Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Биология и здравно образование

Ключови думи

клетка, клетъчен органел, клетъчни органели, еукариотна, клетъчната мембрана, клетъчна стена, ядро, цитоплазма, Golgi апарат, хлоропластния, Эндоплазматическая сеть, митохондриалната, ендоплазмения ретикулум, цитоскелетон, вакуола, ДНК, thylakoid, растителна клетъчна стена, мехурче, Granum, извънклетъчната матрица, sclerocyte, хроматин, хистонови протеини, липидната мембрана, ядерная мембрана, гладък ендоплазмен ретикулум, eндоплазменият ретикулум, рибозомата, организъм, цитология, растение, животно, биология, _javasolt

Свързани ресурси

Въпроси

 • Кои от посочените организми НЕ са еукариоти?
 • Кой органел е енергийна станция на клетката?
 • Кой от следните органели НЕ се среща в животинските клетки?
 • Кой от следните органели НЕ се среща в животинската клетка?
 • Кой от следните органели НЕ се среща в животинската клетка?
 • Кой органел представлява сложна мрежа от свързани мехурчета и цистерни, и играе роля в синтеза на белтъци?
 • В кой органел се извършва фотосинтезата?
 • В кой органел се разграждат непотребните вещества?
 • В кой органел се намира хроматинът?
 • Къде се извършват катаболитните процеси?
 • Вярно ли е твърдението: Клетъчната мембрана е единичен слой, изграден от скорбялни молекули?
 • Вярно ли е твърдението: Хлоропластите имат двойна мембрана?
 • Вярно ли е твърдението: На повърхността на зърнестата ендоплазматична мрежа се намират рибозоми?
 • Вярно ли е твърдението: Прокариотните клетки имат ядра?
 • Вярно ли е твърдението: Всяка животинска клетка е обградена от клетъчна стена, съставена от целулоза?
 • Вярно ли е твърдението: Вакуолите играят важна роля в поддържането на тургорното налягане в растителните клетки?
 • Вярно ли е твърдението: Цитоскелета осигурява движението и разположението на органелите в клетката?
 • Вярно ли е твърдението: Митохондриите участват в анаболитните процеси?
 • От какво е изградена клетъчната стена на растителните клетки?
 • От какви молекули е изградена двуслойната клетъчна мембрана?

Сцени

Клетка

 • животинска клетка
 • растителна клетка
 • хлоропласт - Тук се осъществява фотосинтезата: производството на въглехидрати от въглероден диоксид, при наличие на слънчева светлина.
 • клетъчна стена - Съставена е от целулоза. Функцията и е защитна. Поддържа формата на клетката и придава здравина на растителните тъкани.
 • вакуола - Мехурче в клетката, изпълнено с клетъчен сок. Играе важна роля в регулацията на тургора на клетката, в съхранението на минерални и отделянето на непотребни вещества.
 • ядро - Изградено е от хроматин, който се състои от ДНК и белтъци. Клетките на растенията, животните и гъбите са еукариотни и имат ядра. Прокариотните (бактерийните) клетки нямат ядра. Тяхната ДНК се намира в цитоплазмата.
 • митохондрия - Енергетичната централа на клетката: произвежда АТФ чрез разграждане на органични молекули. АТФ е молекулата, която пренася енергия в клетката.
 • клетъчна мембрана - Липидна мембрана, ограждаща клетката.
 • цитоплазма
 • ендоплазматична мрежа - Сложна система от мембранни цистерни и мехурчета. Играе важна роля в синтеза и обработката на белтъците, синтеза на липиди и разграждането на някои вещества.
 • апарат на Голджи - Играе важна роля в обработката на белтъците.

Животинска клетка

 • ядро - Изградено е от хроматин, който се състои от ДНК и белтъци. Клетките на растенията, животните и гъбите са еукариотни и имат ядра. Прокариотните (бактерийните) клетки нямат ядра. Тяхната ДНК се намира в цитоплазмата.
 • митохондрия - Енергетичната централа на клетката: произвежда АТФ чрез разграждане на органични молекули. АТФ е молекулата, която пренася енергия в клетката.
 • клетъчна мембрана - Липидна мембрана, ограждаща клетката.
 • цитоплазма
 • ендоплазматична мрежа - Сложна система от мембранни цистерни и мехурчета. Играе важна роля в синтеза и обработката на белтъците, синтеза на липиди и разграждането на някои вещества.
 • апарат на Голджи - Играе важна роля в обработката на белтъците.
 • лизозоми - Веществата в клетката се транспортират в мембранни мехурчета (везикули). Един от типовете везикули са лизозомите, в които се разграждат някои полезни или непотребни вещества.
 • цитоскелет - Играе важна роля в разположението и придвижването на везикулите и органелите и придава структура и форма на животинските клетки, които нямат клетъчна стена.

Растителна клетка

 • хлоропласт - Тук се осъществява фотосинтезата: производството на въглехидрати от въглероден диоксид, при наличие на слънчева светлина.
 • клетъчна стена - Съставена е от целулоза. Функцията й е защитна. Поддържа формата на клетката и придава здравина на растителните тъкани.
 • вакуола - Мехурче в клетката, изпълнено с клетъчен сок. Играе важна роля в регулацията на тургора на клетката, в съхранението на минерали и отделянето на непотребни вещества.
 • ядро - Изградено е от хроматин, който се състои от ДНК и белтъци. Клетките на растенията, животните и гъбите са еукариотни и имат ядра. Прокариотните (бактерийните) клетки нямат ядра. Тяхната ДНК се намира в цитоплазмата.
 • митохондрия - Енергетична централа на клетката: произвежда АТФ чрез разграждане на органични молекули. АТФ е молекулата, която пренася енергия в клетката.
 • клетъчна мембрана - Липидна мембрана, която огражда клетката.
 • цитоплазма - Клетъчната плазма е течна, прозрачна материя. В нея се извършват процеси, свързани с обмяната на веществата.
 • ендоплазматична мрежа - Сложна система от мембранни цистерни и мехурчета. Играе важна роля в синтеза и обработката на белтъците, синтеза на липиди и разграждането на някои вещества.
 • апарат на Голжди - Играе важна роля в обработката на белтъците.
 • лизозоми - Веществата в клетката се транспортират в мембранни мехурчета (везикули). Един от типовете везикули са лизозомите, в които се разграждат някои полезни или непотребни вещества.
 • цитоскелет - Играе важна роля в разположението и придвижването на везикулите и органелите и придава структура и форма на животинските клетки, които нямат клетъчна стена.

Клетъчна мембрана

 • фосфолипид - Фосфолипидна молекула. Главичката й се състои от глицерол и фосфатен остатък, а опашките от две мастни киселини. Главичката е полярна, а опашките са неполярни. Поради това фосфолипидните молекули имат амфипатични свойства и формират двоен слой. Фосфолипидните молекули могат да се движат свободно в рамките на двойния слоя, но не го напускат. Така липидната мембрана представлява двуизмерна течност.
 • мембранен белтък - Някои белтъци образуват канали през мембраната, а други играят важна роля при пренасянето на химични сигнали през клетъчната мембрана.

Ядро

 • ядърце
 • хроматин - Изградено е от белтъци и ДНК, навита около тях. ДНК определя генетичните свойства на клетките и организмите, изградени от тях.
 • ядрена мембрана - Двойна мембрана, чийто външен слой е продължение на ендоплазматичната мрежа.
 • пори - Белтъчен комплекс през който се транспортират вещества между цитоплазмата и ядрото.

Ядрена мембрана

 • транспортни белтъци - Белтъчен комплекс, през който се транспортират вещества между цитоплазмата и ядрото.
 • външна липидна мембрана - Представлява продължение на ендопазматичната мрежа.
 • вътрешна липидна мембрана

Ендоплазмена мрежа

 • зърнеста ендоплазматичнаno мрежа - Съдържа рибозоми, които синтезират белтъчни молекули.
 • гладка ендоплазматичнаno мрежа - Играе важна роля в синтеза на липиди и детоксикацията. Някои вредни вещества се разграждат тук.
 • рибозома - Синтезира белтъчни молекули по начина, кодиран от ДНК. Информацията от ДНК се копира върху молекулите на информационната РНК. Рибозомите, разположени върху зърнестата ендоплазматична мрежа произвеждат белтъци, които се изнасят извън клетката, или стават част от клетъчната мембрана. Свободните рибозоми се движат из цитоплазмата. Те произвеждат белтъци, които се използват в клетката.
 • ядрена мембрана - Двойна мембрана, чийто външен слой е продължение на ендоплазматичната мрежа.

Апарат на Голджи

 • цис-форма - Част от апарата на Голджи, която се намира близо до ядрото.
 • транс-форма - Част от апарата на Голджи, която се намира по-далеч от ядрото. При преминаването си през апарата на Голджи, белтъците се обработват и пакетират. Апаратът на Голджи играе роля в разпределението на белтъците. Белтъците се транспортират във везикули.

Хлоропласт

 • външна мембрана
 • вътрешна мембрана
 • грана - Мембранна структура, стълбче от тилакоиди.
 • тилакоид - Формирани са от вгъвания на вътрешната мембрана. Съдържат белтъчни комплекси, които играят важна роля във фотосинтезата.

Митохондрия

 • външна мембрана
 • вътрешна мембрана - Съдържа молекули, които играят важна роля в катаболитните процеси и в производството на АТФ.

Хроматин

 • белтъчен скелет
 • хистонови белтъци
 • ДНК - Генетичният материал на клетките, който определя генетичните свойства на клетките и организмите, изградени от тях.

Анимация

 • животинска клетка
 • растителна клетка
 • хлоропласт - Тук се осъществява фотосинтезата: производството на въглехидрати от въглероден диоксид, при наличие на слънчева светлина.
 • клетъчна стена - Съставена е от целулоза. Функцията и е защитна. Поддържа формата на клетката и придава здравина на растителните тъкани.
 • вакуола - Мехурче в клетката, изпълнено с клетъчен сок. Играе важна роля в регулацията на тургора на клетката, в съхранението на минерални и отделянето на непотребни вещества.
 • ядро - Изградено е от хроматин, който се състои от ДНК и белтъци. Клетките на растенията, животните и гъбите са еукариотни и имат ядра. Прокариотните (бактерийните) клетки нямат ядра. Тяхната ДНК се намира в цитоплазмата.
 • митохондрия - Енергетичната централа на клетката: произвежда АТФ чрез разграждане на органични молекули. АТФ е молекулата, която пренася енергия в клетката.
 • клетъчна мембрана - Липидна мембрана, ограждаща клетката.
 • цитоплазма
 • ендоплазматична мрежа - Сложна система от мембранни цистерни и мехурчета. Играе важна роля в синтеза и обработката на белтъците, синтеза на липиди и разграждането на някои вещества.
 • апарат на Голджи - Играе важна роля в обработката на белтъците.
 • ядърце
 • хроматин - Изградено е от белтъци и ДНК, навита около тях. ДНК определя генетичните свойства на клетките и организмите, изградени от тях.
 • ядрена мембрана - Двойна мембрана, чийто външен слой е продължение на ендоплазматичната мрежа.
 • пори - Белтъчен комплекс през който се транспортират вещества между цитоплазмата и ядрото.
 • белтъчен скелет
 • хистонови белтъци
 • ДНК - Генетичният материал на клетките, който определя генетичните свойства на клетките и организмите, изградени от тях.
 • транспортни белтъци - Белтъчен комплекс, през който се транспортират вещества между цитоплазмата и ядрото.
 • външна липидна мембрана - Представлява продължение на ендопазматичната мрежа.
 • вътрешна липидна мембрана
 • зърнеста ендоплазматичнаno мрежа - Съдържа рибозоми, които синтезират белтъчни молекули.
 • гладка ендоплазматичнаno мрежа - Играе важна роля в синтеза на липиди и детоксикацията. Някои вредни вещества се разграждат тук.
 • рибозома - Синтезира белтъчни молекули по начина, кодиран от ДНК. Информацията от ДНК се копира върху молекулите на информационната РНК. Рибозомите, разположени върху зърнестата ендоплазматична мрежа произвеждат белтъци, които се изнасят извън клетката, или стават част от клетъчната мембрана. Свободните рибозоми се движат из цитоплазмата. Те произвеждат белтъци, които се използват в клетката.
 • ядрена мембрана - Двойна мембрана, чийто външен слой е продължение на ендоплазматичната мрежа.
 • цис-форма - Част от апарата на Голджи, която се намира близо до ядрото.
 • транс-форма - Част от апарата на Голджи, която се намира по-далеч от ядрото. При преминаването си през апарата на Голджи, белтъците се обработват и пакетират. Апаратът на Голджи играе роля в разпределението на белтъците. Белтъците се транспортират във везикули.
 • фосфолипид - Фосфолипидна молекула. Главичката й се състои от глицерол и фосфатен остатък, а опашките от две мастни киселини. Главичката е полярна, а опашките са неполярни. Поради това фосфолипидните молекули имат амфипатични свойства и формират двоен слой. Фосфолипидните молекули могат да се движат свободно в рамките на двойния слоя, но не го напускат. Така липидната мембрана представлява двуизмерна течност.
 • мембранен белтък - Някои белтъци образуват канали през мембраната, а други играят важна роля при пренасянето на химични сигнали през клетъчната мембрана.
 • външна мембрана
 • вътрешна мембрана
 • грана - Мембранна структура, стълбче от тилакоиди.
 • тилакоид - Формирани са от вгъвания на вътрешната мембрана. Съдържат белтъчни комплекси, които играят важна роля във фотосинтезата.
 • външна мембрана
 • вътрешна мембрана - Съдържа молекули, които играят важна роля в катаболитните процеси и в производството на АТФ.

Дикторски текст

Двата основни вида еукариотни клетки са растителните и животинските клетки. Кормусните растения са изградени от органи, например листа. Органите са изградени от тъкани, а тъканите от клетки със сходен строеж и функции. Тази анимация показва мезофилна клетка. Тези клетки се намират в листата и в тях се извършва интензивна фотосинтеза.

Многоклетъчните животни са изградени от органи и тъкани. Към многоклетъчните животни принадлежат и хората. Тази анимация показва човешка чернодробна клетка.

Растителните и животинските клетки показват много прилики и разлики. И двата типа клетки имат ядра, ендоплазмена мрежа, която представлява сложна система от мембрани и везикули, и апарат на Голджи. Те имат цитоскелет и цитоплазма, която е обградена от клетъчната мембрана. Клетъчната мембрана, при растителните клетки, е обградена от клетъчна стена, изградена от целулоза. Обикновено растителните клетки съдържат вакуола (мехурче, изпълнено с клетъчен сок), и фотосинтезиращи хлоропласти.

Ядрото е обградено от ядрена мембрана. В него се намира ядърцето, в което се произвеждат рибозомите. Ядрото съдържа предимно хроматин.

Хроматинът се състои от ДНК, навита около хистонови белтъци. ДНК съдържа кода за синтез на белтъците. Тя определя свойствата на клетката и на целия организъм.

Ядрената мембрана представлява двойна липидна мембрана Тя има пори, които са изградени от мембранни белтъци, през които се обменят вещества между цитоплазмата и ядрото.

Ендоплазмената мрежа е непосредствено продължение на външния слой на ядрената мембрана. Зърнестата ендоплазмена мрежа е разположена по-близо до ядрото. По повърхността й се намират рибозоми, които синтезират белтъчни молекули по начина, кодиран от ДНК. Информацията от ДНК се копира върху молекулите на информационната РНК. Това се извършва в ядрото. Гладката ендоплазмена мрежа изпълнява важна роля при синтеза на липидите и детоксикацията. Тя разгражда някои вредни вещества.

Белтъците, произведени от рибозомите в зърнестата ендоплазматична мрежа се обработват и пакетират в апарата на Голджи, който играе важна роля и в разпределянето на белтъците.

Клетъчната мембрана е изградена от фосфолипидни молекули. Главичката на фосфолипидната молекула е полярна, следователно хидрофилна, а опашките са неполярни, хидрофобни. Хидрофобните опашки се ориентират една към друга, и отблъскват водата, като формират двоен слой. Фосфолипидните молекули могат да се движат свободно в границите на двойния слой, но рядко го напускат. Така липидната мембрана представлява двуизмернатечност. Мембранните белтъци имат различни функции: някои от тях изграждат канали, други са рецептори, към които се свързват молекули, предаващи химични сигнали.

Хлоропластитеса важни органели в растителните клетки. В тях се извършва фотосинтезата. Те имат двойна мембрана. Вгъванията на вътрешната мембрана формира тилакоиди. Тилакоидите често се разполагат на групи, наречени грани.

Митохондриите са характерни и за двата типа клетки - растителни и животински. Често биват наричани енергийни станции на клетката, защото произвеждат АТФ чрез разграждане на органични молекули. АТФ е молекулата, която пренася енергия в клетката.

Живите организми имат клетъчна организация. Клетката е най-малката единица, която се определя като жива и често бива наричана градивен елемент на живота. В клетките се извършват всички жизнени процеси, но клетъчните органели не се считат за живи.

Свързани ресурси

Зелена еуглена

Едноклетъчно, което живее в сладки води и може да се храни автотрофно и хетеротрофно.

Обикновена амеба

Широко разпространени хетеротрофни едноклетъчни организми с постоянно променящи се форми.

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Нива на организация на живата материя от клетъчно до организмово

Тази анимация представя нивата на организация на живата материя от клетъчно до организмово.

Чехълче

Често срещани еукариотни ресничести организми, разпространени в сладки води.

Организация на генетичния материал

В ядрата на еукариотните клетки, чийто размер е едва няколко микрона, може да се съдържа...

The structure of prokaryotic and eukaryotic cells

There are two basic cell types: prokaryotic and eukaryotic cells.

Вегетативни органи на растенията

Тези органи са жизненоважни за оцеляването и развитието на растенията.

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от диплоидни клетки чрез...

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на две, като броят на...

Структура на протеините

Структурата и пространствената организация на полипептидните вериги определят...

DNA

Carrier of genetic information in cells.

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през клетъчната мембрана

Хлорофил

Хлорофилът е светлочувствителен зелен пигмент, който се намира в растенията. Той поглъща...

Бактерии (за напреднали)

Бактериите са едноклетъчни живи организми без ядро с размери от няколко микрометра.

Зърнени култури

Зърнените култури са тревисти растения, култивирани заради ядливите си зърна.

Фотосинтеза (базово ниво)

Растенията могат да превръщат неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в...

Молекула на мазнина

Триглицерид, съдържащ остатъци на ненаситени мастни киселини. На стайна температура са течни.

Съединителна тъкан

Съединителната тъкан включва плътна и рехава тъкан, мастна тъкан, тъканта на кръвта,...

Цвете

Анимация показва структурата на типичното цвете.

Бактерии (с кълбовидна, пръчковидна или спираловидна форма)

Бактериите се срещат в разнообразни форми, като кълбовидни (коки), пръчковидни и...

Семена и покълване

Двусемеделните растения имат два ембрионални листа (семедела), докато едносемеделните...

Мускулна тъкан

В човешкото тяло има три вида мускулна тъкан: скелетна, гладка и сърдечна.

Целулоза (C₆H₁₀O₅)n

Целулозата изгражда клетъчните стени и влакната на растенията.

Fat molecule

Three saturated fatty acid molecules linked to a glycerol molecule.

Сравнение на ядливи и отровни гъби

Някои гъби могат да предизвикат опасно, дори смъртоносно отравяне, докато други са важен...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират инфектираните клетки да...

Added to your cart.