Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от диплоидни клетки чрез специален тип клетъчно делене, наречено мейоза.

Биология и здравно образование

Ключови думи

смекчен израз, клетъчното делене, диплоиден, хромозом, reductional, хаплоидния, диплоидна клетка, хаплоиден сперматозоид, хаплоиден яйце, торене, намаляване наполовина дивизия, гамета, сперматозоид, яйце, зигота, ДНК, цитология, биология

Свързани ресурси

Сцени

Общ жизнен цикъл на животните

Процесът мейоза

Дикторски текст

През жизнения цикъл на хората се формират хаплоидни гамети от диплоидни телесни клетки. Диплоидните родителски клетки съдържат по две копия от всяка хромозома - една, получена от майката, и една, получена от бащата. Получените хаплоидни клетки съдържат само един хромозомен набор, и броят на хромозомите в тях е половината от този в родителските клетки. При оплождането генетичният материал на майката и бащата се смесва. Хаплоидните клетки се сливат и образуват диплоидна зигота. Телесните клетки на поколението се произвеждат от зиготата, чрез серия митотични деления. Мейозата изпълнява ключова роля в половото размножаване.

Мейозата се състои от две последователни деления, всяко от които преминава през четири фази: профаза, метафза, анафаза и телофаза. През профазата на първото делене от хроматина, който се състои от ДНК и белтъци, се формират хромозоми. Тъй като мейозата се предшества от удвояване на ДНК, всяка хромозома е съставена от две хроматиди, които съдържат еднаква ДНК. Клетката е диплоидна. В анимацията майчините и бащините хромозоми са оцветени в червено и синьо. Центрозомата се разделя и центриолите й се придвижват към противоположните краища на клетката.

През метафазата ядрената мембрана се разпада и се формира делителното вретено. Хромозомите се подреждат в екваториалната равнина на клетката и протича кросинговър: между несестринските хроматиди на хомоложните двойки хромозоми се обменят случайни участъци. Това създава разнообразие в получените клетки.

През анафазата, хромозомите се придвижват към противоположните полюси на клетката. През телофазата цитоплазмата се разделя, и отново се формират ядрените мембрани.

Така, в края на първото мейотично делене, броят на хромозомите е редуциран наполовина, и от диплоидната родителска клетка са се образували две хаплоидни дъщерни клетки.

Второто мейотично делене е сходно с митотичното. През профазата центрозомата се разделя и центромерите й се придвижват към противоположните полюси на клетката.

През метафазата ядрената мембрана се разгражда и се формира делително вретено. Хромозомите се подреждат на екватора на клетката.

През анафазата хроматидите се разделят и образуват хромозоми, състоящи се от по една хроматида, които се придвижват към противоположните полюси на клетката.

През телофазата цитоплазмата се разделя и отново се формират ядрените мембрани. Така, след двете деления на мейозата, от една диплоидна клетка, се образуват четири хаплоидни клетки.

Свързани ресурси

Бактерии (за напреднали)

Бактериите са едноклетъчни живи организми без ядро с размери от...

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират...

Ензими

Ензимите са белтъчни молекули, които катализират биохимичните...

Редактиране на генома

Редактирането на генома е тип генно инженерство, при което се...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на...

Колко е голяма една бактерия?

В урока се разказва за структурата на бактериите, тайната...

НАД, НАДФ, НАДФ.Н₂

НАД е коензим с важна роля в катаболитните процеси, докато НАДФ е...

Added to your cart.