Понятия на физическата геогпрафия

Понятия на физическата геогпрафия

Анимацията ни запознава с формите на повърхнината, надземните води и свързаните с тях знаци.

География и икономика

Ключови думи

физическата география, концепции, Характеристика на релефни, повърхностните води, релеф, плато, низина, Алфьолд, планини със средна височина, високи планини, река, още вода, океан, море, езеро, топографски символи, хидрографски символа, кота, повърхностни води, хидрография, топографска представителство, природа, география

Свързани ресурси

Сцени

Форми на повърхнината 1

 • хълмове - Неравномерна повърхност, по-ниска от планина, разположена на 200-500 м надморска височина.
 • низина - Равнина, разположена под морското равнище или много близо до него.
 • равнина - Равнина, разположена на 0-200 хм надморска височина, много близо до морското равнище.
 • плато - Равнина, разположена на над 200 м или повече надморска височина, с равна повърхност.
 • високи планини - Издигната на 1500 м надморско равнище земна форма.
 • средновисоки планини - Земна форма с височина 500-1500 м.

Форми на повърхнината 2

 • атол - Остров от коралови образувания.
 • остров - Суша, заобиколена от вода.
 • полуостров - Част от суша, вдадена в море, река или езеро, заобиколена от три страни от вода.
 • склон - Полегата форма, разположена между върха и подножието.
 • хълм - Естествено издигната земна форма със склонове, не по-висока от 500 м.
 • връх на хълм - Най-високата част на хълма.
 • пещера - Продълговата подземна кухина, дълга поне 2 м.
 • басейн - Голяма земна вдлъбнатина в планината, затворена от всички страни.
 • подножие - Най-ниската част на планината.
 • планински склон - Полегата повърхнина, разположена между билото и подножието.
 • долина - Продълговата вдлъбнатина, ограничена със склонове.
 • било - Линия, която свързва най-високите точки в планината.
 • планински проход - Най-ниската част на билото, подходяща за транспорт, откъдето минава път.
 • планински връх - Най-високата част на планината, по-обширна от върха.
 • активен вулкан - Мястото, където магмата избива на повърхността.
 • планина - Оградено от склонове, естествено възвишение, чиято надморска височина е повече от 500 м.
 • връх

Води 1

 • океан - Солено езеро, разположено върху тектоничните плочи на океана, с голям самостоятелен басейн и система от течения, което разделя континентите.
 • залив - Част от океан, море или езеро, която се вклинява в сушата.
 • море - Солена стояща вода, по-малка от океана, свързана с някой от океаните. Острови, полуострови и проливи я делят от океана.
 • канал - Изкуствена течаща вода, предназначена за пренасяне на вода или воден транспорт.
 • река - Най-дългата или най-пълноводната река от водосборния басейн.
 • водосборен басейн - Област, отграничена с вододели, в която всички реки се вливат в една река.
 • река - Естествена течаща вода в стръмно русло.
 • вододелна линия - Линия, която разделя два водосборни басейна и свързва най-високите точки на повърхнината.
 • приток - Река, която се влива в по-голяма река (не в морето).
 • езеро - Стояща вода, която изпълва вдлъбнатина в сушата; заобиколена е от всички страни със суша и няма връзка с море или океан.

Води 2

 • водопад - Падане на течаща вода, поради образуване на стъпаловидна повърхнина. Руслото се състои от различни по твърдост скали, по-меките от които се свличат по-бързо от водата.
 • ледник - Ледена маса, която се спуска бавно надолу и изпълва долините на високите планини.
 • язовирна стена - Изкуствено образувание, построено напречно на посоката на течение на реката, което затваря долината, за да спре или събере водата.
 • блато - Фаза от умирането на езерото, когато растителността заеме по-голяма част от повърхността на водата.
 • естуар - Фуниеобразно устие на реките, които се вливат в моретата или океаните. Тук движението на морето (прилив - отлив) е по-силно от наносната дейност на реката, ето защо наносите се размиват.
 • пристанище - Част от речен или морски бряг, подходяща за акостиране на кораби.
 • канал - Изкуствена течаща вода, предназначена за пренасяне на вода или воден транспорт.
 • устие - Мястото, където реката се влива в друга река, езеро, море или океан.
 • делта - Устие на реки, които се вливат в затворено море. Тук движението на морето (прилив - отлив) е по-слабо от наносната дейност на реката, ето защо наносите се натрупват и реката се разделя на ръкави.
 • риф - Издатина в течаща или стояща вода, близо до водното огледало или малко над него. Затруднява корабоплаването.
 • пролив - Преминаване на реката през проход със стръмни склонове, тясна и дълбока долина, която свързва две води.

Анимация

 • хълмове - Неравномерна повърхност, по-ниска от планина, разположена на 200-500 м надморска височина.
 • низина - Равнина, разположена под морското равнище или много близо до него.
 • равнина - Равнина, разположена на 0-200 хм надморска височина, много близо до морското равнище.
 • плато - Равнина, разположена на над 200 м или повече надморска височина, с равна повърхност.
 • високи планини - Издигната на 1500 м надморско равнище земна форма.
 • средновисоки планини - Земна форма с височина 500-1500 м.
 • океан - Солено езеро, разположено върху тектоничните плочи на океана, с голям самостоятелен басейн и система от течения, което разделя континентите.
 • море - Солена стояща вода, по-малка от океана, свързана с някой от океаните. Острови, полуострови и проливи я делят от океана.
 • река - Естествена течаща вода в стръмно русло.
 • езеро - Стояща вода, която изпълва вдлъбнатина в сушата; заобиколена е от всички страни със суша и няма връзка с море или океан.
 • водопад - Падане на течаща вода, поради образуване на стъпаловидна повърхнина. Руслото се състои от различни по твърдост скали, по-меките от които се свличат по-бързо от водата.
 • язовирна стена - Изкуствено образувание, построено напречно на посоката на течение на реката, което затваря долината, за да спре или събере водата.
 • пристанище - Част от речен или морски бряг, подходяща за акостиране на кораби.
 • канал - Изкуствена течаща вода, предназначена за пренасяне на вода или воден транспорт.
 • устие - Мястото, където реката се влива в друга река, езеро, море или океан.
 • риф - Издатина в течаща или стояща вода, близо до водното огледало или малко над него. Затруднява корабоплаването.
 • пролив - Преминаване на реката през проход със стръмни склонове, тясна и дълбока долина, която свързва две води.
 • средновисоки планини - Издигната на 500-1500 м надморско равнище земна форма.
 • високи планини - Издигната на 1500 м надморско равнище земна форма.
 • река - Течаща вода, която се спуска по наклонено русло.
 • езеро - Стояща вода, която изпълва вдлъбнатина в сушата; заобиколена е от всички страни със суша и няма връзка с море или океан.
 • равнина - Равнина, разположена на 0-200 хм надморска височина, много близо до морското равнище.
 • море - Солена стояща вода, по-малка от океана, свързана с някой от океаните. Острови, полуострови и проливи я делят от океана.
 • океан - Солено езеро, разположено върху тектоничните плочи на океана, с голям самостоятелен басейн и система от течения, което разделя континентите.
 • хълмове - Неравномерна повърхност, по-ниска от планина, разположена на 200-500 м надморска височина.

Дикторски текст

Познаването на понятията и знаците на физическата география са важни при топографската ориентация. Различните форми на повърхнината могат да се групират и по височина. Височината се измерва спрямо морското равнище, това е надморската височина. В замисимост от надморската височина различаваме равнини, хълмове и планини.

Видовете равнини, хълмове и планини са много разнообразни, както се вижда и в анимацията.

При повърхностните води различаваме стоящи и течащи води. Стоящи води са езерата, моретата и океаните. Течащи води са потоците и реките.

Повърхностните води създават различни форми на повърхнина: напр. устия, проливи, рифове и водопади. Изкуствени образувания са язовирите, пристанищата и каналите.

Изображението на повърхнината се прави с цел по-добра ориентация. Затова се изобразяват различните височини. В научните и училищните атласи, стенните карти, хидрографските карти най-илюстративно е използването на цветовете.

Цветът на водите е син, на равнините - зелен, на хълмовете е светлокафяв, а на планините е кафяв. При кафявия цвят по-тъмните нюанси бележат по-голяма височина, а при синьото и зеленото по-тъмният цвят бележи по-голяма дълбочина.

Раличните топографски и хидрографски форми се означават и с различни знаци за означаване на земните форми и на водната повърхност.

Свързани ресурси

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от...

Географска координатна система

По две координати от градусната мрежа може да се определи географското положение на всяка...

Карст (базово ниво)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Вулканизъм

Вулканизмът е процес, свързан с изливането и втвърдяването на магмата по земната повърхност.

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Разлом (базово ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Карст (средно напреднали)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Разлом (средно ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Морета и заливи

Анимацията представя най-важните морета и заливи.

Географски открития (ХV – ХVII век)

Легендарните географски открития от началото на Новото време преначертали географските...

Езерата - произход и развитие

Езерата се образуват във вдлъбнатините на земната повърхност под въздействието на...

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Relief map of China

An introduction to the relief and hydrography of China.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight...

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Added to your cart.