Мембранен транспорт

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през клетъчната мембрана

Биология и здравно образование

Ключови думи

мембранен транспорт, транспорт, клетъчната мембрана, пасивен транспорт, активен транспорт, дифузия, канал протеин, превозвач молекула, symport, antiport, Uniport, градиент на концентрацията, ADP, ATP, цитология, биология

Свързани ресурси

Въпроси

 • Кое от твърденията за преносителя на натрий и глюкоза е вярно?
 • Кое от твърденията за натриево-калиевата помпа е вярно?
 • Какъв тип транспорт НЕ е показан в анимацията?
 • Кой вид транспорт е показан в анимацията?
 • Какъв тип преносител е показан в анимацията?
 • Какъв тип преносител НЕ е показан в анимацията?
 • Кое твърдение е вярно за тази транспортна система?
 • Кое твърдение е вярно за тази транспортна система?
 • Тази транспортна система осигурява:
 • Тази транспортна система осигурява:
 • Как се пренасят калиевите йони в тази транспортна система?
 • Тази транспортна система осигурява:
 • Абсорбцията на глюкоза:

Сцени

Пасивен транспорт

 • висока концентрация
 • ниска концентрация
 • клетъчна мембрана - Двойна липидна мембрана с неполярен централен слой, в който се разтварят неполярни вещества. Малките неполярни молекули (напр. O₂, CO₂, стероиди) дифундират през липидната мембрана. Малките полярни молекули (напр. H₂O) преминават през временните канали, които се отварят поради брауновото движение на липидните молекули в мембраната.

Активен транспорт

 • висока концентрация
 • ниска концентрация
 • АТФ
 • АДФ
 • фосфат
 • преносител (унипорт) - При унипорта се пренасят само един тип молекули. Активният транспорт се извършва в посока от по-ниска към по-висока концентрация, което изисква енергия, набавяна от АТФ.

Анимация

 • висока концентрация
 • ниска концентрация
 • клетъчна мембрана - Двойна липидна мембрана с неполярен централен слой, в който се разтварят неполярни вещества. Малките неполярни молекули (напр. O₂, CO₂, стероиди) дифундират през липидната мембрана. Малките полярни молекули (напр. H₂O) преминават през временните канали, които се отварят поради брауновото движение на липидните молекули в мембраната.
 • висока концентрация
 • ниска концентрация
 • транспортни молекули - Пренасят частици, които не могат да преминат през двойния липиден слой на мембраната. Такива частици са полярните молекули, йоните и големите молекули.
 • висока концентрация
 • ниска концентрация
 • лиганди - Молекули, които отварят йонните канали, като се свързват с тях. Такива лиганди в нервната система са невромедиаторите. Те отварят йонните канали и променят електричните свойства на мембраната.
 • белтъчен канал - През тях преминават полярните молекули и йони, които са неразтворими в липидната мембрана. Йонните канали могат да се отварят и затварят. Положението на лиганд-зависимите канали зависи от връзките им с лигандите (напр. хормони, невромедиатори). Положението на някои йонни канали зависи от електричните свойства на мембраната. Те се наричат потенциал-зависими. Потенциалите на действие в невроните се създават от специален тип потенциал-зависими йонни канали.
 • висока концентрация
 • ниска концентрация
 • АТФ
 • АДФ
 • фосфат
 • преносител (унипорт) - При унипорта се пренасят само един тип молекули. Активният транспорт се извършва в посока от по-ниска към по-висока концентрация, което изисква енергия, набавяна от АТФ.
 • частица "А" - Натрупват се от едната страна на мембраната, чрез активен транспорт. След това едната от тях преминава пасивно през симпортера, като пренася със себе си и частица "Б". Така частицата "Б" се пренася в посока, обратна на концентрационния градиент.
 • частица "В" - Една такава частица се пренася пасивно през мембраната, срещу концентрационния градиент. За да се случи това, една частица "А" също трябва да премине през симпортера, който се нуждае от натрупване на частици "А" от едната страна на мембраната, чрез активен транспорт.
 • АТФ
 • АДФ
 • фосфат
 • активен преносител - Създава концентрационен градиент на частици "А". Тъй като тези частици се натрупват от едната страна на мембраната, този транспорт изисква енергия, която се набавя от разпадането на АТФ.
 • симпорт - При този транспорт частиците "А" и "Б" се пренасят едновременно, в една посока. Частиците "А", натрупани чрез активен транспорт, преминават през симпортера по посока на концентрационния градиент, като пренасят със себе си други частици, които биват пренасяни срещу своя концентрационен градиент. Затова този тип транспорт косвено изисква АТФ, който е необходим за активния транспорт, създаващ концентрационния градиент на частицата "А".
 • частица "А" - Натрупват се от едната страна на мембраната, чрез активен транспорт. След това едната от тях преминава пасивно през симпортера, като пренася със себе си и частица "Б". Така частицата "Б" се пренася в посока, обратна на концентрационния градиент.
 • частица "Б" - Една такава частица се пренася пасивно през мембраната, срещу концентрационния градиент. За да се случи това, една частица "А" също трябва да премине през симпортера, който се нуждае от натрупване на частици "А" от едната страна на мембраната, чрез активен транспорт.
 • АТФ
 • АДФ
 • фосфат
 • активен преносител - Създава концентрационен градиент на частици "А". Тъй като тези частици се натрупват от едната страна на мембраната, този транспорт изисква енергия, която се набавя от разпадането на АТФ.
 • антипорт - Този тип транспорт пренася частици "А" и "Б едновременно, в противоположни посоки. Частиците "А", натрупани от активен преносител, преминават през антипортера по посока на концентрационния градиент, докато друга частица преминава в обратната посока, срещу концентрационния градиент. Затова този тип транспорт косвено изисква АТФ, за работата на активния преносител, който създава концентрационен градиент на частиците "А".

Дикторски текст

Абсорбцията и отделянето на някои вещества се случва през клетъчната мембрана. Двата основни типа транспорт са пасивния транспорт и активния​ транспорт. Активният транспорт изисква енергия.

При пасивен транспорт частиците се движат към по-ниска концентрация, което не изисква употребата на енергия.

Най-простият тип пасивен транспорт е простата дифузия. Частиците преминават през двойния липиден слой на мембраната, по посока на концентрационния градиент. Вътрешният слой на мембраната е неполярен и в него се разтварят неполярни вещества. Следователно неполярните молекули, като кислород, въглероден диоксид и стероидите могат да се транспортират чрез проста дифузия. Малките полярни молекули, като водата също могат да преминават през мембраната, през временни канали, които се отварят поради брауновото движение на липидните молекули в мембраната.

Молекулите преносители позволяват преминаването към по-ниска концентрация на частици, които поради размера си, или своята хидрофобност не биха могли да преминат през двойната липидна мембрана. Такива са полярните молекули, йоните и големите молекули.

Мембраната съдържа и канални протеини, които могат да се отварят и затварят. Когато към тях се прикрепи подгодяща лиганда, каналът се отваря. Така се транспортират полярни молекули и йони, които иначе не биха могли да преминат през липидния слой на мембраната. Каналите позволяват по-бърз транспорт, отколкото молекулите-преносители, но са с по-малка селективност. Йонните канали изпълняват изключително важна роля в електричните процеси в невроните.

Активният транспорт изисква енергия, тъй като при него частиците се пренасят срещу концентрационния градиент и се натрупват от едната страна на мембраната. Необходимата енергия се набавя от разпадането на АТФ.

Най-простият вид активен транспорт е унипорт: преносителят транспортира един тип частици от ниска към по-висока концентрация. Този процес изисква енергия, т.е. АТФ. АТФ се разгражда до АДФ и фосфат и отделя енергия.

При вторичния активен транспорт активният преносител създава разлика в концентрациите на частица "А" от двете страни на мембраната, като използва АТФ. Друг преносител позволява натрупаните частици "А" да преминат през мембраната пасивно, по посока на градиента. В същото време частиците "Б" се транспортират в посока обратна на концентрационния градиент. Транспортът на частиците "Б" непряко изисква АТФ. Симпортерите пренасят частиците "А" и "Б" в една и съща посока.

Друг тип вторичен активен транспорт е антипортът​. При този процес активният преносител създава разлика в концентрацията на частица "А", като използва АТФ. Антипортерът позволява на частиците "А" да преминат през мембраната по посока на концентрационния градиент, като в същото време пренася частиците "Б" в посока обратна на концентрационния градиент. Преносът на частиците "Б" непряко изисква АТФ. Антипортерите пренасят "А" и "Б" в противоположни посоки.

Свързани ресурси

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните рекции. Активността им може...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Синаптични връзки

Невронът предава електрически сигнали чрез електрически и химически синапси.

Фотосинтеза

Растенията преобразуват неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в органична захар.

Фотосинтеза (базово ниво)

Растенията могат да превръщат неорганични вещества (въглероден диоксид и вода) в...

Провеждане на електрични импулси през сърцето

Сърцето генерира електрични импулси, необходими за работата му. Графиката, показваща...

Молекула на мазнина

Триглицерид, съдържащ остатъци на ненаситени мастни киселини. На стайна температура са течни.

Структура на протеините

Структурата и пространствената организация на полипептидните вериги определят...

Fat molecule

Three saturated fatty acid molecules linked to a glycerol molecule.

АДФ, АТФ

АТФ е основният източник на енергия за клетките.

Устройство на тънкото черво

Най-дългата част от храносмилателната система, където се случва основната част от...

Added to your cart.