Метан (CH₄)

Метан (CH₄)

Първият член на хомоложния ред алкани с права верига.

Химия и опазване на околната среда

Ключови думи

метан, наситен въглеводороден, алкан, парафин, хомоложна серия, нефт, природен газ, гризу, Тетраедър, неполярен, термично разлагане, заместване, Органична химия, химия

Свързани ресурси

Сцени

Топково-пръчковиден модел

Метан (CH₄)

Данни

Молна маса: 16,043 g/mol

Температура на топене: –182,47°C

Температура на кипене: –161,45°C

Плътност: 0,0007 g/cm³

Относителна плътност към въздуха: 0,6

Топлина на изгаряне: 890,9 kJ/mol

Форма на молекулата: тетраедър

Ъгъл между връзките: 109,5°

Свойства

Метанът е безцветен газ без миризма, плътността му е по-ниска от въздуха, не се разтваря във вода, но добре се разтваря в органични разтворители. На въздуха гори, като се получават вода и въглероден диоксид.

Химичните връзки въглерод-водород са прости, неполярни коваленти и са много здрави. Като цяло молекулата е неполярна. Метанът е химически инертен.

Типични реакции за метана са взаимодействията му с халогенни елементи. При хлориране на метана се получават хлорометан, дихлорометан, трихлорометан (хлороформ) и тетрахлорометан. Хлорирането е типична заместителна реакция.

С въздуха метанът образува вривоопасни смеси. Именно такава смес е рудничния газ, който може да е причина за тежки нещастни случаи в каменовъглените мини. При температура около 500°C и при отсъствие на въздух метанът се разлага.

Разпространение и получаване

Метанът е широко разпространен в природата: високо е съдържанието му в природния газ, в блатния газ, в биогаза и в земния газ. Разтворен, той се съдържа и в нефта. Образува се в блатата при бактериално гниене на растителни материали в отсъствие на въздух.

Промишлено метан се получава от синтез газ (воден газ). Лабораторно се получава при взаимодействие на твърд алуминиев карбид с вода, като реакционната смес се загрява.

Приложение

Метанът е важна промишлена суровина. От него се получават много химични съединения, като халогенопроизводни на въглевоводороди, ацетилен, циановодород и много други.

Широка е употребата му като висококалорично и евтино гориво както в промишлеността, така и в бита.

Обемен модел

Метан (CH₄)

Данни

Молна маса: 16,043 g/mol

Температура на топене: –182,47°C

Температура на кипене: –161,45°C

Плътност: 0,0007 g/cm³

Относителна плътност към въздуха: 0,6

Топлина на изгаряне: 890,9 kJ/mol

Форма на молекулата: тетраедър

Ъгъл между връзките: 109,5°

Свойства

Метанът е безцветен газ без миризма, плътността му е по-ниска от въздуха, не се разтваря във вода, но добре се разтваря в органични разтворители. На въздуха гори, като се получават вода и въглероден диоксид.

Химичните връзки въглерод-водород са прости, неполярни коваленти и са много здрави. Като цяло молекулата е неполярна. Метанът е химически инертен.

Типични реакции за метана са взаимодействията му с халогенни елементи. При хлориране на метана се получават хлорометан, дихлорометан, трихлорометан (хлороформ) и тетрахлорометан. Хлорирането е типична заместителна реакция.

С въздуха метанът образува вривоопасни смеси. Именно такава смес е рудничния газ, който може да е причина за тежки нещастни случаи в каменовъглените мини. При температура около 500°C и при отсъствие на въздух метанът се разлага.

Разпространение и получаване

Метанът е широко разпространен в природата: високо е съдържанието му в природния газ, в блатния газ, в биогаза и в земния газ. Разтворен, той се съдържа и в нефта. Образува се в блатата при бактериално гниене на растителни материали в отсъствие на въздух.

Промишлено метан се получава от синтез газ (воден газ). Лабораторно се получава при взаимодействие на твърд алуминиев карбид с вода, като реакционната смес се загрява.

Приложение

Метанът е важна промишлена суровина. От него се получават много химични съединения, като халогенопроизводни на въглевоводороди, ацетилен, циановодород и много други.

Широка е употребата му като висококалорично и евтино гориво както в промишлеността, така и в бита.

Свързани ресурси

Бензен (C₆H₆)

Бензенът е най-простият ароматен въглеводород.

Алфа-D-Глюкоза (C₆H₁₂O₆)

Един от пространствените изомери на глюкозата.

Каталитичен крекинг

Нефтената индустрия е готова да задоволи нарастващите в световен...

Оцветяване на цветя

Наръскваме едно цвете с прозрачна течност и то се оцветява в...

Пентан (C₅H₁₂)

Петият член в хомоложния ред на алканите. Безцветна горима течност.

Метанол (метилов алкохол) (CH₃OH)

Най-простият наситен алкохол. Силно отровна течност.

Целулоза (C₆H₁₀O₅)n

Целулозата изгражда клетъчните стени и влакната на растенията.

Химици в Арктика

Намираме се в северните райони на Норвегия. Това място ще приюти...

Added to your cart.