Мейоза

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от диплоидни клетки чрез специален тип клетъчно делене, наречено мейоза.

Биология и здравно образование

Ключови думи

смекчен израз, клетъчното делене, диплоиден, хромозом, reductional, хаплоидния, диплоидна клетка, хаплоиден сперматозоид, хаплоиден яйце, торене, гамета, сперматозоид, яйце, зигота, ДНК, цитология, биология

Свързани ресурси

Сцени

Общ жизнен цикъл на животните

 • бащина диплоидна клетка
 • хаплоиден сперматозоид
 • майчина диплоидна клетка - Тези клетки съдържат две копия на всяка хромозома - една, получена от бащата, и една - от майката. Нашите телесни клетки са диплоидни, а половите са хаплоидни.
 • хаплоидна яйцеклетка - Гаметите са хаплоидни, те съдържат един набор хромозоми, които се предават на поколението и образуват неговия хромозомен набор. Гаметите се образуват от диплоидни клетки чрез мейоза, известна още като редуциращо делене.
 • оплождане - Сливането на две хаплоидни гамети води до образуването на една диплоидна зигота.
 • диплоидна зигота - Телесните клетки на поколението се образуват от нея чрез серия митотични деления.
 • поколение - Тялото му се състои от диплоидни клетки, които се образуват от зиготата, чрез серия митотични деления. Някои телесни клетки произвеждат полови клетки чрез мейоза.
 • Мейоза - Редукционно клетъчно делене, при което диплоидни клетки, съдържащи двоен хромозомен набор (2n) се делят и образуват клетки с единичен хромозомен набор (n). Хромозомният набор n е видово специфичен, при хората n=23. Нашите диплоидни телесни клетки съдържат 2n=46 (23 двойки) хромозоми, а хаплоидните гамети съдържат n=23.
 • мейоза

Процесът мейоза

 • центрозома - Контролира движението на хромозомите по време на клетъчното делене. Състои се от две центриоли, всяка от които е изградена от цилиндрични белтъчни структури, наречени микротубули.
 • хроматин - Състои се от ДНК и белтъци. От него, чрез уплътняване (спирализация) се образуват хромозомите.
 • делително вретено - Състои се от микротубули, които свързват клетъчния център (центрозомата) с центромерите на хромозомите.

Анимация

 • оплождане
 • поколение
 • мейоза
 • центрозома
 • делително вретено

Дикторски текст

През жизнения цикъл на хората се формират хаплоидни гамети от диплоидни телесни клетки. Диплоидните родителски клетки съдържат по две копия от всяка хромозома - една, получена от майката, и една, получена от бащата. Получените хаплоидни клетки съдържат само един хромозомен набор, и броят на хромозомите в тях е половината от този в родителските клетки. При оплождането генетичният материал на майката и бащата се смесва. Хаплоидните клетки се сливат и образуват диплоидна зигота. Телесните клетки на поколението се произвеждат от зиготата, чрез серия митотични деления. Мейозата изпълнява ключова роля в половото размножаване.

Мейозата се състои от две последователни деления, всяко от които преминава през четири фази: профаза, метафза, анафаза и телофаза. През профазата на първото делене от хроматина, който се състои от ДНК и белтъци, се формират хромозоми. Тъй като мейозата се предшества от удвояване на ДНК, всяка хромозома е съставена от две хроматиди, които съдържат еднаква ДНК. Клетката е диплоидна. В анимацията майчините и бащините хромозоми са оцветени в червено и синьо. Центрозомата се разделя и центриолите й се придвижват към противоположните краища на клетката.

През метафазата ядрената мембрана се разпада и се формира делителното вретено. Хромозомите се подреждат в екваториалната равнина на клетката и протича кросинговър: между несестринските хроматиди на хомоложните двойки хромозоми се обменят случайни участъци. Това създава разнообразие в получените клетки.

През анафазата, хромозомите се придвижват към противоположните полюси на клетката. През телофазата цитоплазмата се разделя, и отново се формират ядрените мембрани.

Така, в края на първото мейотично делене, броят на хромозомите е редуциран наполовина, и от диплоидната родителска клетка са се образували две хаплоидни дъщерни клетки.

Второто мейотично делене е сходно с митотичното. През профазата центрозомата се разделя и центромерите й се придвижват към противоположните полюси на клетката.

През метафазата ядрената мембрана се разгражда и се формира делително вретено. Хромозомите се подреждат на екватора на клетката.

През анафазата хроматидите се разделят и образуват хромозоми, състоящи се от по една хроматида, които се придвижват към противоположните полюси на клетката.

През телофазата цитоплазмата се разделя и отново се формират ядрените мембрани. Така, след двете деления на мейозата, от една диплоидна клетка, се образуват четири хаплоидни клетки.

Свързани ресурси

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на две, като броят на...

Организация на генетичния материал

В ядрата на еукариотните клетки, чийто размер е едва няколко микрона, може да се съдържа...

Полови клетки

Зиготата е клетката, която се образува от сливането на две полови клетки при половото...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере...

Обикновена амеба

Широко разпространени хетеротрофни едноклетъчни организми с постоянно променящи се форми.

Ембрионално развитие

Тази анимация демонстрира развитието на човешкия зародиш и плод.

Размножаване и развитие на насекомите

Индивидуалното развитие (онтогенезата) на насекомото се осъществява пряко или чрез...

Added to your cart.