Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Кръговрат на водата в природата (средно ниво)

Водата на нашата планета извършва непрекъснат кръговрат, който се състои от постоянните процеси на изпарение, кондензация, топене и замръзване.

География и икономика

Ключови думи

цикъл, вода, воден цикъл, изпаряване, топене, утаяване, замръзване, промяна на състоянието, слънчевата радиация, образуване на облаци, поливане, Дъжд, сняг, облак, хидросфера, подпочвени води, повърхностните води, ледник, морска вода, река, поток, езеро, море, океан, атмосфера, водна пара, слънчева енергия, вятър, влага, въздушно налягане, слънчева светлина, климат, природа, география

Свързани ресурси

Въпроси

 • Какво количество вода участва във водния кръговрат?
 • Колко процента от водите на Земята са химично свързани?
 • Какво представляват артезианските води?
 • Какво представляват грунтовите води?
 • За колко време се обновяват подземните води?
 • За колко време се обновяват водите в ледниците?
 • По време на своя кръговрат водата преминава през всички сфери на Земята. Вярно ли е това твърдение?
 • Дъждовните облаци се намират ниско над земната повърхност. Вярно ли е това твърдение?
 • Дъждовните облаци са тъмни на цвят. Вярно ли е това твърдение?
 • Буреносните облаци са с форма на наковалня. Вярно ли е това твърдение?
 • Под влияние на кои фактори се променя агрегатното състояние на водата?
 • Коя е главната двигателна сила на кръговрата на водата?
 • В резултат на какви промени в агрегатното състояние възникват облаците?
 • Какво движи водите на сушата?
 • Какво представлява изворът?
 • Постоянно ли е състоянието на водата на Земята?
 • Какво означава "устие"?
 • За колко време се обновяват водните запаси в атмосферата?
 • За колко време се обновяват водите на Световния океан?

Сцени

Профил на релефа

 • море/океан - Голямо водно пространство със солена вода, което не се движи.
 • езеро - Вода, запълваща понижения на релефа, заобиколена от всички страни със суша, без връзка с океан или море.
 • снежна покривка
 • поток - Една от течащите води с най-малък отток.
 • река - Природен воден поток с естествено спускащо се речно корито.
 • приток - Река, която се влива в по-голяма река.
 • планина - Релефна форма, която се издига на 500 м над морското равнище.
 • извор - Мястото, където подземните води излизат на повърхността.
 • ледник - Ледена маса, която запълва долините на висока планина и бавно се придвижва надолу.
 • река - Най-дългата и най-пълноводната река във водосборния басейн.
 • устие - Мястото, където реката се влива в друга река, в езеро, море или океан.
 • грунтови води - Водите под земната повърхност и над първия водонепропусклив слой.
 • артезиански води - Водите между два водонепропускливи слоя.
 • карстови води - Вода, която се намира в кухините на карстовите скали.
 • пещера - Намиращата се под земната повърхност вода образува в земната кора кухини.

Водите на Земята се намират в постоянно движение. В годишния кръговрат се включват около 1,4 милиарда кубични километра вода (около 30% не са част от кръговрата, защото участват в съединения).

Какво поддържа водата в постоянно движение? Основният фактор е слънчевата енергия. Благодарение на слънчевите лъчи водата постоянно променя агрегатното си състояние: изпарява се, кондензира, замръзва и се топи. Под въздействие на енергията ледовете се топят; от лед и сняг (твърдо агрегатно състояние) се образува вода (течно агрегатно състояние), която се изпарява и образува водни пари (газообразно агрегатно състояние).

При отдаване на енергия водата замръзва и се образува лед, водните пари кондензират, образуват се облаци, от които падат валежи. Водата не съществува трайно в нито едно агрегатно състояние, нито във въздуха, нито на земната повърхност.

Водата на сушата се движи благодарение на гравитацията: от високи към ниски повърхности или надолу в почвата. И там продължава пътя си, докато отново излезе на повърхността под формата на извор.

по време на своя кръговрат водата преминава през няколко земни пласта, като по този начин ги свързва, обменяйки тяхното водно съдържание. Водата в атмосферата се обновява на всеки осем дни; водата в Световния океан се обновява на 3500 години; водата в ледниците се обновява на 12 000 години, а подземните води - на 1400 години.

Кръговрат

 • слънчево излъчване
 • изпарение
 • кондензация
 • топене
 • замръзване
 • отток
 • образуване на облаци
 • дъжд
 • сняг
 • изпарение от водната повърхност
 • изпарение от растителността
 • изпарение от повърхността на океаните
 • просмукване

Подземни води

 • грунтови води - Водите под земната повърхност и над първия водонепропусклив слой.
 • артезиански води - Водите между два водонепропускливи слоя.
 • карстови води - Вода, която се намира в кухините на карстовите скали.
 • поток на подземните води

Oбяснение

 • слънчево излъчване
 • изпарение
 • кондензация
 • топене
 • замръзване
 • отток
 • образуване на облаци
 • дъжд
 • сняг
 • изпарение от водната повърхност
 • изпарение от растителността
 • изпарение от повърхността на океаните

Дикторски текст

Слънчевата енергия затопля езерата и моретата и чрез изпарението влагата прониква над сушата. Водните пари се издигат в атмосферата и се охлаждат. Там те кондензират и започва образуване на облаци.

Кондензация се извършва около повърхността на малки твърди частици, т.нар. кондензационни ядра, които от своя страна възникват естествено или изкуствено. Облаците се състоят както от водни капки, така и от ледени кристали. Вятърът носи облаците или водните пари над сушата, където също се образуват облаци. Кондензиралите водни капки стават все по-големи. Достигнат ли определена големина, те падат земната повърхност като валежи.

Дъждовните облаци са тъмни и се носят ниско, докато големите буреносни облаци са с форма на наковалня. При температура над 0°C вали дъжд, а при температура под 0°C - сняг.

Дъждът, както и част от снега, се просмукват в почвата, а останалото се връща в повърхностните води. Реките транспортират водата в езера и морета и така тя стига отново до изходната точка на кръговрата. Под въздействието на слънчевите лъчи процесът започва отначало.

Свързани ресурси

Реки и форми на релефа

Реките имат важно значение за оформянето на земната повърхност: те предизвикват ерозия,...

Местни ветрове

Основни типове местни ветрове: планинско-долинни, бризи и духащи надолу по склона ветрове.

Океански слоеве

Факторите на околната среда и живият свят в океана се променят в зависимост от...

Подземни води

Под земната повърхност има грунтови води, артезиански води или карстови води.

Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Водата се изпарява, превръща се в разнообразни по форма облаци, а след това пвъв вид на...

Как моретата оформят земната повърхност?

Морската вода, като външна релефообразуваща сила, има важна роля в оформянето на...

Морета и заливи

Анимацията представя най-важните морета и заливи.

Айсберг

Айсбергът е леден блок от чиста вода, който плува в океана.

Езерата - произход и развитие

Езерата се образуват във вдлъбнатините на земната повърхност под въздействието на...

Вода (H₂O)

Водата е много стабилно съединение на водорода и кислорода, жизненонеобходимо за всички...

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Атмосферна циркулация

Разликата в температурата на въздуха над полюсите и Екватора предизвиква атмосферна...

Океански течения

Съвкупността от океанските течения образува глобален океански конвейер, който оказва...

Карст (базово ниво)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Циклони и антициклони в умерените ширини

Циклоните са големи атмосферни вихри с обхват от няколко хиляди километра, в които се...

Кръговрат на кислорода в природата

Кръговратът на кислорода в природата описва движението на кислорода в трите основни...

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се разпознават много ясно.

Мълния

Електричен разряд в атмосферата, съпроводен от ярък светлинен проблясък и звук, известен...

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Обезлесяване

Обезлесяването има вреден ефект върху околната среда.

Опресняване на морската вода

Опресняването е процес, в резултат на който от морската вода се получава вода за пиене.

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречистените отпадъчни води може да се използват отново в селското стопанство и в...

Азотен цикъл

Азотът в атмосферата се свързва от бактерии и се използва от живите организми под формата...

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Ледник (основни знания)

Ледникът представлява голяма ледена маса, образувана от сняг, която се движи бавно и...

Система за защита от наводнения

Защитният земен насип или в случай на по-слабо наводнение - лятната дига - предпазват от...

Водоснабдяване

Водоснабдяването осигурява чиста питейна вода на потребителите.

Кръговрат на фосфора

Кръговратът на фосфора описва движението на фосфора през литосферата, хидросферата и...

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата...

Карст (средно напреднали)

Карстът представлява съвкупност от форми образувани върху лесно разтворими скали.

Suction pumps and direct action pumps

Direct action pumps and suction pumps are among the simplest water pumps.

Added to your cart.