Те могат да се променят по продължението на реката в зависимост от терена, през който тече реката.

Течащите води имат определено количество енергия, част от която се използва за пренасянето на седиментите, докато останалата енергия се използва за разрушаване на речното легло.

Реките, протичащи в места със стръмен наклон имат повече енергия от необходимата за пренасянето на седиментите. Бързотечащите реки с помощта на носените от тях седименти издълбават леглото си и постепенно образуват V-образна долина.

Енергията на реките, с плавен наклон, е разпределена равноморно, което означава, че те носят и наслагват толкова материали, колкото се рушат при ерозията. Като се спускат през постепенно намаляващ наклон, те оформят течението на водата.

В резултат на страничната ерозия от едната страна на реката се постепено се натрупват наноси покрай единия бряг, докато другият бряг се разрушава и се образуват меандри. Скоростта на течението е по-висока във външната част на меандъра, което причинява ерозията и увеличава извивката на завоя, докато той стане толкова тесен, че се блокира от седименти, наслагвани от по-бавно течащата вода във вътрешната част. Накрая меандърът се затваря и се образуват крайречни езера.

Реки, в територии с почти незабележим наклон, имат малка енергия, която не е достатъчна да носи седимент. В резултат на това, наслагването доминира. Натрупаният алувий оформя странични острови и течението се разделя на ръкави. В следствие на непрекъснатата акумулация и изменящото се течение на реката се образуват алувиални низини и наносни конуси.

Повечето големи реки се вливат в морета. Делтите са вид устиета, които се образуват при вливането на реките, в места, където има изобилие от седименти. Допълнителен фактор за образуването им са незначителните приливи и отливи по крайбрежието. Реките наслагват носения седимент в устието, което се разделя на отводняващи ръкави. Островите, между ръкавите се разширяват за сметка на морето.

Естуарът е вид устие, с форма на фуния. Образува се, когато реката носи малко количество наноси (алувий), а в мястото на вливане морета образува високи приливи и отливи. Високият прилив удълбава и разширява естуара.

Свързани ресурси

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата...

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Еолични форми в пустините

Вятърът, като външна релефообразуваща сила, играе важна роля в оформянето на пустините.

Работа на речните шлюзове

С шлюзовете се преодолява разликата във височините при речното плаване.

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от...

Езерата - произход и развитие

Езерата се образуват във вдлъбнатините на земната повърхност под въздействието на...

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight...

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Added to your cart.