Парников ефект

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

География и икономика

Ключови думи

парников ефект, глобално затопляне, изменението на климата, опустиняването, увеличаване на морското равнище, абсорбцията на топлина, размисъл, входящ радиационен, излъчваната радиация, атмосферните газове, оранжерия, въглероден двуокис, метан, азот-оксид, водна пара, селското стопанство, промишленост, транспорт, човешката дейност, атмосфера, въздух, Земя, морско равнище, Слънце, облак, селище, отпадъци, ледник, общество, природа, география

Свързани ресурси

Сцени

Парник

 • постъпваща радиация - Късовълнова радиация (слънчеви лъчи).
 • излъчена радиация - Дълговълнова радиация (топлинно излъчване).
 • парник

По-голямата част от късовълновата слънчева радиация преминава безпрепятствено през атмосферата, поглъща се от повърхността и я затопля. Затоплената повърхност излъчва дълговълнова топлинна радиация, която се поглъща от атмосферата. Така значителна част от излъчената радиация се задържа в атмосферата - не от въздуха, а от водните изпарения и парниковите газове. Парниковият ефект се дължи на способността на атмосферата да задържа топлина.

Името на парниковия ефект идва от парниците, използвани в земеделието, където се случва подобен процес. В тези парници стъклените или пластмасови покрития задържат топлината.

Ако нямаше естествен парников ефект, средната температура на Земята би била с 35оС по-ниска от сегашната. Планетата би била покрита с лед, и средната температура би била -20оС. С увеличаването на количеството на парниковите газове в атмосферата, се увеличава средната температура на Земята.

По-голямата част от газовете, които причиняват парниковия ефект, се срещат в атмосферата: водна пара, въглероден диоксид, метан и азотни оксиди. През последните 100 години се появиха такива газове или се увеличи относителната им част, които не се срещат в природата в естествени условия. Те засилват парниковия ефект и в атмосферата се отделя все повече топлина.

В резултат на климатичните промени и глобалното затопляне полярният лед и глетчерите започват да се топят, а това води до покачване на морското равнище и застрашава крайморските градове. Увеличава се броят на бурите и ураганите, времето става все по-непредсказуемо, земята се превръща в пустиня, горските пожари са все по-чести и много животински видове са застрашени.

Със затоплянето на Земята, намаляват районите на вечна замръзналост и в атмосферата се отделя метан. Метанът е газ с голям парников ефект, т.е. ефективно задържа топлината. Метанът във вечно замръзналите райони се е складирал по време на последния ледников период. Освобождаващият се газ понякога предизвиква голямо налягане и взривява като кратер почвата над себе си. Метан се освобождава не само на сушата, а и в полярните морета. С попадането на метан в атмосфретата глобалното затопляне вероятно ще бъде ускорено.

Определения на термините:

Постъпваща радиация: Електромагнитната слънчева радиация, достигаща земната повърхност. Тя се превръща в топлинна енергия на повърхността и допринася зазатоплянето на почвата и въздуха (непряко).

Отражение: Електромагнитната слънчева радиация се отразява в междупланетното пространство от частици, съдържащи се в атмосферата, които са по-големи от дължината на вълната на радиацията. Тези частици могат да бъдат водни пари, лед или замърсявания.

Поглъщане на топлина: Малка част от постъпващата слънчева радиация се поглъща от елементите на атмосферата, и причинява леко затопляне. Озонът поглъща ултравиолетовата радиация, докато водните пари и въглеродният диоксид поглъщат инфрачервената радиация.

Излъчена радиация: Повърхността на земята, затоплена от постъпващата радиация пренася топлина във въздуха чрез дълговълнова топлина радиация.

Парникови газове: Газове, които имат важно значение за парниковия ефект: въглероден диоксид, метан, азотни оксиди, фреони и озона в тропосферата.

Атмосфера

 • постъпваща радиация - Късовълнова радиация (слънчеви лъчи).
 • излъчена радиация - Дълговълнова радиация (топлинно излъчване).
 • атмосфера
 • газове с парников ефект - Състоят се от водна пара, въглероден диоксид, метан, озон и азотни оксиди.
 • Слънце
 • Земя

Естествен парников ефект

 • постъпваща радиация - Късовълнова радиация (слънчеви лъчи).
 • излъчена радиация - Дълговълнова радиация (топлинно излъчване).
 • горски пожар - Свързан е с отделяне на въглероден диоксид.
 • газове с парников ефект - Състоят се от водна пара, въглероден диоксид, метан, озон и азотни оксиди.
 • поглъщане на топлина
 • блата, тресавища - Отделяне на метан, азотни оксиди.

Увеличаване на парниковия ефект

 • постъпваща радиация - Късовълнова радиация (слънчеви лъчи).
 • излъчена радиация - Дълговълнова радиация (топлинно излъчване).
 • газове с парников ефект - Състоят се от водна пара, въглероден диоксид, метан, озон и азотни оксиди.
 • поглъщане на топлина
 • животновъдство - Отделяне на метан.
 • населени места - Въглероден диоксид, азотни оксиди, фреони.
 • промишлено производство - Въглероден диоксид, фреони.
 • изгаряне на растителност - Отделяне на въглероден диоксид.
 • интензивно земеделие - Метан, азотни оксиди.
 • събиране и преработка на отпадъци - Свързан е с отделяне на въглероден диоксид и метан.
 • транспорт - Азотни оксиди, въглероден диоксид.
 • производство на енергия - Свързан е с отделяне на въглероден диоксид и метан.

Размразяване на ледената покривка

 • метан-хидрат - Натрупва се в ледените лещи под повърхността.
 • пермафрост (вечна замръзналост) - Почва, която е замръзнала поне две години. В северното полукълбо заема една четвърт от сушата.
 • напукана повърхност - Последици от глобалното затопляне.
 • освобождаване на метан

Анимация

 • постъпваща радиация - Късовълнова радиация (слънчеви лъчи).
 • излъчена радиация - Дълговълнова радиация (топлинно излъчване).
 • парник
 • постъпваща радиация - Късовълнова радиация (слънчеви лъчи).
 • излъчена радиация - Дълговълнова радиация (топлинно излъчване).
 • атмосфера
 • газове с парников ефект - Състоят се от водна пара, въглероден диоксид, метан, озон и азотни оксиди.
 • Слънце
 • Земя
 • постъпваща радиация - Късовълнова радиация (слънчеви лъчи).
 • излъчена радиация - Дълговълнова радиация (топлинно излъчване).
 • горски пожар - Свързан е с отделяне на въглероден диоксид.
 • газове с парников ефект - Състоят се от водна пара, въглероден диоксид, метан, озон и азотни оксиди.
 • поглъщане на топлина
 • блата, тресавища - Отделяне на метан, азотни оксиди.
 • постъпваща радиация - Късовълнова радиация (слънчеви лъчи).
 • излъчена радиация - Дълговълнова радиация (топлинно излъчване).
 • газове с парников ефект - Състоят се от водна пара, въглероден диоксид, метан, озон и азотни оксиди.
 • поглъщане на топлина
 • животновъдство - Отделяне на метан.
 • населени места - Въглероден диоксид, азотни оксиди, фреони.
 • промишлено производство - Въглероден диоксид, фреони.
 • изгаряне на растителност - Отделяне на въглероден диоксид.
 • интензивно земеделие - Метан, азотни оксиди.
 • събиране и преработка на отпадъци - Свързан е с отделяне на въглероден диоксид и метан.
 • транспорт - Азотни оксиди, въглероден диоксид.
 • производство на енергия - Свързан е с отделяне на въглероден диоксид и метан.

Дикторски текст

До Земята достига късовълнова, високоенергийна радиация от Слънцето. Малка част от тази електромагнитна радиация се отразява обратно в космоса, а по-голямата част преминава през атмосферата и достига земната повърхност.

При достигането на земната повърхност, част от слънчевата светлина се отразява, а останалата се поглъща от повърхността. Така Земята се затопля и отделя топлина обратно в атмосферата. Тази нискоенергийна топлинна радиация се състои от лъчи с голяма дължина на вълната, и затопля въздуха. Парниковите газове задържат топлината, отделена от земната повърхност, така че слънчевата светлина първо се поглъща, а после се излъчва обратно.

Този процес е подобен на процесите, които се случват в парниците, където стъклените повърхности имат функцията на парниковите газове. Слънчевата светлина преминава през стъклото, поглъща се от земята и се връща обратно под формата на топлина. Тази топлина се задържа в парника, което причинява значително повишаване на температурата. Ако на Земята нямаше естествен парников ефект, средната температура щеше да бъде с 35оС по-ниска от сегашната.

Повечето от газовете, причиняващи парников ефект, като водните пари, въглеродния диоксид, метана и азотния оксид, се намират естествено в атмосферата. През последните 100 години, обаче, тяхното процентно съдържание се увеличава. В атмосферата се появяват и газове, чието наличие в атмосферата не е естествено- Всичко това усилва парниковия ефект, което причинява задържане на повече топлина от атмосферата.

При горенето на нефт, газ и въглища се произвежда голямо количество въглероден диоксид. Електроцентралите, промишлеността и транспорта допринасят за образуването на въглероден диоксид. Обезлесяването също е важен фактор за повишаване на концентрацията му, защото растенията поглъщат въглеродния диоксид.

Газовете, които не са естествени, се произвеждат основно при промишлени процеси, под формата на разтворители, обезмаслители, пенообразуващи вещества. Метан се образува при гнилостните процеси, които протичат при селскостопанските дейности като отглеждането на ориз и животновъдството. Сметищата и отпадните води също имат роля при образуването на метан. Азотен оксид се образува при разграждането на азотсъдържащи вещества, като торовете.

Някои учени оспорват идеята, че настоящите климатични промени и глобалното затопляна са тясно свързани със значителното повишаване на концентрацията на парникови газове. Според тях това е естествен процес.

В резултат на климатичните промени и глобалното затопляне полярните ледове са започнали да се топят, което причинява повишаване на морското равнище. Това представлява заплаха за много крайбрежни градове. Броят на бурите и ураганите се увеличава, времето става непредсказуемо, все повече територии се превръщат в пустини, горските пожари зачестяват и много животински видове са застрашени.

Свързани ресурси

Ледник

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and...

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба прониква в морското дъно и...

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

Циклони и антициклони в умерените ширини

Циклоните са големи атмосферни вихри с обхват от няколко хиляди километра, в които се...

Пасивна къща

В пасивната къща може да се постигне комфортна вътрешна температура, без да се използват...

Горещи точки

В горещите точки магмата често изригва на земната повърхност и предизвиква вулканична...

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Фотосинтеза (базово ниво)

Растенията могат да превръщат неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в...

Айсберг

Айсбергът е леден блок от чиста вода, който плува в океана.

Обезлесяване

Обезлесяването има вреден ефект върху околната среда.

Пътят на Слънцето над известните географски ширини на Земята

Видимият път на Слънцето е следствие от въртенето на Земята около оста й.

Вулканизъм

Вулканизмът е процес, свързан с изливането и втвърдяването на магмата по земната повърхност.

Топъл и студен фронт

Студени и топли фронтове се оформят там, където се срещат топли и студени въздушни маси.

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Къща без емисии на въглероден диоксид

Проектирането и строителството на съвременните сгради играят важна роля при опазването на...

Структура на Земята (средно ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Смяна на сезоните (средно ниво)

Поради наклона на земната ос слънчевите лъчи падат под различен ъгъл през годината.

Пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречистените отпадъчни води може да се използват отново в селското стопанство и в...

Образуване на стратовулканите

Стратовулканът е слоест вулкан, съставен от пластове втвърдена лава и вулканична пепел.

Екологично чисти автомобили

Когато при задвижването на автомобила се съчетаят стандартен двигател с вътрешно горене и...

Замърсяване на почвата

В анимацията са показани основните източници на замърсяване на почвата.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Tropical cyclones

Cyclones are large air masses with winds spiralling inwards around a low-pressure centre,...

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Озон (O₃)

Алотропна форма на кислорода, състояща се от 3 кислородни атома

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Added to your cart.