Разлом (средно ниво)

Разлом (средно ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които взаимно се разместват във вертикална посока.

География и икономика

Ключови думи

Faulting, тектониката на плочите, образуване на планина, вина блок планини, блок, Хорст, ров, стъпаловиден релеф, басейн, тектонска плоча, вина линия, рок, нарастващ, низходящо, планина, природа, география

Свързани ресурси

Сцени

Разлом

Под действието на притискащите, разтягащите и разслояващите сили твърдите и чупливи скални пластове се раздробяват по дължината на разломните повърхнини. Там, където повърхнината на разлома се пресича със земната повърхност, се намира линията на разлома. Получените блокове се разделят от разломните повърхности. Под действието на силите, насочени нагоре и надолу, блоковете могат взаимно да се разместват по дължината на разломната повърхнина. Насочените нагоре сили създават издигнати разломни блокове – хорстове. Силите, насочени надолу, създават грабени (хлътнали разломни блокове). Под действието на силите, насочени надолу или нагоре, може да възникне стъпаловиден релеф, ако съседните блокове се разположат на прагове с различна височина. Силите, насочени надолу, създават и падини. Блоковите релефи и блоковите планини се получават при разломи.

Определение на термините:

Разлом: процес, извършващ се в земната кора под действието на силите на налягането (вътрешни сили), в резултат на което възникват скални образувания; вертикално (надолу или нагоре) разместване на скалните блокове по дължината на повърхнините на разлома.

Повърхнина на разлома (повърхнина на разцепване): повърхнина, покрай която се е извършил разседът.

Разломна линия: линията на пресичане на повърхнината на разлома и земната повърхност.

Скален блок: част от масива на скалната маса, обособена от повърхнините на разлома.

Хорст (издигнал се скален блок): рязко извисяващ се над околната повърхност скален блок, обособен от повърхнините на разлома.

Грабен (хлътнал скален блок, структурна падина): скален блок, свлякъл се надолу спрямо относително успоредните повърхнини на разломите и разположен най-често между два неподвижни или между издигащи се над повърхността на земята скални блока.

Стъпаловиден релеф: стъпаловиден ред от издигащи се едни над други скални прагове, възникващи по дължината на разломните повърхнини.

Падина: негативна форма на релефа – закръглена или с неправилни очертания хлътнатина в повърхността, затворена или отворена от едната страна и ограничена отвсякъде от спускащи се към вътрешността ѝ склонове. Възниква под въздействието на вътрешните сили в резултат на тектонските процеси или разлома.

Блокови планини: обемно структурно образувание, възникнало по периметъра на сближилите се някога литосферни плочи (в процеса на сблъсъка им) и в резултат на последвалите или получилите се в процеса на тектонските движения разломи; съвкупност от издигнати хорстове и хлътнали грабени, падини и тераси, възникнали под действието на вътрешните сили в процеса на вертикалното разместване на блоковете.

Хорст

Грабен

Стъпаловиден релеф

Падина

Свързани ресурси

Нагъване (напреднали)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Нагъване (средно ниво)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Разлом (базово ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Нагъване (базово ниво)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Моаи (Великденски остров, XVI век)

Този остров в Тихия океан е прочут с неповторимите си монолитни човешки фигури, издялани...

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

Земетресенията

Земетресението е едно от най-разрушителните природни явления на Земята.

Езерата - произход и развитие

Езерата се образуват във вдлъбнатините на земната повърхност под въздействието на...

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се разпознават много ясно.

Тектонски (литосферни) плочи

Тектонските плочи се намират в постоянно движение една спрямо друга.

Added to your cart.