Мейоза

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от диплоидни клетки чрез специален тип клетъчно делене, наречено мейоза.

Биология и здравно образование

Ключови думи

смекчен израз, клетъчното делене, диплоиден, хромозом, делене чрез намаляване на броя на хромозомите, хаплоидния, диплоидна клетка, хаплоиден сперматозоид, хаплоиден яйце, торене, гамета, сперматозоид, яйце, зигота, ДНК, цитология, биология

Свързани ресурси

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на две, като броят на...

Организация на генетичния материал

В ядрата на еукариотните клетки, чийто размер е едва няколко микрона, може да се съдържа...

Полови клетки

Зиготата е клетката, която се образува от сливането на две полови клетки при половото...

Растителни и животински клетки, клетъчни органели

Еукариотните клетки съдържат множество органели.

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере...

Обикновена амеба

Широко разпространени хетеротрофни едноклетъчни организми с постоянно променящи се форми.

Ембрионално развитие

Тази анимация демонстрира развитието на човешкия зародиш и плод.

Размножаване и развитие на насекомите

Индивидуалното развитие (онтогенезата) на насекомото се осъществява пряко или чрез...

Added to your cart.