Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Историята на Земята показва, че континентите са се движили и продължават да се движат и днес, носени от литосферните плочи.

География и икономика

Ключови думи

История на Земята, позиции на континентите, континент миграция, Панталаса, Пангея, Лавразия, Гондвана, геологични епохи, Kambrium, силурски, девон период, въгленосен, Perm, вулканични процеси, еволюция, континент, Земя, литосфера, магма, физическата география, география

Свързани ресурси

Сцени

История на Земята

Преди 4,6 млрд. години:
Ерата на първичната земя приключва с образуването на твърдата земна кора. Втвърдената вследствие на охлаждането скална маса обхваща цялата планета. Отделящият се от втвърдената материя газ (водород и благородни газове) образува първичната атмосфера на Земята.

Леките газове изчезват в междупланетното пространство.
Много метеорити се удрят в повърхността на останалата временно без атмосфера планета и отварят кратери. В околностите на кратерите скалната кора се топи, образува се магма и започва вулканична активност.

Преди 3,6 млрд. години:
При вулканичната дейност се освобождават много газове. От тях възниква вторичната атмосфера (водни пари, въглероден диоксид, серен диоксид, азот, хлор, амоняк, метан). Започват да действат вътрешни сили. Атмосферата се охлажда, затова съдържащите се в нея водни пари падат като валежи на Земята и възникват първите океани. От земната мантия избликват потоци магма, земната кора се разделя на части и започват тектонските процеси.

Преди 3 млрд. години:
Възникват първите планини.

Преди 2,3 млрд. години:
Започва вторият етап от възникването на планините.

Камбрий:
На юг се създава единен континент – Гондвана. Северният континент се разчупва на три части: Пра-Европа, Пра-Азия и Пра-Северна Америка.

Силур:
Основен период на Каледонската орогенеза (образуване на планини). В резултат древна Европа и древна Северна Америка се сливат в единен континент.

Девон:
Създава се педосфера (съвкупност от почвите на Земята).

Карбон - Перм:
Древна Северна Америка и древна Азия образуват Лавразия. Лавразия се сблъсква с Гондвана и се образува древният суперконтинент Пангея, обкръжен от океана Панталаса.

Юра:
Разделяне на Пангея. Възникват Атлантическият океан, Тихоокеанските и Евразийските планини.

Терциер:
Главният период, през който се формират Тихоокеанските и Евразийските планини.

Кватернер:
През плейстоцена настъпват ледникови периоди. Основните сили, оформящи земната повърхност, са рушителната и акумулативната дейност на ледниците.

Холоцен:
През този период човекът е главната сила, която оформя земната повърхност.

Дефиниране на понятия:

Първична атмосфера: първоначалната газова обвивка на Земята, възникнала през Архая от газовете (водород и хелий), освобождаващи се при втвърдяването на скалната маса.

Праокеан: през Архая възниква огромен воден басейн вследствие на охлаждането на първичната атмосфера. От богатата на водни пари атмосфера падат обилни валежи и пълнят с вода океанския басейн.

Праконтинент: голяма единна суша, възникнала през Пермския период. Континентът носи името Пангея и е заобиколен от единния океан Панталаса.

Континент: единна земна суша с огромна площ, заобиколена от океани и морета, която притежава ядро от праконтинента (платформа).

Океански басейн: океанска земна кора със стабилна структура, която се намира под водата. Огромният водосборен басейн е възникнал от тектонски движения. Базалтовите скали, които изграждат океанската земна кора и са разположени най-близо до срединнокеанския хребет, са най-млади.

Разгърнат вид

Преди 4,6 млрд. години:
Ерата на първичната земя приключва с образуването на твърдата земна кора. Втвърдената вследствие на охлаждането скална маса обхваща цялата планета. Отделящият се от втвърдената материя газ (водород и благородни газове) образува първичната атмосфера на Земята.

Леките газове изчезват в междупланетното пространство.
Много метеорити се удрят в повърхността на останалата временно без атмосфера планета и отварят кратери. В околностите на кратерите скалната кора се топи, образува се магма и започва вулканична активност.

Преди 3,6 млрд. години:
При вулканичната дейност се освобождават много газове. От тях възниква вторичната атмосфера (водни пари, въглероден диоксид, серен диоксид, азот, хлор, амоняк, метан). Започват да действат вътрешни сили. Атмосферата се охлажда, затова съдържащите се в нея водни пари падат като валежи на Земята и възникват първите океани. От земната мантия избликват потоци магма, земната кора се разделя на части и започват тектонските процеси.

Преди 3 млрд. години:
Възникват първите планини.

Преди 2,3 млрд. години:
Започва вторият етап от възникването на планините.

Камбрий:
На юг се създава единен континент – Гондвана. Северният континент се разчупва на три части: Пра-Европа, Пра-Азия и Пра-Северна Америка.

Силур:
Основен период на Каледонската орогенеза (образуване на планини). В резултат древна Европа и древна Северна Америка се сливат в единен континент.

Девон:
Създава се педосфера (съвкупност от почвите на Земята).

Карбон - Перм:
Древна Северна Америка и древна Азия образуват Лавразия. Лавразия се сблъсква с Гондвана и се образува древният суперконтинент Пангея, обкръжен от океана Панталаса.

Юра:
Разделяне на Пангея. Възникват Атлантическият океан, Тихоокеанските и Евразийските планини.

Терциер:
Главният период, през който се формират Тихоокеанските и Евразийските планини.

Кватернер:
През плейстоцена настъпват ледникови периоди. Основните сили, оформящи земната повърхност, са рушителната и акумулативната дейност на ледниците.

Холоцен:
През този период човекът е главната сила, която оформя земната повърхност.

Дефиниране на понятия:

Първична атмосфера: първоначалната газова обвивка на Земята, възникнала през Архая от газовете (водород и хелий), освобождаващи се при втвърдяването на скалната маса.

Праокеан: през Архая възниква огромен воден басейн вследствие на охлаждането на първичната атмосфера. От богатата на водни пари атмосфера падат обилни валежи и пълнят с вода океанския басейн.

Праконтинент: голяма единна суша, възникнала през Пермския период. Континентът носи името Пангея и е заобиколен от единния океан Панталаса.

Континент: единна земна суша с огромна площ, заобиколена от океани и морета, която притежава ядро от праконтинента (платформа).

Океански басейн: океанска земна кора със стабилна структура, която се намира под водата. Огромният водосборен басейн е възникнал от тектонски движения. Базалтовите скали, които изграждат океанската земна кора и са разположени най-близо до срединнокеанския хребет, са най-млади.

Дикторски текст

Възрастта на Земята се оценява на 4,6 млрд. години – горе-долу по това време е възникнала нейната твърда кора. Магмените потоци от мантията разделят земната кора и създават условия за движение на континенталните плочи. С течение на времето разположението и очертанията на движещите се с континенталните плочи континенти се променят.

Ерите от историята на Земята се обозначават с имена, подобни на онези от историята на човечеството. За да се прави разлика с историческите епохи, когато говорим за историята на Земята, се употребяват понятията Архай, Протерозой, Палеозой, Мезозой и Неозой. Всяка ера се разделя на периоди, а периодите - на епохи.

Границите на отделните ери са отбелязани със значителни геологически, респективно палеонтоложки събития. Краят на Протерозоя например се дефинира с разпадането на Пангея и масовото измиране на пермските видове.

Към края на Мезозоя измират 75% от тогавашните видове, сред тях са и динозаврите.

През някои ери се извършва значително планинообразуване и масово се появяват нови животински видове. През Протерозоя например възникват Каледонските планински вериги и Херцинските планини. Доминиращи са черупчестите и членестоногите.

Мезозоят е ерата на динозаврите. Тогава започва образуването на Тихоокеанския огнен пръстен и на Евразийската планинска верига, което приключва едва през първата трета на Неозоя. Разпространяват се млекопитаещите. През първата четвърт на Неозоя настъпват ледникови периоди, след което растенията и животните постепенно приемат днешния си вид.

Свързани ресурси

Планетите и техните размери

Около Слънцето обикалят вътрешни, подобни на Земята планети и...

Слънчева система, oрбити на планетите

Около Слънцето обикалят 8 планети, които описват строго определени...

Фази на Луната

Фазите на Луната са непрекъснатите промени във външния ѝ вид....

Геотермална енергия

Геотермалната енергия е екологично чиста, ефикасна и надеждна....

И все пак се върти II.

Урокът представя движението на Земята около Слънцето.

Държавите в Северна, Централна и Южна Америка

Упражнения с три нива на трудност за запомняне на географското...

Мисия "Нови хоризонти"

"Нови хоризонти" е космическа сонда, изстреляна през 2006 г.,...

Образуването на Земята и Луната

Анимацията представя процеса на образуване на Земята и Луната.

Added to your cart.