Митоза

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на две, като броят на хромозомите не се променя.

Биология и здравно образование

Ключови думи

митоза, клетъчното делене, division of the nucleus, хромозом, хроматин, диплоидна клетка, диплоиден, интерфазата, клетките на тялото, хроматиди, центромера, ДНК, цитология, биология

Свързани ресурси

Сцени

Хромозоми

 • майчин хромозомен набор - Нашите телесни клетки са диплоидни. Те съдържат два хромозомни набора. Единият е унаследен от майката, а другият - от бащата. Нашите гамети (половите клетки) са хаплоидни. Те съдържат само по един хромозомен набор. Човешкият хромозомен набор съдържа 23 хромозоми. Телесните клетки съдържат 2 х 23 = 46 хромозоми, а човешките гамети съдържат 23 хромозоми.
 • бащин хромозомен набор - Нашите телесни клетки са диплоидни. Те съдържат два хромозомни набора. Единият е унаследен от майката, а другият - от бащата. Нашите гамети (половите клетки) са хаплоидни,. Те съдържат само по един хромозомен набор. Човешкият хромозомен набор съдържа 23 хромозоми. Телесните клетки съдържат 2 х 23 = 46 хромозоми, а човешките гамети съдържат 23 хромозоми.
 • центромер - С помощта на белтъци свързва двете сестрински хроматиди.
 • хроматиди - ДНК в двете хроматиди е идентична. По време на митозата те се разделят, като формират хромозоми от по една хроматида, които попадат в дъщерните клетки. Преди следващото клетъчно делене, ДНК се удвоява и хромозомите отново се състоят от по две хроматиди.
 • диплоидна клетка с по две хроматиди в хромозомите
 • две диплоидни клетки с по една хроматида в хромозомите
 • клетка с неудвоени хромозоми
 • удвояване на ДНК през интерфазата
 • клетка с удвоени хромозоми
 • митоза

Митоза

 • митоза
 • центрозома - Контролира движението на хромозомите по време на клетъчното делене. Състои се от два цилиндрични белтъчни комплекса от микротръбички (центриоли).
 • хроматин - Състои се от ДНК и белтъци. От него се формират хромозомите.
 • делително вретено - Състои се от микротръбички, които свързват центрозомата с центромерите на хромозомите.
 • диплоидна клетка с по две хроматиди в хромозомите
 • две диплоидни клетки с по една хроматида в хромозомите
 • клетка с неудвоени хромозоми
 • удвояване на ДНК през интерфазата
 • клетка с удвоени хромозоми

Анимация

 • майчин хромозомен набор - Нашите телесни клетки са диплоидни. Те съдържат два хромозомни набора. Единият е унаследен от майката, а другият - от бащата. Нашите гамети (половите клетки) са хаплоидни. Те съдържат само по един хромозомен набор. Човешкият хромозомен набор съдържа 23 хромозоми. Телесните клетки съдържат 2 х 23 = 46 хромозоми, а човешките гамети съдържат 23 хромозоми.
 • бащин хромозомен набор - Нашите телесни клетки са диплоидни. Те съдържат два хромозомни набора. Единият е унаследен от майката, а другият - от бащата. Нашите гамети (половите клетки) са хаплоидни,. Те съдържат само по един хромозомен набор. Човешкият хромозомен набор съдържа 23 хромозоми. Телесните клетки съдържат 2 х 23 = 46 хромозоми, а човешките гамети съдържат 23 хромозоми.
 • центромер - С помощта на белтъци свързва двете сестрински хроматиди.
 • хроматиди - ДНК в двете хроматиди е идентична. По време на митозата те се разделят, като формират хромозоми от по една хроматида, които попадат в дъщерните клетки. Преди следващото клетъчно делене, ДНК се удвоява и хромозомите отново се състоят от по две хроматиди.
 • диплоидна клетка с по две хроматиди в хромозомите
 • две диплоидни клетки с по една хроматида в хромозомите
 • клетка с неудвоени хромозоми
 • удвояване на ДНК през интерфазата
 • клетка с удвоени хромозоми
 • митоза
 • центрозома - Контролира движението на хромозомите по време на клетъчното делене. Състои се от два цилиндрични белтъчни комплекса от микротръбички (центриоли).
 • хроматин - Състои се от ДНК и белтъци. От него се формират хромозомите.
 • делително вретено - Състои се от микротръбички, които свързват центрозомата с центромерите на хромозомите.
 • диплоидна клетка с по две хроматиди в хромозомите
 • две диплоидни клетки с по една хроматида в хромозомите
 • клетка с неудвоени хромозоми
 • удвояване на ДНК през интерфазата
 • клетка с удвоени хромозоми

Дикторски текст

Клетките на тялото са диплоидни. Те съдържат две копия от всяка хромозома - една от майката и една от бащата. Тези хромозоми се състоят от по две хроматиди, защото тяхната ДНК се удвоява преди клетъчното делене. ДНК в двете хроматиди е идентична. Когато диплоидната клетка се дели чрез митоза, от нея се образуват дъщерни клетки, които също са диплоидни, но хромозомите им се състоят само от по една хроматида. ДНК се удвоява преди следващата митоза. Хромозомите в клетката след удвояването имат по две хроматиди и клетъчното делене започва отново. По време на този процес броят на хромозомите не намалява, за разлика от мейозата, при която от диплоидни клетки се формират хаплоидни гамети.

Митозата се състои от четири фази. Първата фаза е профазата: хромозомите се уплътняват от хроматина, който се състои от ДНК и белтъци. Центриолите са удвоени и се придвижват към противоположните полюси на клетката. Преди метафазата ядрената мембрана се разпада и се формира делителното вретено. През метафазата хромозомите се подреждат в екваториалната равнина на клетката. През анафазата хромозомите се разделят на хроматиди, като формират хромозоми, състоящи се от по една хроматида. Тези хромозоми се придвиждат към противоположните полюси на клетката. През телофазата клетката се разделя и ядрените мембрани се формират отново. Хромозомите губят компактността си. Така при митозата от една диплоидна клетка се образуват две диплоидни клетки.

Някои клетки в нашето тяло, като нервните клетки, не могат да се делят. Други могат да се делят много пъти през живота ни.

Клетъчният цикъл е прецизно регулиран процес. Нарушенията в регулацията му могат да доведат до неконтролирано клетъчно делене и образуване на тумори.

Свързани ресурси

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от диплоидни клетки чрез...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Организация на генетичния материал

В ядрата на еукариотните клетки, чийто размер е едва няколко микрона, може да се съдържа...

Ембрионално развитие

Тази анимация демонстрира развитието на човешкия зародиш и плод.

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере...

DNA

Carrier of genetic information in cells.

Added to your cart.