Обезлесяване

Обезлесяване

Обезлесяването има вреден ефект върху околната среда.

География и икономика

Ключови думи

обезлесяването, тропическа гора, човешката дейност, замърсяването на околната среда, изгаряне, ерозия, изменението на климата, глобално затопляне, екологични щети, екологични проблеми, опазване на околната среда, промишленост, селското стопанство, животновъдството, биоразнообразието, замърсяване, Амазонка, Африка, Индонезия, Земя, Earth глобус, околна среда, палмово масло, кафе, какаови зърна, тропици, измиране, изчезнал, общество, човешката география, география, биология

Свързани ресурси

Въпроси

 • С колко градуса ще бъде по-ниска средната температура на Земята, ако няма парников ефект?
 • Вярно ли е, че в рлезултат на парниковия ефект средната температура на Земята се увеличава?
 • Вярно ли е, че кислородът е газ, който предизвиква парников ефект?
 • Какво се създава в хода на фотосинтезата?
 • Какво НЕ е нужно за фотосинтезата?
 • Кой от следните газове НЕ предизвиква парников ефект?
 • Какво представлява евапотранспирацията?
 • Какво представлява ерозията на почвата?
 • Вярно ли е, че с унищожаването на горите се покачва равнището на грундовите води?
 • Вярно ли е, че с унищожаването на горите намалява концентрацията на сол по повърхността на почвата?
 • Вярно ли е твърдението, че с унищожаването на горите се променя честотата на валежите?
 • Как се променят валежите при обезлесяване?
 • Вярно ли е, че обезлесяването допринася за обогатяването на почвата с хранителни вещества?
 • Как обезлесяването влияе на климата на Земята?
 • Кои животински видове са застрашени от изчезване поради унищожаването на горите?
 • Каква е връзката между хамбургера и обезлесяването?
 • В какво НЕ се съдържа маслото от маслената палма, засадена на мястото на унищожените гори?
 • Колко голяма част от дъждовните гори е била унищожена през последните две и половина десетилетия?
 • За какво се изпозват дървата от изсечените гори?
 • За какво НЕ се използва територията на унищожените гори?

Сцени

Обезлесяване

 • 0 години
 • 5 години
 • 10 години
 • 15 години
 • 20 години
 • Дъждовни гори
 • изгаряне
 • култивиране
 • унищожени гори
 • неплодородна почва

Обезлесяването съществува на Земята от появата на човешката цивилизация. По онова време близо половината от сушата е била покрита с гори. До първата половина на ХХ век жертва на обезлесяването са предимно горините в умерения пояс на Европа, Азия и Северна Америка. Оттогава насам значително се е увеличило обезлесяването на дъждовните гори. Горите се унищожават с машини или с пожари. Тези обезлесени територии се обработват, което обаче не е трайно: след няколко години земята става негодна и тогава се унищожават нови участъци гора.

Цел на обезлесяването

 • Районът на Амазонка
 • дърводобив
 • пасища
 • растениевъдство
 • горски пожари, строеж на пътища, урбанизация
 • 5%
 • 30%
 • 60%

За обезлесяването има ред причини: дървеният материал се използва в няколко промишлени отрасъла, например мебелната и хартиената промишленост. Още по-значителни размери взема пасищата за животни, които се отглеждат за месната и млечната промишленост, както и отглеждането на различни видове растения, напр. кафе, какао и маслена палма. Маслената палма е суровина за биодизел и е основна съставка на много козметични продукти. Присъства в голяма част от преработените хранителни продукти, например в маргарина, бисквитите и шоколада.

Последици от обезлесяването

 • дъждовни гори
 • унищожени гори
 • интензивна фотосинтеза
 • намалена фотосинтеза
 • регулиране на климата
 • затопляне
 • постоянни валежи
 • суша
 • подходяща почва
 • ерозия на почвата
 • биологично разнообразие
 • изчезване на видовете

Горите са важни, както от регионална, така и от глобална гледна точка: те играят значителна роля в запазването на биоразнообразието, променят климата и предпазват почвата от ерозия.

Фотосинтеза, парников ефект

При фотосинтезата горите използват въглероден диоксид и произвеждат кислород, осигурявайки по този начин подходящ състав на атмосферата. Поглъщайки въглеродния диоксид те променят степента на парниковия ефект, а по този начин и глобалния климат. С унищожаването на горите количеството на въглеродния диоксид в атмосферата се увеличава, засилва се парниковият ефект, климатът на Земята се затопля.

Изпаряване

Обезлесяването променя валежите в съответната област. Голяма част от валежите се дължат на абсорбираната и след това изпарена от дърветата вода. Обезлесяването води до инфилтрация на водата в почвата за сметка на изпаряването. Ето защо, когато се унищожи една гора, в атмосферата попада по-малко пара и валежите значително намаляват. Климатът на района става много по-сух.

Почва

Под въздействие на непрекъснатия кръговрат на водата под формата на валежи и изпарения, във влажните дъждовните гори равнището на грундовите води е почти постоянно. След обезлесяване, тъй като дърветата не могат да поемат валежите, расте инфилтрацията и се вдига равнището на грундовите води. Вследствие на изпаряването на грундовите води близо до повърхността на почвата расте солната концентрация, в резултат на което се унищожава растителността. Последствието е унищожаване на почвата. На мястото на някогашните гори остават територии, в които не могат да живеят растения и животни.

Фауна и флора

Във влажните гори биоразнообразието е изключително богато. Като резултат от обезлесяването много от видовете са изправени пред изчезване, днес орангутаните са загубили 90% ог жизненото си пространство.

Обезлесяване на планетата

От 1990-те години горите са намалели с 3%, т.е. със 130 милиона хектара - площ, голяма колкото цялата територия на Южноафриканската република. Най-застрашените територии са районът на Амазонка и дъждовните гори на Индонезия и Африка.

Анимация

 • 0 години
 • 5 години
 • 10 години
 • 15 години
 • 20 години
 • Дъждовни гори
 • изгаряне
 • култивиране
 • унищожени гори
 • неплодородна почва
 • Районът на Амазонка
 • дърводобив
 • пасища
 • растениевъдство
 • горски пожари, строеж на пътища, урбанизация
 • 5%
 • 30%
 • 60%
 • дъждовни гори
 • унищожени гори
 • интензивна фотосинтеза
 • намалена фотосинтеза
 • регулиране на климата
 • затопляне
 • постоянни валежи
 • суша
 • подходяща почва
 • ерозия на почвата
 • биологично разнообразие
 • изчезване на видовете
 • CO₂ - Въглроден диоксид. Неорганична молекула, от която растенията образуват органична молекула - захар. Растенията са автотрофни организми, те са в състояние да произведат органична маса от неорганичната материя. Хетеротрофните организми (животни, гъби) не са способни на това.
 • O₂ - При фотосинтезата се произвежда допълнителен продукт. Хетеротрофните организми имат нужда от кислород, който се произвежда в хода на фотосинтезата.
 • светлина - Частиците й са фотони. С енергията на фотоните растението произвежда органична захар от неорганичния въглероден диоксид.
 • C₆H₁₂O₆ - Гроздова захар (глюкоза). Растенията я произвеждат от въглероден диоксид, използвайки енергията на светлината.
 • H₂O - Водата попада в растението от почвата. При фотосинтезата се разпада на кислород, протони (H⁺) и електрони (e⁻).
 • газове с парников ефект - Състоят се от водна пара, въглероден диоксид, метан и озон.
 • постъпваща радиация - Лъчение с къси вълни (слънчева радиация).
 • излъчена радиация - Лъчение с дълги вълни (топлинна радиация)
 • отражение - Излъчената топлина се отразява от атмосферните газове към земята, така топлината попада в капана на атмосферата.
 • валежи - Значителна част от валежите се дължи на всмуканата от дърветата вода, която след това се изпарява. Обелесяването в голяма степен увеличава инфилтрирането на водата в почвата за сметка на изпаряването. Затова, когато гората бъде унищожена, характера на съответната територия коренно се променя и от влажна се превръща в суха област.
 • евапотранспирация - Количеството вода, което се отделя под формата на пара от растенията и почвата.
 • равнище на грунтовите води - Равнището на грундовите води е почти постоянно в дъждовните гори. След обезлесяване дърветата не могат да задържат валежите и водата се инфилтрира в почвата, което води до покачване на равнището на грундовите води.
 • соленост - Вследствие на обезлесяването равнището на грундовите води се покачва. Поради изпарение на грундовата вода се увеличава концентрацията на сол близо до повърхността на почвата.
 • просмукване в почвата - Дърветата поемат една част от валежите. Когато ги унищожат, валежите попиват направо в почвата.
 • ерозия - На мястото на унищожената гора се увеличава концентрацията на сол, растенията загиват и започва ерозия на почвата.
 • изпарение
 • голямо биоразнообразие - Например птиците носорози, орангутан, суматрански тигър.
 • изчезнали видове

Дикторски текст

Обезлесяването съществува на Земята от появата на човешката цивилизация. По онова време близо половината от сушата е била покрита с гори. До първата половина на ХХ век жертва на обезлесяването са предимно горините в умерения пояс на Европа, Азия и Северна Америка. Оттогава насам значително се е увеличило обезлесяването на дъждовните гори. Горите се унищожават с машини или с пожари. Тези обезлесени територии се обработват, което обаче не е трайно: след няколко години земята става негодна и тогава се унищожават нови участъци гора.

За обезлесяването има ред причини: дървеният материал се използва в няколко промишлени отрасъла, например мебелната и хартиената промишленост. Още по-значителни размери взема пасищата за животни, които се отглеждат за месната и млечната промишленост, както и отглеждането на различни видове растения, напр. кафе, какао и маслена палма. Маслената палма е суровина за биодизел и е основна съставка на много козметични продукти. Присъства в голяма част от преработените хранителни продукти, например в маргарина, бисквитите и шоколада.

Горите са важни, както от регионална, така и от глобална гледна точка: те играят значителна роля в запазването на биоразнообразието, променят климата и предпазват почвата от ерозия.

Фотосинтеза, парников ефект

При фотосинтезата горите използват въглероден диоксид и произвеждат кислород, осигурявайки по този начин подходящ състав на атмосферата. Поглъщайки въглеродния диоксид те променят степента на парниковия ефект, а по този начин и глобалния климат. С унищожаването на горите количеството на въглеродния диоксид в атмосферата се увеличава, засилва се парниковият ефект, климатът на Земята се затопля.

Изпаряване

Обезлесяването променя валежите в съответната област. Голяма част от валежите се дължат на абсорбираната и след това изпарена от дърветата вода. Обезлесяването води до инфилтрация на водата в почвата за сметка на изпаряването. Ето защо, когато се унищожи една гора, в атмосферата попада по-малко пара и валежите значително намаляват. Климатът на района става много по-сух.

Почва

Под въздействие на непрекъснатия кръговрат на водата под формата на валежи и изпарения, във влажните дъждовните гори равнището на грундовите води е почти постоянно. След обезлесяване, тъй като дърветата не могат да поемат валежите, расте инфилтрацията и се вдига равнището на грундовите води. Вследствие на изпаряването на грундовите води близо до повърхността на почвата расте солната концентрация, в резултат на което се унищожава растителността. Последствието е унищожаване на почвата. На мястото на някогашните гори остават територии, в които не могат да живеят растения и животни.

Фауна и флора

Във влажните гори биоразнообразието е изключително богато. Като резултат от обезлесяването много от видовете са изправени пред изчезване, днес орангутаните са загубили 90% ог жизненото си пространство.

От 1990-те години горите са намалели с 3%, т.е. със 130 милиона хектара - площ, голяма колкото цялата територия на Южноафриканската република. Най-застрашените територии са районът на Амазонка и дъждовните гори на Индонезия и Африка.

Свързани ресурси

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Eтажи в горите

Етажите в различните гори може да имат значителни отлики.

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Бял бор

Едно от най-често срещаните дървета от семейство борови, с естествено разпространение в...

Гигантска секвоя

Гигантските секвои са живите организми с най-голяма маса на Земята.

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните...

Типове почви (почвени профили)

Анимацията показва структурата на зоналните, каменистите и влажните типове почви.

Dodo

The dodo is an extinct species of birds that used to be native to the island of...

Papermaking

Paper was invented more than two thousand years ago.

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and...

Added to your cart.